Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

909. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Razkrižje, stran 2849.

  
Na podlagi 12., 48., 49. in 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K, 49/16 – popr.), 81. in 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 87. in 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20), 21., 21a., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 6. in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04 in 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 13. redni seji dne 29. 12. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Razkrižje 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Razkrižje (v nadaljevanju: Pravilnik) določa:
– način in postopke organiziranja šolskih prevozov za učence osnovne šole na območju Občine Razkrižje,
– upravičence do brezplačnega šolskega prevoza in upravičence do povračila stroškov prevoza,
– postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma do povračila stroškov prevoza,
– določitev višine zneska povračila stroškov prevoza in
– način izplačevanja sredstev za povračilo stroškov prevoza.
2. člen 
(upravičenci) 
UPRAVIČENCI DO BREZPLAČNEGA ORGANIZIRANEGA PREVOZA:
1. Učenec:
– ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole znotraj njegovega šolskega okoliša.
– ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo znotraj njegovega šolskega okoliša.
2. Otroci s posebnimi potrebami:
– ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.
3. Vsi upravičenci morajo imeti stalno ali začasno prebivališče v Občini Razkrižje.
UPRAVIČENCI DO POVRAČILA POTNIH STROŠKOV:
1. Učenec:
– ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu.
– ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadal, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.
– ima pravico do brezplačnega prevoza, če obiskuje osnovno šolo izven matičnega okoliša zaradi prešolanja na podlagi 54. člena Zakona o osnovni šoli, in je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan.
2. Otroci s posebnimi potrebami:
– ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.
– ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre.
3. Vsi upravičenci morajo imeti stalno ali začasno prebivališče v Občini Razkrižje.
4. Povračilo potnih stroškov se povrne na podlagi potrdila zavoda o dejanski prisotnosti v šoli oziroma zavodu.
3. člen 
(obveznost osnovne šole) 
Osnovna šola na območju Občine Razkrižje se o načinu šolskega prevoza in organiziranju prevoza učencev dogovori s starši in z lokalno skupnostjo.
Šola do 15. maja tekočega leta učencem razdeli obrazce »Vloga za brezplačen organiziran prevoz, za vključitev v organiziran šolski prevoz ali za povračilo stroškov prevoza«. Šola pripravi sezname otrok in jih posreduje na Občino Razkrižje, najkasneje do konca meseca maja za naslednje šolsko leto.
Šola mora učencem v času čakanja na organiziran prevoz zagotoviti ustrezno varstvo v šoli.
4. člen 
(Strokovna skupina za organiziranje šolskih prevozov) 
Kot strokovni organ za pomoč odgovorni osebi za organiziranje šolskih prevozov se imenuje Tehnična komisija s tremi člani v okviru predstavnika staršev, vodstva šole in Sveta za preventivo v Občini Razkrižje za obdobje mandata Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Razkrižje in ima pristojnosti v skladu s tem pravilnikom.
5. člen 
(vozni red) 
Vozni red prevozov se določi vsako leto posebej. Praviloma se organizira en dovoz in en odvoz, razen v primerih, ko to zaradi števila upravičencev ali organizacijskih možnosti v šoli ni mogoče. Uro dovoza in odvoza usklajujeta šola in pogodbeni izvajalec prevozov. O vseh dodatnih dovozih in odvozih otrok mora šola podati vlogo z utemeljitvijo. Vlogo obravnava Tehnična komisija, potrdi pa Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Razkrižje ter Občinski svet Občine Razkrižje.
6. člen 
(postopki organiziranja) 
Tehnična komisija, po potrebi, najkasneje do 1. avgusta tekočega leta predlaga relacije in postajališča za organiziran šolski prevoz. Predlog relacij in postajališč za organizacijo in izvajanje šolskih prevozov iz pristojnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v posameznem šolskem letu obravnava in potrdi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Šolski prevozi se organizirajo kot pogodbeni ali posebni pogodbeni prevoz. Kjer obstaja možnost prevoza na rednih avtobusnih linijah, se šolski prevozi izvajajo na ta način.
