Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

895. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center, stran 2807.

  
Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 24. redni seji dne 10. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE 
2. člen 
Ime zavoda je Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center.
Sedež zavoda: Komenskega ulica 2 in Komenskega ulica 4, 4000 Kranj.
V sestavo zavoda poleg matične šole sodijo:
– Podružnična šola Primskovo, Zadružna ulica 11, 4000 Kranj
– oddelki vrtca za izvajanje predšolske vzgoje na naslovu Komenskega 4, 4000 Kranj (matična šola) in na naslovu, Zadružna ulica 11, 4000 Kranj (Podružnična šola Primskovo).
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja spreminja organizacijo dela v zavodu, če so za to podani zakonski pogoji.
3. člen 
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo, način varovanja in uničenje pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
4. člen 
Zavod opravlja dejavnost predšolske vzgoje ter osnovnošolskega izobraževanja otrok na območju Mestne občine Kranj.
III. DEJAVNOST ZAVODA IN ŠOLSKI OKOLIŠ 
5. člen 
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu, in obsega program osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje.
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
A/01.490
reja drugih živali
C/18.120
drugo tiskanje
C/18.200
razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C/33.120
popravila strojev in naprav
C/33.130
popravila elektronskih in optičnih naprav
C/33.140
popravila električnih naprav
C/133.170
popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
C/33.190
popravila drugih naprav
E/38.110
zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
G/47.621
trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/47.622
trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G/47.810
trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G/47.910
trgovina na drobno po pošti ali internetu
H/49.391
medkrajevni in drug cestni kopenski potniški promet
H/52.210
spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
I/55.201
počitniški domovi in letovišča
I/56.101
restavracije in gostilne
I/56.210
priložnostna priprava in dostava jedi
J/58.110
izdajanje knjig
J/58.130
izdajanje časopisov
J/58.140
izdajanje revij in druge periodike
J/59.200
snemanje in izdajanje zvočnih zapisov 
in muzikalij
J/62.030
upravljanje računalniških naprav in sistemov
J/62.090
druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110
obdelovanje podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.990
drugo informiranje
K/64.910
dejavnost finančnega zakupa
K/64.300
dejavnost skrbniških in drugih skladov 
ter podobnih finančnih subjektov
L/68.200
oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M/69.200
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M/73.110
dejavnost oglaševalskih agencij
M/74.200
fotografska dejavnost
M/74.300
prevajanje in tolmačenje
M/74.900
druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N/77.110
dajanje lahkih motornih vozil v najem 
in zakup
N/77.210
dajanje športne opreme v najem in zakup
N/77.220
dajanje videokaset in plošč v najem
N/77.290
dajanje drugih izdelkov za široko rabo 
v najem in zakup
N/77.330
dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N/77.390
dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N/77.400
dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N/81.100
vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N/81.210
splošno čiščenje stavb
N/81.300
urejanje in vzdrževanje zelenih površin 
in okolice
N/82.190
fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300
organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.100
predšolska vzgoja
P/85.200
osnovnošolsko izobraževanje
P/85.510
izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju športa 
in rekreacije
P/85.520
izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju kulture 
in umetnosti
P/85.530
dejavnost vozniških šol
P/85.590
drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P/85.600
pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q/88.910
dnevno varstvo otrok
R/90.010
umetniško uprizarjanje
R/90.040
obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011
dejavnost knjižnic
R/91.020
dejavnost muzejev
R/93.210
dejavnost zabaviščnih parkov
R/93.110
obratovanje športnih objektov
R/93.190
druge športne dejavnosti
R/93.299
drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S/94.110
dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S/95.110
popravila in vzdrževanje računalnikov 
in perifernih enot
S/95.220
popravila gospodinjskih in hišnih naprav 
in opreme
S/95.240
popravila pohištva
S/95.290
popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
6. člen 
Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti kot tržne dejavnosti:
C/18.200
razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C/33.120
popravilo strojev in naprav
C/33.130
popravila elektronskih in optičnih naprav
E/38.110
zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
I/55.201
počitniški domovi in letovišča
I/56.210
priložnostna priprava in dostava jedi
I/56.290
druga oskrba z jedmi
I/63.110
obdelovanje podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/58.110
izdajanje knjig
J/58.130
izdajanje časopisov
J/58.140
izdajanje revij in druge periodike
J/59.200
snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
L/68.200
oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M/69.200
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
N/77.210
splošno čiščenje stavb
N/77.330
dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N/81.100
vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N/81.210
splošno čiščenje stavb
N/81.300
urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N/82.190
fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300
organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.510
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P/85.520
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P/85.530
dejavnost vozniških šol
P/85.590
drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.040
obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/93.110
obratovanje športnih objektov
R/93.299
drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas, kot tržne dejavnosti
7. člen 
Zavod ne sme začeti z opravljanjem nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
8. člen 
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je usklajen z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja je skupaj 31 oddelkov, za matično šolo 21 oddelkov, za Podružnično šolo Primskovo pa 10 oddelkov.
Šolski okoliš je opredeljen s prostorskimi okoliši Registra prostorskih enot (RPE), ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Kranj, kjer je mogoče dobiti izsek ustreznega kartografskega prikaza z opisom vsebine prostorskih okolišev. Prikaz šolskega okoliša šole je kot priloga sestavni del tega odloka.
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po predšolski vzgoji. Zmogljivost šole za izvedbo programa predšolske vzgoje je skupaj šest oddelkov, za matično šolo štirje oddelki in za Podružnično šolo Primskovo dva oddelka.
9. člen 
Šolski okoliš Osnovne šole Janeza Puharja Kranj – Center, to je območje, s katerega imajo starši pravico, da je njihov otrok razporejen v to šolo, obsega naslednje prostorske okoliše:
– Del naselja (014) Kranj: 335, 332, 117, 118, 119, 113, 114, 116, 182, 181, 2, 1, 3, 7, 5, 4.
Šolski okoliš matične šole Osnovne šole Janeza Puharja Kranj – Center obsega naslednje ulice in hišne številke dela naselja (014) Kranj:
– Bleiweisova cesta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
– Cesta Kokrškega odreda 1, 2, 2a, 3, 4, 5;
– Cesta Staneta Žagarja 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 27B, 29, 29A;
– Dražgoška ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
– Glavni trg 1, 2, 3,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;
– Gregorčičeva ulica 2, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19;
– Jahačev prehod 1;
– Jenkova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10;
– Jurčičeva ulica 1, 2, 3, 4, 5;
– Kebetova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
– Kokrški breg 1, 1a, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7;
– Komenskega ulica 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 7;
– Koroška cesta 1, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16;
– Ljubljanska cesta 1, 1A;
– Maistrov trg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
– Mladinska ulica 1, 2;
– Na skali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
– Nazorjeva ulica 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 6, 8, 10, 12;
– Oldhamska cesta 2, 4, 8, 8A, 10, 10A, 12, 14;
– Partizanska cesta 1, 2, 2a, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, 10j, 11, 12, 13, 14, 16, 18;
– Prešernova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
– Pot na kolodvor 1, 2, 4;
– Reginčeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
– Rotarjeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6;
– Slovenski trg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
– Stritarjeva ulica 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8;
– Škrlovec 1, 2, 3;
– Tavčarjeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27A, 29, 31, 31A;
– Tomšičeva ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
– Zoisova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Podružnična šola Primskovo za razredno stopnjo obsega naslednje ulice in hišne številke dela naselja (014) Kranj:
– Cesta na Klanec 1, 1A, 3, 3A, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15A, 17, 17A, 19, 19A, 21;
– Cesta Staneta Žagarja 28, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 49, 50, 50A, 50B, 50C, 51, 51A, 52, 53, 53A, 53B, 53C, 54, 55, 55A, 56, 57, 58, 58A, 58B, 58C, 59, 61, 65, 65A, 65B, 67, 69, 71, 73;
– Jelenčeva ulica 1, 2, 4, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 14A, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, 20B, 21, 22, 22A, 23, 24, 24A, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 30, 31, 31A, 32, 32A,33, 34, 35, 36, 37, 39;
– Jezerska cesta 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, 15, 16, 16A, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 31A, 32, 32A, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45A, 45B, 45C, 45D, 45E, 45F, 45G, 45H, 46, 47, 48, 48A, 48B, 48C, 49, 49A, 50, 51, 52, 53, 54, 54A, 54B, 55, 56, 56A, 57, 57A, 58, 59, 59A, 60, 60A, 60B, 60C, 60D, 61, 61A, 62, 62A, 62B, 62C, 63, 63A, 64, 64A, 65, 65A, 66, 67, 68, 68A, 69, 70, 71, 71A, 72, 73, 74, 74A, 74B, 74C, 75, 76, 76A, 77, 78, 78 A, 78B, 78C, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84A, 85, 86, 86 A, 86B, 86C, 87, 87A, 88, 88A, 89, 90, 91, 92, 92A, 93, 93A, 93B, 93C, 93D, 94, 95, 96, 96A, 97, 98, 98A, 99, 99A, 99B, 100A, 100B, 100C, 101, 102, 102A, 103, 104, 104A, 106, 107, 108, 108A, 108B, 108C, 108D, 109, 110, 110A, 112, 114, 114A, 114B, 115, 115A, 116, 116A, 116B, 118, 118A, 118B, 119, 120, 120A, 120B, 121, 122, 122B, 124, 124A, 124B, 124C, 124G, 124H, 126, 128, 128A, 128B, 130, 130A, 130B, 130C, 132, 132A, 134, 134A, 135, 136, 136A, 138, 138A, 140, 142;
– Kajuhova ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
– Kalinškova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;
– Kokrški log 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21:
– Kovačičeva ulica 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;
– Krašnova ulica 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;
– Kurirska pot 1, 2, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 15, 17, 19, 19A, 21, 23, 25, 25A, 25B, 26, 27, 29, 30, 31, 31A, 32, 33, 33A, 34, 34A, 35, 35A, 37;
– Likozarjeva ulica 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
– Luznarjeva ulica 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 22, 22A, 24, 24A, 26, 28, 30;
– Oprešnikova ulica 1, 2, 4, 4A, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
– Partizanska cesta 46;
– Reševa ulica 1, 1A, 1B, 1C, 1Č, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 18;
– Ručigajeva cesta 1, 2, 3, 5, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15,17;
– Štirnova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21;
– Šuceva ulica 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 23A, 25, 27, 32, 34, 58;
– Tekstilna ulica 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17A, 18, 19, 21;
– Tomažičeva ulica 1, 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21;
– Trg Prešernove brigade 1;
– Ulica Janka Puclja 1;
– Ulica Milene Korbarjeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 32A, 34, 36;
– Ulica Mirka Vadnova 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 22;
– Zadružna ulica 1, 1A, 2, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
– Žanova ulica 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24A, 26, 28, 30, 32, 34, 36.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.
IV. ORGANI ZAVODA 
10. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi zavoda,
– sveta staršev šole in vrtca.
Svet zavoda in sveta staršev o načinu svojega dela sprejmejo poslovnik.
Svet zavoda 
11. člen 
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov, če zakon ne določa drugače.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določata zakon in ta odlok ter odloča o zadevah, o katerih ni pristojen odločati drug organ zavoda.
Naloge sveta zavoda so:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži skupnost učencev, učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali svet staršev,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev in staršev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev.
12. člen 
Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: Svet Mestne občine Kranj).
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih razrešijo po postopku, določenim s tem odlokom. Tri predstavnike delavcev zavoda se izvoli izmed delavcev matične šole, enega izmed delavcev podružnične šole in enega izmed delavcev vrtca. Pravico voliti in biti voljen imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
Predstavnike staršev v svet zavoda izvolita in razrešita sveta staršev šole in vrtca po postopku, določenim s tem odlokom. Izmed predstavnikov sveta staršev šole se v svet zavoda izvolita dva predstavnika staršev, enega predstavnika staršev v svet zavoda pa izvolijo izmed svojih članov predstavniki staršev v svetu staršev vrtca. Pravico voliti in biti voljen imajo vsi starši, katerih otroci so vključeni v program predšolske in osnovnošolske vzgoje v zavodu.
Vsakokratna poimenska sestava sveta zavoda se objavi na spletni strani zavoda skupaj s kontaktnim elektronskim naslovom zavoda.
13. člen 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni več vključen v program predšolske vzgoje ali osnovnošolskega izobraževanja v zavodu, predstavniku delavcev zavoda pa z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu.
Članu sveta zavoda, ki odstopi, preneha mandat z dnem, ko svet zavoda prejme njegovo pisno izjavo o odstopu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta zavoda prenehal mandat, o tem takoj obvestiti pristojne za imenovanje oziroma za izvolitev novega člana sveta zavoda. Če je potekel mandat predstavniku delavcev zavoda ali predstavniku staršev, svet zavoda najkasneje v osmih dneh od ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član sveta zavoda, kateremu je prenehal mandat.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta zavoda ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot šest mesecev.
Določba iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru prenehanja mandata člana sveta zavoda, ki je predstavnik ustanovitelja.
14. člen 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji po imenovanju ali izvolitvi dveh tretjin njegovih članov, pri čemer morajo biti imenovani vsi predstavniki ustanovitelja, z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju dveh tretjin članov sveta v skladu s prvim odstavkom tega člena. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novo imenovani član sveta zavoda.
Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta zavoda.
Imenovanje oziroma volitve članov sveta zavoda 
15. člen
Postopek imenovanja oziroma volitev se prične največ 150 in najmanj 80 dni pred potekom mandata dosedanjim članom sveta zavoda ali v primeru prenehanja mandata posameznemu članu sveta zavoda v roku, ki ga določa peti odstavek 13. člena tega odloka.
O pričetku postopka sprejme svet zavoda sklep, s katerim seznani delavce, predsednika sveta staršev in ustanovitelja, ki ga pozove k imenovanju svojih predstavnikov.
Hkrati sprejme sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev zavoda in staršev, s katerim določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo, in imenuje volilno komisijo. Sklep o razpisu volitev mora biti objavljen skladno z drugim odstavkom 38. člena odloka.
Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
Če svet zavoda ne sprejme sklepov iz tretjega odstavka tega člena najkasneje v roku, določenim v prvem odstavku tega člena, to stori ravnatelj zavoda.
16. člen 
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine Kranj skladno s svojimi akti.
Predstavnike ustanovitelja se imenuje najkasneje 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
17. člen 
Postopek volitev in razrešitve članov sveta zavoda vodi volilna komisija, ki se izmed zaposlenih v zavodu s sklepom sveta zavoda imenuje za dobo štirih let.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki.
Člani volilne komisije ter njihovi namestniki morajo k imenovanju podati pisno soglasje in ne morejo kandidirati za člana sveta zavoda.
18. člen 
Volilna komisija skrbi za zakonitost in pravilen potek volitev, ugotavlja, ali so predlogi kandidatov za člane sveta zavoda v skladu s tem odlokom, določa seznam volivcev, sestavlja liste kandidatov, opravlja in neposredno vodi tehnično delo v zvezi z volitvami in glasovanjem na volišču, ugotavlja rezultat glasovanja, ga razglasi in poda poročilo o poteku volitev.
O načinu svojega dela lahko sprejme rokovnik volilnih opravil.
19. člen 
Pravico predlagati kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda ima najmanj 5 delavcev zavoda.
Kandidate za predstavnike staršev v svetu zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev ali starši posameznega oddelka zavoda na podlagi sklepa, ki ga starši sprejmejo na oddelčnem sestanku z večino glasov navzočih staršev.
Predlog kandidata za predstavnika delavcev ali staršev v svetu zavoda, ki se predloži volilni komisiji v roku, ki ga določa sklep o razpisu volitev, mora biti pisen s podpisi vseh predlagateljev in s priloženim soglasjem predlaganega kandidata h kandidaturi. Če predlog podajo starši posameznega oddelka s sklepom iz drugega odstavka tega člena, ga podpišejo vsi prisotni starši tega oddelka.
20. člen 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za katerega se glasuje.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica volilnih upravičencev.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili najvišje število glasov. Če sta dva kandidata ali več kandidatov dobili enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu, oziroma katerega otrok, vključen v program predšolske ali osnovnošolske vzgoje, je najmlajši. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kateri kandidat je izvoljen, se glasovanje med kandidati, ki so dobili enako število glasov, ponovi.
Če se volitev udeleži manj upravičencev, kot je določeno v četrtem odstavku tega člena, se volitve ponovijo. Ponovljene volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. V ponovljenih volitvah so izvoljeni kandidati, ki dobijo večino glasov volilnih upravičencev, ki se volitev udeležijo.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa v petih dneh po opravljenih volitvah izdela poročilo, ki ga javno objavi in ga predloži predsedniku sveta zavoda in ravnatelju.
Razrešitev članov sveta zavoda 
21. člen
Delavci zavoda in starši lahko v času mandata razrešijo svoje predstavnike v svetu zavoda iz razlogov, ki se nanašajo na delo ali dejanja v zvezi z delom predstavnika v svetu zavoda.
Predstavnike ustanovitelja lahko razrešijo pristojni organi, ki so jih imenovali v skladu s pravili o imenovanjih in razrešitvah njihovih predstavnikov.
Postopek razrešitve predstavnikov delavcev zavoda oziroma staršev se začne, ko svet zavoda dobi pisni predlog za razrešitev posameznega ali pa vseh predstavnikov delavcev oziroma staršev v svetu zavoda. Predlog za razrešitev lahko poda tisti, ki je upravičen predlagatelj kandidature za člana sveta zavoda. Če predlog za razrešitev ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta zavoda vrne predlagatelju v dopolnitev in hkrati določi rok za dopolnitev.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za razrešitev.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za razrešitev, mora v 30 dneh razpisati glasovanje o razrešitvi predstavnika delavcev zavoda ali staršev v svetu zavoda in določiti dan glasovanja. Če je predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic, pa mora razpisati glasovanje najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Če ni s tem odlokom drugače določeno, se za postopek razrešitve se smiselno uporabljajo določila, ki določajo postopek volitev članov sveta zavoda.
O razlogih za razrešitev mora biti član sveta zavoda seznanjen pred začetkom postopka razrešitve. Če član sveta, za katerega se predlaga razrešitev, odstopi najkasneje do začetka glasovanja o razrešitvi, se postopek ustavi.
Član sveta zavoda je razrešen, če je za razrešitev glasovala večina vseh volilnih upravičencev, v nasprotnem primeru član sveta zavoda nadaljuje z mandatom.
Razrešenemu članu sveta preneha mandat z dnem, ko svet zavoda potrdi poročilo volilne komisije o volilnem izidu postopka razrešitve člana sveta zavoda.
Ravnatelj 
22. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– pripravlja predlog letnega načrta za investicijsko vzdrževanje stavb in obnavljanje opreme zavoda,
– odgovarja za izvedbo vzdrževanja, v kolikor je ta na strani zavoda,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev in učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in dolžnosti otrok,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje pomočnike ravnatelja,
– skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja pomočnik ravnatelja oziroma delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pisno pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma delavec zavoda ima v času nadomeščanja pristojnosti v skladu s pooblastilom ravnatelja.
Za ravnatelja je imenovan, kdor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.
Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.
23. člen 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom.
24. člen 
V zavodu se v skladu z normativi sistemizirajo mesta pomočnikov ravnateljev, ki pomagajo ravnatelju pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog, za katere jih pooblasti. Pomočniki ravnatelja nadomeščajo ravnatelja v času njegove odsotnosti in opravljajo naloge ravnatelja v skladu s pooblastilom.
Ravnatelj imenuje in razrešuje pomočnike ravnatelja v skladu z zakonom.
V vrtcu imenuje ravnatelj za pedagoško in organizacijsko vodenje oddelkov vrtca pomočnika ravnatelja.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Strokovni organi zavoda 
25. člen
Strokovni organi šole v zavodu so:
– učiteljski zbor,
– programski učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
Strokovna organa vrtca v zavodu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor, ki ga sestavljajo strokovni delavci vrtca oziroma šole:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu in opravljajo druge naloge s skladu s predpisi.
Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom in opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Sveta staršev šole in vrtca 
26. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikujeta svet staršev šole in svet staršev vrtca, ki sta sestavljena tako, da ima v njem vsak oddelek šole oziroma vsak oddelek vrtca po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka. Kandidata za predstavnika staršev oddelka lahko predlaga vsak starš oddelka. Glasovanje poteka javno z dvigom rok, predstavnik oddelka pa je izvoljen, če zanj glasuje večina prisotnih staršev oddelka, pri čemer lahko glasuje le en starš posameznega otroka. Posamezni starš je lahko predstavnik le enega oddelka zavoda.
Svet staršev je konstituiran, ko je izvoljena večina njegovih članov. Svet staršev je sklepčen, če je na seji navzoča večina izvoljenih članov in odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če ni z zakonom drugače določeno.
Prvo sejo sveta staršev skliče ravnatelj. Na prvi seji svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika.
27. člen 
Svet staršev šole in svet staršev vrtca vsak za svoje področje vzgoje in izobraževanja:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Način delovanja sveta staršev določajo zakon, pravila oziroma drugi splošni akti zavoda ali poslovnik o delovanju sveta staršev, ki jih sprejme svet staršev.
V. SVETOVALNA SLUŽBA 
28. člen
Zavod organizira, v skladu z zakonom, veljavnimi normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom, vzgojiteljem, učiteljem in staršem ter sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda, pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.
Svetovalna služba sodeluje tudi pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki jih določa zakon.
VI. SREDSTVA ZA DELO 
29. člen
Nepremično in premično stvarno premoženje, ki ga zavodu za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, zagotavlja ustanovitelj, in s katerim upravlja zavod na podlagi sklepa ustanovitelja o upravljanju, je lastnina ustanovitelja.
Premično stvarno premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu.
Medsebojne pravice in obveznosti zavoda in ustanovitelja v zvezi z upravljanjem premoženja ustanovitelja, se določijo s posebno pogodbo.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
30. člen 
Zavod lahko prostore, v katerih opravlja svojo dejavnost, v času, ko jih ne potrebuje, odda v najem ali občasno uporabo.
31. člen 
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji ali osnovnošolskem izobraževanju, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Zagotavljanje sredstev občine se uredi s pogodbo med zavodom in ustanoviteljem po sprejetju proračuna občine za tekoče leto. Ločeno se prikazujejo sredstva za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko vzgojo.
Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
32. člen 
Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanja standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnika šole predlaga svet šole.
Za delovanje sklada upravni odbor sprejme pravila.
Sklad lahko ustanovi tudi vrtec. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predstavnika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki vrtca. Svet staršev vrtca imenuje upravni odbor. Predstavnika vrtca predlaga svet vrtca. Njegovo delovanje se uredi s pravili sklada.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
33. člen
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov predšolske vzgoje se upošteva pri prvi naslednji določitvi cen teh programov. Ostali presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.
Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju župana v imenu ustanovitelja.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda o načinu kritja primanjkljaja odloči Svet Mestne občine Kranj na predlog sveta zavoda.
Zavod zagotovi ločeno spremljanje poslovanja iz naslova osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in tržne dejavnosti.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
34. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru dejavnosti, določenih s tem odlokom.
Zavod brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov, s katerim bi premoženje obremenil s stvarnimi pravicami.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
IX. PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
35. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi izvršuje Mestni svet Mestne občine Kranj in župan Mestne občine Kranj.
Mestni svet Mestne občine Kranj ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– daje soglasje k povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– daje mnenje k imenovanju ravnatelja,
– v skladu z zakonom, ki ureja delovanje vrtcev, odloči o povečanju števila otrok v oddelku,
– določa cene programa predšolske vzgoje,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Župan ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Mestne občine Kranj,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v enotah vrtcev pri šoli in delovnih mest, ki so sofinancirana iz proračuna ustanovitelja,
– daje soglasje k pravnim poslom iz drugega odstavka 34. člena tega odloka,
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda. Zavod je dolžan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene.
X. NADZOR 
36. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva v zavodu, z namenom, da se zagotovi spoštovanje zakonitosti in s tem zaščita pravic predšolskih in šolskih otrok, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda v skladu s svojimi akti izvaja ustanovitelj.
37. člen 
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzorujejo proračunska inšpekcija, Računsko sodišče Republike Slovenije in pristojni organ ustanovitelja.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
XI. JAVNOST DELA 
38. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti, z objavami na oglasnih deskah na sedežu zavoda ter z objavami na spletni strani zavoda.
Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnem delu zavoda starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon oziroma drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj oziroma, v primeru prisostvovanja oblikam dela organov zavoda, predsednik organa.
Ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti, obvešča javnost o delu zavoda.
XII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
39. člen
Za izvajanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, za spremljanje dejavnosti in v statistične namene zavod zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje, varuje in uporablja podatke, vsebovane v zbirkah podatkov, ki jih vodi v skladu z zakonom, ki ureja osnovne šole, vrtce in podzakonskim predpisom, izdanim na njegovi podlagi.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
40. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s pravili oziroma drugimi splošnimi akti, s katerimi uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.
Pravila sprejme svet zavoda, druge akte pa pristojni organ zavoda samostojno, če zakon ali drug predpis ne določata drugače.
Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
XIIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
41. člen
Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center prične z opravljanjem dejavnosti predšolskega vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja v šolskem letu 2021/22, in sicer 1. 9. 2021.
42. člen 
Hkrati s sprejemom tega odloka imenuje Mestni svet Mestne občine Kranj vršilca dolžnosti ravnatelja s posebnim sklepom. Vršilec dolžnosti je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanovitelja opravi priprave za začetek dela zavoda.
Vršilec dolžnosti ravnatelja je dolžan od uveljavitve tega odloka do pričetka opravljanja javne službe v skladu z njim opraviti vsa dejanja v zvezi z vpisom novega zavoda v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi, ter v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje, ter druge naloge v zvezi s konstituiranjem organov zavoda in zagotoviti vse druge potrebne pogoje za začetek nemotenega izvajanja dela zavoda v skladu s tem odlokom.
Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja se opravi na način in po postopku, določenim z zakonom in tem odlokom.
43. člen 
Vpis otrok v vrtec in osnovno šolo za šolsko leto 2021/22 na način in pod pogoji, kot določeni s predpisi ustanovitelja, izvede Osnovna šola Simona Jenka Kranj.
Vse aktivnosti, ki so potrebne za pravočasni začetek pouka za šolsko leto 2021/22, izvede vršilec dolžnosti ravnatelja šole ob aktivni pomoči ustanovitelja, pristojnega ministrstva ter ravnatelja Osnovne šole Simona Jenka Kranj.
Vršilec dolžnosti ravnatelja je za svoje delo odgovoren ustanovitelju, ki izvaja nadzor nad njegovimi aktivnostmi.
44. člen 
Vršilec dolžnosti ravnatelja ob sodelovanju ustanovitelja ter ravnatelja Osnovne šole Simona Jenka Kranj po proučitvi strokovnih podlag, normativov in potreb izvajanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja Osnovne šole Janeza Puharja Kranj – Center do 31. 8. 2021 določi sistemizacijo delovnih mest zavoda, odloči o novih zaposlitvah in se dogovori o morebitnih prezaposlitvah delavcev.
Vršilec dolžnosti ravnatelja mora poskrbeti za vse postopke, potrebne v zvezi z zaposlitvijo oziroma prezaposlitvijo strokovnih in drugih delavcev v novoustanovljeni zavod, ter z njimi skleniti pogodbe o zaposlitvi, pri čemer se delavci v zavodu zaposlijo s 1. 9. 2021.
45. člen 
Vršilec dolžnosti ravnatelja mora pripraviti vse potrebne akte in voditi vse aktivnosti zavoda do imenovanja ravnatelja Osnovne šole Janeza Puharja Kranj – Center.
Vršilec dolžnosti ravnatelja izpelje vse naloge iz svoje pristojnosti, da zagotovi pravočasno in pravilno konstituiranje sveta zavoda in drugih organov zavoda. V okviru te pristojnosti sprejme rokovnik in pravila za izvedbo prvih volitev predstavnikov delavcev zavoda.
Vršilec dolžnosti ravnatelja v gradivu za konstitutivno sejo sveta zavoda pripravi osnutek poslovnika sveta zavoda in razpis za imenovanje ravnatelja. Po konstituiranju svet zavoda začne s postopkom za imenovanje ravnatelja.
Svet zavoda kot organ zavoda se mora konstituirati najkasneje do 20. 10. 2021, drugi organi zavoda pa v skladu z zakonom in tem odlokom najkasneje v treh mesecih od začetka šolskega leta 2021/2022.
46. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-182/2017-9(403003)
Kranj, dne 10. marca 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti