Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

Ob-1724/21, Stran 775
Na podlagi 12. člena Statuta javnega zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje in sklepa 4. redne seje Sveta zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje, Svet Zasavskih lekarn Trbovlje objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja (m/ž)
javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje 
s polnim delovnim časom za mandatno obdobje 5 let (1. 8. 2021 do 31. 7. 2026).
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu, najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja,
– je nosilec lekarniške dejavnosti z najmanj pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti,
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da prijavi na razpis obvezno priloži program razvoja zavoda za obdobje petih let.
Rok, do katerega je potrebno oddati prijavo na razpis, je 12. 4. 2021 do 24. ure.
Kandidati morajo pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter program razvoja zavoda, poslati v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za direktorja/-ico – ne odpiraj«, na naslov: Zasavske lekarne Trbovlje, Razpisna komisija, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje. Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled v originale dokazil. Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka. Kandidati/-ke posredujete tudi e-naslov za obveščanje. Z oddajo prijave se kandidat strinja s takšnim načinom obveščanja oziroma vročanja in s tem soglaša.
Kandidate se obvesti o izbiri v 60 dneh od objave razpisa.
Svet zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje 

AAA Zlata odličnost