Izvajanje organiziranih šolskih prevozov odda Občina Razkrižje z javnim naročilom, praviloma za en dovoz in en odvoz za relacijo. Cena šolskih prevozov se z izvajalcem storitev usklajuje enkrat letno. Dolžino relacije preverja šola in Tehnična komisija za vsakega upravičenca individualno. Upošteva se najkrajša pot v šolo. Dolžina relacij se preverja na podlagi enotnega daljinomera.
7. člen 
(način organiziranja prevoza) 
Prevoz se praviloma organizira na relacijah, kjer sta vsaj dva upravičenca do brezplačnega prevoza in poteka po javni cesti, kjer je zagotovljeno vzdrževanje cestišča skozi vso leto. V kolikor se zaradi premajhnega števila upravičencev na relaciji prevoz ne more organizirati, se v dogovoru s starši, staršem povrnejo stroški prevoza.
Tehnična komisija za organiziranje šolskih prevozov potrdi postajališča, kjer upravičenci vstopajo in izstopajo ter zadnje postajališče. Pri določitvi postajališč se upoštevajo določila 6. člena tega pravilnika ter zakonske norme glede postajališč.
8. člen 
(oddaljenost do najbližjega postajališča) 
Učencu, ki je po tem pravilniku upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza, ker oddaljenost od doma do šole presega štiri kilometre in ki je od najbližjega avtobusnega postajališča, do katerega je organiziran brezplačen prevoz ali kjer poteka linijski prevoz, oddaljen več kot 1,5 kilometra, se zagotavlja brezplačen prevoz v šolo in domov z avtobusnim prevozom. V kolikor na njegovi relaciji poteka organiziran prevoz, se vključi na seznam vozačev, v kolikor pa se mu zagotavlja brezplačen prevoz z linijskim avtobusnim prevozom, pa ima pravico do povračila stroškov za nakup mesečne vozovnice.
V primeru, da pot od prebivališča in avtobusnega postajališča znaša manj kot 1,5 kilometra in se smatra kot nevarna šolska pot, se mu zagotovi prevoz v celoti s kombiniranim vozilom ali drugim načinom prevoza v delu, kjer se smatra kot nevarna šolska pot. Mnenje glede nevarne šolske poti poda Tehnična komisija, kjer se zasleduje princip racionalnosti pri organizaciji šolskih prevozov, s sklepom pa potrdi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Razdalja do postajališča se lahko podaljša ali skrajša v primeru, da ni mogoče zagotoviti varnega vstopa na vozilo, če ni možno omogočiti varnega obračanja vozila ali iz utemeljenih razlogov upravičenca (npr. bolezen), kar obravnava Tehnična komisija, potrdi pa Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
9. člen 
(pogoji za izvajanje prevozov) 
Šolske prevoze z avtobusi, kombiniranimi vozili ali drugimi prevoznimi sredstvi lahko izvajajo pravne oziroma fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje prevoza potnikov v cestnem prometu v skladu z zakonom in podzakonskimi akti, ki urejajo cestni promet in prevoz skupin otrok.
10. člen 
(učenci prvega razreda) 
Učenec prvega razreda ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, v kolikor ima na poti v šolo in domov spremstvo, kot ga določa Zakon o pravilih cestnega prometa. Učenec prvega razreda mora imeti na poti v šolo ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki. V kolikor se starši odločijo za uveljavitev pravice do brezplačnega organiziranega prevoza s spremstvom, morajo šoli predložiti pisno soglasje.
11. člen 
(organiziran prevoz ostalim) 
Učenec, ki obiskuje osnovno šolo v matičnem okolišu in ni upravičen do brezplačnega šolskega prevoza in je do matične šole oddaljen več kot 1,5 kilometra, se lahko vključi na obstoječe relacije, če je na organiziranem prevozu dovolj prostora. Vlogo poda skladno z 12. členom tega pravilnika.
V primeru, da je prijavljenih otrok več, kot je prostora na organiziranem avtobusnem prevozu ali kombiniranem vozilu, imajo prednost na organiziranem prevozu mlajši otroci. V primeru, da je na organiziranem prevozu prostor, lahko le-tega koristijo tudi otroci, ki so od doma do šole oddaljeni manj kot 1,5 kilometra zaradi posebnih razlogov (npr. bolezen). O upravičenosti otroka, relacije in možnost vključitve v organiziran prevoz obravnava Tehnična komisija, potrdi pa Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Občinska uprava do začetka šolskega leta obvesti šolo in vlagatelje o upravičenosti oziroma neupravičenosti do prevoza, ki je tudi dokazilo o upravičenosti do prevoza. Na obvestilo pritožba ni možna.
Učenec, kateremu je odobren organiziran šolski prevoz, je vključen na seznam za čas trajanja pouka za celotno šolsko leto. Odjave so mogoče le z odstopno pisno izjavo, na kateri mora biti naveden upravičen razlog (npr. prešolanje, sprememba bivališča ipd.).
12. člen 
(oddaja vloge) 
Učenci oddajo vloge za uveljavljanje organiziranega šolskega prevoza na šoli, ki jo obiskujejo. Vloge oddajo na predpisanem obrazcu in v roku, ki jim ga določi šola.
Učenci, ki uveljavljajo pravico do povračila stroškov, oddajo vloge na Občino Razkrižje do konca meseca maja za naslednje šolsko leto, na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine.
Vloga mora biti podpisana s strani staršev oziroma zakonitih zastopnikov učenca.
13. člen 
(podlaga za povrnitev stroškov prevoza) 
Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov je odločba upravnega organa in dokazilo šole oziroma zavoda, ki ga obiskuje, iz katerega mora biti razvidno število dni prisotnosti otroka. Vlogi se za vsako posamezno šolsko leto priloži tudi potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto.
Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami je potrebno vlogi obvezno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.
Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkazujejo kot nujna za utemeljitev predloga.
14. člen 
(določitev višine zneska povračila stroškov) 
Učenec, ki je upravičen do povračila stroškov prevoza po tem pravilniku, se mu prizna v višini stroška prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, v kolikor pa te možnosti nima, se mu prizna kilometrina na podlagi določbe, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence. Slednja se obračunava na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od prebivališča do najbližje osnovne šole, ki jo ali bi jo lahko obiskoval oziroma zavod, ki ga obiskuje, in nazaj za dneve prisotnosti v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu. Dolžino izmeri občinski organ na podlagi enotnega daljinomera.
V kolikor na istem naslovu bivata dva ali več šoloobveznih otrok, ki bi bili upravičeni do povračila stroškov prevoza in obiskujejo isto šolo oziroma zavod, pripada staršem pravica do povračila stroškov le za en dovoz in en odvoz na dan.
15. člen 
(postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza) 
Upravičenec do povračila stroškov prevoza, odda vlogo na Občino Razkrižje skladno z 12. členom tega pravilnika.
Na podlagi popolne vloge izda občinska uprava odločbo, zoper katero je v 15 dneh od vročitve dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
16. člen 
(način izplačevanja sredstev) 
Sredstva se upravičencu, kateremu je bila izdana odločba o povračilu stroškov prevoza, nakazujejo mesečno na njegov osebni račun, na podlagi podatka o prisotnosti otroka v šoli, oziroma zavodu, ki ga otrok s posebnimi potrebami obiskuje, in sicer najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. V kolikor je znesek povračila manjši kot 10 EUR na mesec, se upravičencu denar nakaže v skupni vsoti za obdobje treh mesecev.
17. člen 
(spremembe tekom šolanja) 
Upravičenci morajo v roku 8 dni sporočiti vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do organiziranega brezplačnega prevoza ali upravičenosti do povračila stroškov prevoza. Spremembo so dolžni sporočiti šoli in občini.
18. člen 
(končne določbe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne z aktivnostmi za šolsko leto 2021/2022.
Št. 007-0054/2020-8
Šafarsko, dne 30. decembra 2020
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost