Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

925. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2021/II., stran 2872.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 21. seji, dne 25. 3. 2021, sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2021 / II. 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2021 (Uradni list RS, št. 1/20 in 160/20) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Konto
Naziv konta
Rebalans proračuna 2021
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
44.077.322
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
35.681.070
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
22.234.359
700 
Davki na dohodek in dobiček
18.450.379
703 
Davki na premoženje
3.183.400
704 
Domači davki na blago 
in storitve
598.550
706 
Drugi davki in prispevki
2.030
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
13.446.711
710 
Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja
2.807.372
711 
Takse in pristojbine
22.000
712 
Globe in druge denarne kazni
55.200
713 
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
63.500
714 
Drugi nedavčni prihodki
10.498.640
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
732.772
720 
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4.000
722 
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
728.772
73
PREJETE DONACIJE (730)
71.500
730 
Prejete donacije iz domačih virov
71.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.494.651
740 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
5.522.624
741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav
1.972.027
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU 
IN DRUGIH DRŽAV
97.330
787 
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij in iz drugih držav
97.330
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
48.909.581
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
9.653.885
400 
Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.257.898
401 
Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
345.252
402 
Izdatki za blago in storitve
6.489.731
403 
Plačila domačih obresti
120.100
409
 Rezerve
440.904
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
15.777.080
410 
Subvencije
1.026.636
411 
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
8.856.257
412 
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
1.383.650
413 
Drugi domači transferi
4.510.537
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
22.808.631
420 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
22.808.631
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
669.984
431 
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
287.987
432 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
381.998
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.–II.)
–4.832.258
III/1.
Primarni presežek (primanjkljaj)
–4.732.158
III/2.
Tekoči presežek (primanjkljaj)
10.250.105
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750 
Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 
Dana posojila
0
441 
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.000.000
500 
Domače zadolževanje
2.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.830.382
550 
Odplačila domačega dolga
1.830.382
1.IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–4.662.641
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
169.618
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX)
4.832.258
XII.
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
4.737.972
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2021 se 5. člen spremeni tako, da glasi:
»Predloge finančnih načrtov pripravijo predlagatelji finančnih načrtov:
1. občinski svet,
2. nadzorni odbor,
3. župan,
4. občinska uprava z notranje organizacijskimi enotami občinske uprave,
5. Medobčinski inšpektorat – skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica in
6. posamezne krajevne skupnosti.«.
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2021 se prvi odstavek 14. člena spremeni tako, da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Krško za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 2.000.000 EUR pri poslovnih bankah oziroma pri EZR države.«.
4. člen 
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2021 sta sestavni del tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-29/2021-O802
Krško, dne 25. marca 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost