Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

Ob-1707/21, Stran 771
Svet zavoda 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, Šolska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi sklepa 2. redne seje Sveta zavoda z dne 9. 3. 2021 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z določilom drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2022.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ki ga kandidat lahko pridobi najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– dokazilo o doseženem 5-letnem obdobju dela v vzgoji in izobraževanju z opisom delovnih izkušenj,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (izda vsako sodišče prve stopnje s splošno pristojnostjo v RS), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (ne sme biti starejše od 30 dni) – izdajatelj Ministrstvo za pravosodje,
pošljite v zaprti ovojnici v roku 14 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, Šolska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku, po zaključenem postopku.
V besedilu zapisan izraz ravnatelj/kandidat v moški slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralen za moške in ženske.
Svet zavoda 2. osnovne šole Slovenska Bistrica 

AAA Zlata odličnost