Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

Št. 100-9/2021-2 Ob-1706/21, Stran 771
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in nadaljnji) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) ter sklepa 3. dopisne seje Sveta vrtca Galjevica, Svet vrtca Galjevica razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Galjevica izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 100. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji), 40. in 56. členom Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10 in nadaljnji) ter 28. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list RS, št. 25/08 in nadaljnji), in sicer:
1. mora izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
2. mora imeti opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
3. mora imeti pridobljeno pedagoško izobrazbo,
4. mora imeti naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
5. mora imeti opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga pridobiti najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
6. imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
7. ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
8. ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in
9. zoper njega/njo ne sme biti uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. pridobiti mora tudi potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje. Pri zaprosilu za potrdilo je potrebno navesti namen izdaje potrdila: Varstvo otrok in mladostnikov,
11. predložiti mora svoj program vodenja Vrtca Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca Galjevica, Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je 23. 9. 2021.
Svet vrtca bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave, ki morajo vsebovati kratek življenjepis, program vodenja, overjene kopije dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter originalni potrdili Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča, da zoper kandidata ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki ne smeta biti starejši od 30 dni.
Pisne prijave lahko kandidati pošljejo v roku 8 dni od objave tega razpisa na naslov: »Svet Vrtec Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana«, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj!«.
Kandidati naj v prijavi navedejo svoj e-naslov, na katerega bodo sprejemali obvestila/vabila med razpisnim postopkom.
Prijava se bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonsko določenem roku.
Svet Vrtca Galjevica 

AAA Zlata odličnost