Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

Št. 900-3/2020-12 Ob-1708/21, Stran 772
Na podlagi sklepa 2. korespondenčne seje, ki je tajala od 3. 3. do vključno 5. 3. 2021, Svet Osnovne šole Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, 1113 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat/-ka mora biti usposobljen/-a za delo z računalnikom in imeti pedagoške, vodstvene ter organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Delovno razmerje z njim/njo se sklene za določen čas (za čas trajanja mandata). Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Predviden začetek dela bo 29. 11. 2021.
Kandidati/-ke pošljejo pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, strokovnem izpitu, nazivu, ravnateljskem izpitu (oziroma pisno izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil-a v roku enega leta od začetka mandata), delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju; prav tako potrdila, ki ne smejo biti starejša od 1 meseca, in sicer:
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidati/-ke naj prav tako priložijo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zunaj kraja bivališča zoper njih ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost.
K prijavi je potrebno priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priložite tudi kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Prijava mora biti poslana priporočeno v zaprti ovojnici na naslov Svet Osnove šole Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, 1113 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljice«.
Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Franceta Bevka 

AAA Zlata odličnost