Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

914. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica, stran 2856.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11 in 191/20) je Občinski svet Občine Sodražica na 14. redni seji dne 11. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica 
1. člen 
V Prilogi (Merila, pogoji in kriteriji za ocenjevanje prijav na javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Sodražica) Odloka postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica se točka »2.1. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV« nadomesti z novo, ki se glasi:
»Temelj slovenskega športa so športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov. Na lokalni ravni se lahko zagotavlja sredstva za delovanje športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve.
Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.
Sofinancira se delovanje društev, ki imajo sedež v Občini Sodražica najmanj eno leto ter izvajajo programe za občane Občine Sodražica na prostovoljni in nekomercialni ravni.
Merila, ki določajo različne kriterije za delovanje društva so naslednja: število vadečih, vsebina športnih programov, raven delovanja, organiziranost društva, multidisciplinarnost in usmerjenost programov, delovanje oziroma tradicija delovanja društva na območju občine, vpetost v lokalno življenje oziroma lokalni pomen. Navedene skupine meril oziroma kriterijev zasledujejo več ciljev, ki jih želi dosegati občina na področju delovanja in razvoja športnih društev in drugih športnih skupin.
Prvi sklop meril (število vadečih, vsebina športnih programov, raven delovanja, organiziranost ter multidisciplinarnost in usmerjenost programov) izhaja iz vrednotenja delovanja društev oziroma njihovih programov, prilagodljivost oziroma vključevanje posameznih skupin ljudi, povezovanje oziroma multidisciplinarnost ter vzpodbuja delovanje na različnih ravneh, ne le na lokalni.
Drugi sklop poudarja tudi tradicijo delovanja in kontinuiranost, s čimer se ocenjuje prispevek in vzpodbuja dolgoročnejše načrtovanje in kontinuiteta oziroma tradicija dela na posameznem (športnem) področju, kar zagotavlja dolgoročno večjo stabilnost, kakovost in ustrezen razvoj športnih panog na našem območju.
Merila, ki določajo različne kriterije za delovanje športnih društev so naslednja: število vadečih, organiziranost, delovanje in vpletenost v lokalno okolje se upošteva le en kriterij; pri merilih: vsebina športnih programov, raven delovanja, multidisciplinarnost in usmerjenost programov pa se lahko upošteva več kriterijev.
Upravičeni stroški: materialni stroški in drugi stroški delovanja društva, stroški objekta in računovodsko-bančnih storitev, članarine, prijavnine ip.
Tabela: VIII.
Merilo
Točke
Število vadečih: 
– Nad 20 vadečih
10
– Pod 20 vadečih
5
Vsebina športnih programov:
– Izvajanje športa za otroke 
15
– Izvajanje športa za mladino 
10
– Izvajanje športa za veterane oziroma starejše
10
– Izvajanje športa za osebe s posebnimi potrebami
10
Raven delovanja:
– Društvo deluje na občinski ravni
5
– Društvo deluje na medobčinski oziroma regionalni ravni
10
– Društvo deluje na nacionalni oziroma mednarodni ravni
15
Organiziranost:
– Društvo deluje na področju posamezne (ene) športne panoge
5
– Društvo deluje na področju večjih športnih panog
5/športno panogo
Multidisciplinarnost in usmerjenost programov:
– Izvajanje programov različnih športnih panog (najmanj 3)
15
– Izvajanje tekmovalnih programov 
10
– Izvajanje rekreativnih programov 
5
Delovanje (kontinuiranost delovanja na območju občine): 
– nad 10 let
10
– od 5 do 10 let
5
Program, ki dosežejo najmanj 50 točk, se uvrstijo v LPŠ, ki se financira s strani Občine Sodražica.«
2. člen 
V Prilogi (Merila, pogoji in kriteriji za ocenjevanje prijav na javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Sodražica) Odloka postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica se doda nova točka »4. UPRAVLJANJE oziroma VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI«, ki se glasi:
»Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben dejavnik športnega udejstvovanja. S sredstvi za investicije v športne objekte se na lokalni ravni sofinancira posodabljanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin, ki so namenjena javni uporabi.
Izvedbo sofinanciranja investicij v javne športne objekte in površine za šport v naravi se praviloma razpiše poseben (od drugih področij športa ločen) javni razpis. Izvajalca takšnih projektov posebej izbere občinska uprava. Za ta namen se imenuje posebna Komisija.
Pri sofinanciranju investicijskega vzdrževanja športnih objektov, kjer se izvajajo športni programi LPŠ, se z LPŠ/JR določi višino sredstev za izvedbo vzdrževalnih del.
Sofinancira se investicije ter posodabljanje oziroma vzdrževanje objektov, kjer potekajo športni programi.
Društva, ki uporabljajo prostore in objekte v lasti občine in jih samostojno ne upravljajo, niso upravičena do sredstev za vzdrževanje in obnovo.
Sofinancira se le društva, ki (v pretežni meri) samostojno upravljajo z objekti, ki so kot športna infrastruktura pod določenimi in enakimi pogoji javno dostopni. Odgovornost za izvajanje programov na teh objektih je na izvajalcih programov. Upoštevajoč ocenjeni obseg dela in višino stroškov za upravljanje s športno infrastrukturo, so določena merila temu ustrezno točkovana.
Merila, ki določajo različne kriterije za obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi so naslednja: dostopnost športnih objektov prebivalcem, upravljanje športnih objektov in površin za šport v naravi ter upravljanje s športno infrastrukturo.
Upravičeni stroški: posodobitve pokritih športnih objektov, posodobitve nepokritih športnih objektov, vgradnja športne opreme ip.
Tabela: X.
Merilo
Točke
Dostopnost vsem prebivalcem:
– Dostopnost vsem občanom – brezplačno
15
– Dostopnost vsem občanom
10
– Dostopnost za člane društva
1
Upravljanje športnih objektov in površin za šport v naravi:
– Nad 5.000 m2
30
– Do: 5.000 m2
15
– Do: 2.000 m2
5
Upravljanje s športno infrastrukturo:
– Samostojno upravljanje s športno infrastrukturo (nepokriti objekti)
15
– Samostojno upravljanje s športno infrastrukturo (pokriti objekti)
50
– Samostojno upravljanje s športno infrastrukturo – Objekti, kjer se izvaja tekmovalni program
15
– Samostojno upravljanje s športno infrastrukturo – Objekti, kjer se izvaja rekreativni program
10
– Samostojno upravljanje s športno infrastrukturo – zahtevnejši varnostni pogoji (smučišče)
50
– Samostojno upravljanje s športno infrastrukturo z zahtevno strojno opremo (naprave in mehanizacija)
150
Program, ki doseže najmanj 50 točk, se uvrsti v LPŠ, ki se financira s strani Občine Sodražica.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-1/20
Sodražica, dne 12. marca 2021
 
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost