Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

Ob-1711/21, Stran 772
Svet Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec; Uradni list RS, št. 45/94, 49/95 in 19/10) in 26. člena Statuta zavoda (Spremembe in dopolnitve Statuta Žalskih lekarn Žalec z dne 15. 5. 2019) razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Pogoji za imenovanje:
– univerzitetna izobrazba farmacevtske smeri ali končan enovit magistrski študij Farmacije;
– veljavno licenco za izvajanje lekarniške dejavnosti;
– najmanj 5 let izkušenj na področju lekarniške dejavnosti;
– izkušnje s področja vodenja in upravljanja;
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda;
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnosti prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi na razpis z življenjepisom priložiti program vodenja, delovanja in razvoja zavoda v prihodnjih petih letih.
Prijavi je potrebno priložiti dokazila o nekaznovanosti oziroma o dejstvih vpisanih v kazenski evidenci RS ter potrdilo, da v trenutku kandidature niso v kazenskem postopku.
Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo petih let. Po izteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja/direktorico.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev poslati na naslov Žalske lekarne Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec, s pripisom »za svet zavoda – ne odpiraj« najkasneje v 10 dneh od dneva objave.
Kandidati naj prijavi priložijo program dela in razvoja zavoda.
Upoštevane bodo le popolne prijave prispele s priporočeno pošto, vloge prispele po elektronski pošti ne bodo upoštevane.
Direktorja/direktorico bo imenoval svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, to je Občine Žalec. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
Svet Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec 

AAA Zlata odličnost