Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

Ob-1739/21, Stran 775
Svet zavoda Vrtca Ig, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig, na podlagi 9. seje z dne 11. 3. 2021 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2021.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (morajo biti overjena ali originalna),
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),
– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju),
– potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami.
Pisne prijave pošljite v 12 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Ig, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Ig 

AAA Zlata odličnost