Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

Št. 3301-002/2021 Ob-1765/21, Stran 753
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 451/20 z dne 3. 9. 2020), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2020 in 2021 z dne 27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19), Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Koeficienta razvitosti občin za leto 2020 in 2021, Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20), Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1 in št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1, št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15, v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupinske izjeme) objavlja
javni razpis 
za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1 
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 4.000.000,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR
Iz postavke za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
4.000.000,00
2021
Posojilo
Namensko premoženje
Slovenski regionalno razvojni sklad
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v kmetijstvu in gozdarstvu, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge,
– seznam prilog,
– predlogo opisa projekta,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe.
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo, razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana odločba o neodobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno odstopil od vloge.
4. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
5. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba – kmet, mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00. Predložiti mora Izpis Sisbon (pridobljen pri banki), ki ni starejši od treh mesecev od datuma oddaje vloge, Izpis transakcijskega računa z opisanimi nameni prilivov in pologov za obdobje enega leta, pri čemer se upošteva enoletni promet – vključno s prometom zadnjega prejetega izpiska pred oddajo vloge in kopije morebitnih (posojilnih, leasing) pogodb in/ali stanj posojil pridobljenih s strani drugih posojilodajalcev, v kolikor obveznosti niso razvidne iz Sisbona. V kolikor vlagatelj pri izračunu kreditne sposobnosti uveljavlja tudi prihodke članov kmetijskega gospodarstva, mora tudi zanje priložiti vsa predhodno navedena dokazila, kot so zahtevana za vlagatelja.
6. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.
7. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 EUR ali več). V ta namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
8. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
9. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
10. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na dan 31. 12. 2020.
11. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 25,00 % povezana (lastniško, upravljavsko ali »glasovalno«) z vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda in tudi pravna oseba (s.p. in/ali gospodarska družba), če je z vlagateljem sorodstveno povezana (do vključno tretjega dednega reda).
12. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
13. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
14. Vlagatelj ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah ter Kmetijska uredba za skupinske izjeme, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja se mora vlagatelj izreči v izjavi.
15. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega projekta.
2.2 Pogoji po podprogramu A1.2 – Primarna kmetijska pridelava – izven pravil državne pomoči
Pogoji po podprogramu A1.2
1. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
2. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
3. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
4. Projekt mora biti v skladu z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še pred datumom dodelitve individualne pomoči opravljeni navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo zadevnega naložbenega projekta.
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A1.2
– Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot,
– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2016.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A1.2
– Mikro
– Mala
– Srednja
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu A1.2
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,
– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov,
– 02 Gozdarstvo.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu A1.2
– Celotno območje Republike Slovenije
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A1.2
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 10. 2020.
2.2.6 Stroški po podprogramu A1.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Upravičeni stroški so tabelarično prikazani v nadaljevanju, pri čemer je lahko pri posameznem strošku opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve).
Upravičeni stroški
Omejitev na posameznem strošku
Odstotek sofinanciranja Sklada
Vrsta omejitve
Delež  %
Znesek EUR
Datum
Velikost vlagatelja
Nakup kmetijskih zemljišč
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Nakup gozdnih zemljišč
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A1.2
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 150.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 5.000,00 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu A1.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek od 0,10 % do 0,50 % letno, vse glede na koeficient razvitosti občine za leto 2021, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju
Obrestna mera
Pribitek letno
Koeficient razvitosti občine, v kateri je lokacija projekta
od
do
ROM za izračun državnih pomoči
0,10
0,28
0,89
ROM za izračun državnih pomoči
0,30
0,90
1,09
ROM za izračun državnih pomoči
0,50
1,10
1,35
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.
– V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih (z vključenim moratorijem)
od
do
od
do
5.000,00
150.000,00
0
24
240
– Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 24 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se vlagatelj odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno do 20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.
2.2.9 Cilji projekta po podprogramu A1.2
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture
– Izboljšanje zemljišč. 
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do Sklada (v nadaljevanju ocena) v skladu s kriteriji, kot so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. V kolikor bo Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila.
2. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
3. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predlagati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna. Možne oblike zavarovanja so tabelarično prikazane, skupaj z omejitvami za posamezno obliko zavarovanja, izjema je le menica, ki je obvezna za vse vlagatelje.
Oblika zavarovanja
Omejitev za posamezno obliko zavarovanja
Faktor
Delež
Znesek 
v EUR do
Boniteta vlagatelja
Kreditna sposobnost vlagatelja K > X
Ročnost 
v mesecih
Znesek 
v EUR nad
od
do
Menica
1,00
100
/
/
/
1,00
240
/
Hipoteka z vpisom 
na 1. mesto – predmet projekta
1,00
100
/
/
/
1,00
240
/
Pomen omejitve pri posamezni obliki zavarovanja:
– Faktor – je zahtevano razmerje med vrednostjo predlagane oblike zavarovanja in višino zaprošenih sredstev.
– Delež – je maksimalni delež posamezne oblike zavarovanja glede na višino zaprošenih sredstev.
– Znesek do – je numerično izražena omejitev pri posamezni obliki zavarovanja glede na višino zaprošenih sredstev.
– Boniteta od do – je omejitev, vezana na bonitetno oceno vlagatelja, kar pomeni, da posamezno obliko zavarovanja lahko predlaga vlagatelj, ki dosega določeno bonitetno oceno, pri čemer se upošteva bonitetna ocena iz sistema Ebonitete.si.
– Kreditna sposobnost vlagatelja (K) – je razmerje med 1/3 letnih prihodkov oziroma dohodkov v zadnjih 12 mesecih/letna višina obstoječih glavnic finančnih obveznosti + obveznost iz glavnice posojila pri Skladu.
– Kreditna sposobnost poroka fizične osebe (K) – mora biti večja od 1 in je razmerje med 1/3 letnega dohodka, izračunanega kot povprečje iz naslova osebnega dohodka (pri čemer se upošteva 1, tj. je bruto znesek, zmanjšan za prispevke in dohodnino) ali pokojnine ali rente za obdobje zadnjih treh mesecev, pomnoženo z 12, in letnih obveznosti iz naslova posojil in leasingov, pri čemer Sklad ob utemeljenih razlogih lahko upošteva tudi obveznosti iz naslova limita in poroštev.
– Bonitetna ocena poroka pravne osebe – mora biti 7 ali več, pri čemer se upošteva bonitetna ocena iz sistema Ebonitete.si.
– Ročnost v mesecih – je omejitev, vezana na skupno dobo vračanja sredstev, kar pomeni, da je posamezna oblika zavarovanja možna, če je v okviru določene skupne dobe vračanja sredstev,
– Znesek nad – predstavlja višino zaprošenih sredstev, pri kateri je potrebno obvezno izbrati obliko zavarovanja, ki ima navedeno omejitev.
4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki, glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pravice na premičninah.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 90 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja, so opredeljeni v Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2022.
2. Za zaključek projekta se šteje črpanje sredstev.
3. Vlagatelj mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo:
– opis projekta, ki mora biti izpolnjen na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca, 
– kupoprodajna pogodba, 
– odločba o pravnem poslu, 
– priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene, se zanje lahko pridobi točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 9. 4. 2021,
2. rok do 30. 4. 2021,
3. rok do 31. 5. 2021,
4. rok do 30. 6. 2021,
5. rok do 31. 8. 2021.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 25 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo imenuje direktor Sklada. 
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik. 
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge. 
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. 
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo sočasno. 
4. Odpiranje vlog ni javno. 
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za dopolnitev vloge. 
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti z osebno vročitvijo. 
3. Poziv za dopolnitev velja za vročenega z dnem, ko vlagatelj prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od poskusa vročitve, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. 
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati priporočeno po pošti ali na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve. 
2. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže. 
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede popolnosti vlog. 
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna. 
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na doseženo število točk. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev imajo vloge, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo. 
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta. 
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost