Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

897. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 2832.

  
Na podlagi 131. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 191/20 – UPB1) je mestni svet na 24. redni seji dne 10. 3. 2021 potrdil uradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, ki obsega:
– Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 67/12 z dne 31. avgust 2012)
– Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 6/16 z dne 29. januar 2016)
– Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno- varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 54/17 z dne 29. september 2017)
– Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 7/19 z dne 1. februar 2019)
– Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno- varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 131/20 z dne 28. september 2020)
– Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 202/20 z dne 30. december 2020)
Št. 602-96/20-6-(40/30/08)
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
S K L E P 
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 
1. člen 
Cene vzgojno-varstvenih programov na območju Mestne občine Kranj znašajo mesečno na otroka po posameznih programih: 
Program
Cena
I. Dnevni programi
1. oddelek prvega starostnega obdobja 
540,63 €
2. oddelek drugega starostnega obdobja 
410,86 €
3. oddelek 3–4-letnih otrok
454,49 €
4. kombinirani oddelek 
454,49 €
5. razvojni oddelek 
1.226,73 €
Program
Cena
II. Krajši program (3 do 6 let)
1. 60% program
246,52 €
2. člen 
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 1,95 EUR (zajtrk 0,42 €, malica 0,57 €, kosilo 0,96 EUR).
Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 7.30, vrtec z istim dnem zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil.
3. člen 
Črtan.
4. člen 
Starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:
– uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet;
– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka nad 15 strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je vključen. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo in začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za otroka, za katerega se ne sofinancira oziroma financira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije obvestijo vrtec 14 dni pred nastopom odsotnosti.
To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
5. člen 
Črtan.
6. člen 
V primeru vpisa ali pravočasnega izpisa otroka se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu.
Za enotno obračunavanje znižanja oskrbnine se dnevna oskrbnina izračuna tako, da se mesečno določena cena programa deli v skladu s koledarjem delovnih dni.
Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva za več kot 15 minut dnevno, se zaračuna zamudna ura, ki jo določi strokovna služba zavoda.
7. člen 
Mestna občina Kranj bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj po tem sklepu.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj št. 602-571/2010-6-(47/09) z dne 16. 2. 2011 (Uradni list RS, št. 12/11).
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno- varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 6/16) vsebuje naslednjo končno določbo: 
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno- varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 54/17) vsebuje naslednjo končno določbo: 
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017 dalje.
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno- varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 7/19) vsebuje naslednjo končno določbo: 
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2019 dalje.
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno- varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 131/20) vsebuje naslednjo končno določbo: 
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2020 dalje.
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno- varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 202/20) vsebuje naslednjo končno določbo: 
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.

AAA Zlata odličnost