Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

Ob-1719/21, Stran 774
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 6. in 7. člena Sklepa o ustanovitvi Državnega izpitnega centra št. 620-01/93-4/1-8 z dne 3. junij 1993, št. 620-01/93-4/3-8 z dne 10. oktober 1996, št. 620-02/99-1 z dne 4. november 1999 in št. 620-02/2001-1 z dne 19. april 2001) Svet Državnega izpitnega centra, Kajuhova 32 U, Ljubljana, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja 
Državnega izpitnega centra 
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima končano univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– izkazuje sposobnosti za vodenje centra.
1. Prijavi mora kandidat priložiti:
– dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe;
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj, iz katerega izhajajo tudi vodstvene izkušnje (življenjepis se pripravi v Europass obliki);
– svojo zamisel razvoja in delovanja centra v mandatnem obodobju, na največ 20 tipkanih straneh formata A4 s povzetkom na eni strani;
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Kandidat lahko prijavi priloži tudi druga dokazila, ki dodatno utemeljujejo njegovo kandidaturo (npr. znanje tujega jezika).
3. Kandidat lahko poda izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc. Če te izjave ne poda, mora prijavi sam predložiti ustrezna dokazila.
4. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Državni izpitni center, Kajuhova 32 U, Ljubljana, z navedbo na ovojnici: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja«.
5. Šteje se, da je vloga popolna, če vsebuje vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev. Vloga se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti. Prepozne in formalno nepopolne prijave se zavržejo in ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
6. Kandidati naj v vlogi sporočijo svoj elektronski naslov za namen obveščanja v zvezi z razpisnim postopkom.
7. Svet bo s soglasjem ustanovitelja imenoval direktorja za dobo štirih let. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba znova imenovana.
8. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave razpisa.
9. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Državnega izpitnega centra 

AAA Zlata odličnost