Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

886. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Ajdovščina, stran 2789.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 3. in 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), 2. člen Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 106/12, 9/16 in 27/17) in 16. člena Statuta občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 11. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o nekategoriziranih cestah v Občini Ajdovščina 
1. člen 
(namen odloka) 
(1) Ta odlok določa gradnjo, upravljanje in vzdrževanje nekategoriziranih cest na območju občine Ajdovščina, varstvo nekategoriziranih cest in prometa na njih, ter nadzorstvo nad nekategoriziranimi cestami in sankcioniranje kršitev določil tega odloka.
(2) Določbe o uporabi in obveznosti obveščanja o spremembi prometne ureditve na nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, so vsebovane v zakonu, ki ureja ceste.
2. člen 
(nekategorizirane ceste) 
(1) Nekategorizirana cesta po tem odloku je vsaka prometna površina, ki z zakonom, ki ureja ceste, ni kategorizirana kot javna cesta (lokalna cesta LC, lokalna zbirna cesta LZ, lokalna krajevna cesta LK, javna pot JP) in na kateri se odvija javni cestni promet. Nekategorizirane ceste so javno dobro v upravljanju ali v lasti Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: Občina) in nekategorizirane ceste v zasebni lasti, ki so jih lastniki predali v upravljanje Občini s pogodbo.
(2) Nekategorizirane ceste se delijo na:
– nekategorizirane ceste v javni ali zasebni lasti, ki se uporabljajo za javni cestni promet, in
– novozgrajene občinske ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, in še niso kategorizirane.
(3) Med nekategorizirane ceste po tem odloku ne sodijo ceste nižjega ranga kot so poljske poti, požarne poti ipd.
(4) Nekategorizirane ceste določi Občinski svet Občine Ajdovščina s sklepom.
3. člen 
(upravljavec nekategoriziranih cest) 
Upravljavec nekategoriziranih cest je Občina.
4. člen 
(uporaba nekategoriziranih cest) 
(1) Način in pogoje za uporabo nekategoriziranih cest določi Občina.
(2) Na nekategorizirani cesti za mora biti promet urejen in označen v skladu z veljavnimi predpisi o javnih cestah.
(3) Uporaba nekategoriziranih cest po prvem odstavku tega člena je določena z:
– mejami zemljiških parcel, po katerih potekajo nekategorizirane ceste, in
– omejitvami, ki izhajajo iz predpisane prometne signalizacije in prometne opreme.
(4) V kolikor je zemljiška parcela, po kateri poteka nekategorizirana cesta, večja od cestišča, je uporaba ceste omejena na cestišče, pri čemer je cestišče del ceste, ki ga sestavljajo vozišče, bankine in naprave za odvodnjavanje.
5. člen 
(sredstva za vzdrževanje) 
Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje nekategoriziranih cest zagotavlja Občina v proračunu.
6. člen 
(vzdrževanje nekategoriziranih cest) 
(1) Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest obsega nadzor nad prevoznostjo, vzdrževanje vozišča, zavarovanje pobočij, usekov, nasipov, odpravo poškodb in odstranjevanje ovir, nastalih zaradi elementarnih nesreč ali povzročenih s strani uporabnikov prometnih površin.
(2) Nekategorizirana cesta mora biti vzdrževana tako, da jo lahko, ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa, varno uporabljajo vsi uporabniki cest.
(3) Redno vzdrževanje nekategoriziranih cest zagotavlja javno podjetje Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d. o. o., Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: KSD Ajdovščina).
7. člen 
(prometna signalizacija in prometna oprema nekategoriziranih cest) 
(1) Nekategorizirane ceste morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence cestnega prometa opozarja na nevarnost na cesti ali delu ceste, jim naznanja omejitve, prepovedi in obveznosti, jim daje potrebna obvestila za varen in neoviran promet ter jih vodi v prometu.
(2) Prometna signalizacija in prometna oprema morata ustrezati odrejeni prometni ureditvi in prometno tehničnim ter prometno varnostnim razmeram na cesti oziroma delu ceste.
(3) Prometna signalizacija in prometna oprema morata biti postavljeni tako, da omogočata v primeru prometnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov pravočasno obveščanje in preusmerjanje udeležencev cestnega prometa na drugo državno, občinsko ali nekategorizirano cesto.
8. člen 
(varovalni pasovi) 
(1) V varovalnem pasu občinske nekategorizirane ceste je raba prostora omejena.
(2) Posegi v prostor v varovalnem pasu nekategorizirane ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljavca nekategorizirane ceste.
(3) Varovalni pas nekategorizirane ceste znaša 2,0 m, merjeno od cestišča oziroma zunanjega roba zemljiške parcele, in zračni prostor v višini 4,5 metrov, merjeno od točke na osi vozišča. Pri premostitvenih objektih se varovalni pas meri od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče.
(4) V kolikor zemljiška parcela nekategorizirane ceste ni posebej določena, se varovalni pas meri od zunanjega roba cestišča.
9. člen 
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob nekategorizirani cesti) 
Lastniki zemljišč ob nekategorizirani cesti morajo dopustiti posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo in vzdrževanje nekategorizirane ceste ob smiselni uporabi določb zakona, ki ureja ceste:
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča;
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda;
– izvedbo ukrepov za vzpostavitev prevoznosti ceste oziroma odpravo neposredno grozeče nevarnosti.
10. člen 
(prepovedi ogrožanja varne uporabe na nekategorizirani cesti) 
(1) Za zagotovitev varnega in neoviranega prometa na nekategoriziranih cestah je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na nekategorizirani cesti, na zemljiščih ali na objektih ob nekategorizirani cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.
(2) Prepovedano je:
a. na in v cestno telo nekategorizirane ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
b. po brežinah nekategorizirane ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete;
c. v območju nekategorizirane ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;
– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode;
d. orati na razdalji manj kot 2 metre od roba zemljiške parcele v pravokotni smeri na nekategorizirano cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba zemljiške parcele vzporedno z nekategorizirano cesto;
e. na cestišču nekategorizirane ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;
– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
– odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja zimske službe;
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
11. člen 
(preglednost in priključki na nekategorizirani cesti) 
(1) Za zagotavljanje preglednosti na nekategorizirani cesti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja ceste:
– V območju nivojskega križišča nekategoriziranih cest, križišča nekategorizirane ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na nekategorizirano cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.
(2) Za gradnjo in rekonstrukcijo priključkov na nekategorizirano cesto se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja ceste:
– Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na nekategorizirane ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem upravljavca nekategoriziranih cest.
– Upravljavec nekategoriziranih cest izda soglasje, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.
12. člen 
(zapora in začasne omejitve uporabe nekategorizirane ceste) 
(1) Za zapore zaradi del ali prireditev na nekategorizirani cesti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja ceste:
– Dela na nekategorizirani cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca teh cest.
– Dovoljenje za delno ali popolno zaporo nekategorizirane ceste za javni cestni promet ni potrebno za redno vzdrževanje nekategorizirane ceste.
– Dovoljenje upravljavca nekategoriziranih cest za zaporo nekategorizirane ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
– Z dovoljenjem za zaporo nekategorizirane ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
– Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja nekategotizirane ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in občinski inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način. Za izvajanje zapor se uporabljajo določila Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina, ki ureja način obveščanja in izvajalca zapore ceste.
(2) Za začasne omejitve uporabe nekategorizirane ceste se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja ceste:
– Če na nekategorizirani cesti ali njenem delu ni mogoč varen promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, lahko upravljavec nekategorizirane ceste začasno prepove uporabo nekategorizirane ceste za vse ali posamezne vrste vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi uporabe nekategorizirane ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in občinski inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način.
– Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora upravljavec nekategorizirane ceste označiti s predpisano prometno signalizacijo.
13. člen 
(obveznost vodenja podatkov) 
(1) Občina mora voditi evidence o nekategoriziranih cestah, ob smiselni uporabi predpisov s področja evidenc o javnih cestah in objektih na njih.
(2) Za vodenje evidence lahko Občina s pogodbo pooblasti KSD Ajdovščina.
14. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 1500 eur se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– krši določila 8. člena tega odloka, ki določa obveznost pridobitve soglasja za izvajanje posegov v varovalnem pasu nekategoriziranih cest;
– krši določila drugega odstavka 10. člena tega odloka, ki določa prepovedi ogrožanja varne uporabe na nekategorizirani cesti;
– krši določila drugega odstavka 11. člena tega odloka, ki določa obveznost pridobitve soglasja za ureditev priključka na nekategorizirano cesto;
– krši določila prvega odstavka 12. člena tega odloča, ki določa pogoje za izvedbo delne ali popolne zapore nekategorizirane ceste.
(2) Z globo 150 eur se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če:
– krši določila 8. člena tega odloka, ki določa obveznost pridobitve soglasja za izvajanje posegov v varovalnem pasu nekategoriziranih cest;
– krši določila drugega odstavka 11. člena tega odloka, ki določa obveznost pridobitve soglasja za ureditev priključka na nekategorizirano cesto;
– krši določila prvega odstavka 12. člena tega odloča, ki določa pogoje za izvedbo delne ali popolne zapore nekategorizirane ceste.
(3) Z globo 250 eur se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če:
– krši določila drugega odstavka 10. člena tega odloka, ki določa prepovedi ogrožanja varne uporabe na nekategorizirani cesti;
(4) Z globo 150 eur se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– krši določila 8. člena tega odloka, ki določa obveznost pridobitve soglasja v varovalnem pasu nekategoriziranih cest;
– krši določila drugega odstavka 11. člena tega odloka, ki določa obveznost pridobitve soglasja za ureditev priključka na nekategorizirano cesto;
– krši določila prvega odstavka 12. člena tega odloča, ki določa pogoje za izvedbo delne ali popolne zapore nekategorizirane ceste.
(5) Z globo 250 eur se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– krši določila drugega odstavka 10. člena tega odloka, ki določa prepovedi ogrožanja varne uporabe na nekategorizirani cesti.
(6) Z globo 250 eur se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, če:
– krši določila 9. člena tega odloka, ki določa obveznosti lastnikov nepremičnin ob nekategorizirani cesti;
– krši določila prvega odstavka 11. člena tega odloka, ki določa obveznost zagotavljanja preglednosti na nekategorizirani cesti.
(7) Z globo 750 eur se za prekršek kaznuje izvajalec rednega vzdrževanja nekategoriziranih cest, če:
– krši določila prvega odstavka 12. člena tega odloka, ki določa pogoje za izvedbo delne ali popolne zapore nekategorizirane ceste;
(8) Z globo 750 eur se za prekršek kaznuje upravljavec nekategoriziranih cest, če:
– krši določila drugega odstavka 12. člena tega odloka, ki določa obveznost obveščanja in označitve začasne omejitve uporabe ceste.
(9) Z globo 150 eur se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja nekategoriziranih cest, če krši določila prvega odstavka 12. člena tega odloka, ki določa pogoje za izvedbo delne ali popolne zapore nekategorizirane ceste.
(10) Z globo 250 eur se za prekršek kaznuje odgovorna oseba upravljavca nekategorizirane ceste, če krši določila drugega odstavka 12. člena tega odloka, ki določa obveznost obveščanja in označitve začasne omejitve uporabe nekategorizirane ceste.
15. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata občinski inšpekcijski organ za ceste in občinsko redarstvo.
(2) Izvajalec rednega vzdrževanja KSD Ajdovščina izvaja pregledniško službo nad nekategoriziranimi cestami.
16. člen 
(prehodna določba) 
(1) Občina pripravi seznam nekategoriziranih cest in jih z dnem 1. 1. 2022 preda v redno vzdrževanje javnemu podjetju KSD Ajdovščina. Seznam nekategoriziranih cest se ažurira po potrebi, praviloma pa do petnajstega oktobra za tekoče leto.
(2) Do datuma, navedenega v prejšnjem odstavku, zasebni lastniki nekategoriziranih cest z občino sklenejo pogodbo o prenosu v upravljanje. Občina preda KSD Ajdovščina v redno vzdrževanje nekategorizirano ceste s sklenjeno pogodbo o upravljanju.
17. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se prične uporabljati 1. 5. 2021.
Št. 3710-0006/2021
Ajdovščina, dne 12. marca 2021
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti