Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

907. Odlok o pokopališkem redu v Občini Razkrižje, stran 2840.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej; Uradni list RS, št. 62/16) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12 in 3/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 14. redni seji dne 25. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Razkrižje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok predpisuje pokopališki red, s katerim se za območje Občine Razkrižje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2. člen 
(pokopališki red) 
S tem odlokom Občina Razkrižje podrobneje določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
– obratovanje mrliške vežice;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirne tehnične normative za grobove;
– mirovalno dobo za grobove;
– način določitve cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
3. člen 
(pokopališče in pokopi) 
V Občini Razkrižje je za območje celotne občine eno pokopališče, in sicer za naselja Gibina, Kopriva, Razkrižje, Šafarsko, Šprinc in Veščica.
Na pokopališču Razkrižje se pokopljejo umrli prebivalci s prebivališčem na območju občine, z izjemo oseb, ki so izrazile željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci.
Na pokopališču Razkrižje se lahko v skladu s krajevno tradicijo pokopljejo tudi umrli iz dela naselja Globoka in krajev ob meji iz sosednje Republike Hrvaške.
Pravico biti pokopan na pokopališču Razkrižje ima tudi vsak, ki to v času svojega življenja izrazi sam ali njegovi svojci, ne glede na njegovo stalno prebivališče. Na pokopališču se lahko pokopljejo tudi neidentificirane osebe, ki so umrle na območju Občine Razkrižje.
4. člen 
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališča, oddaja grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališča …).
5. člen 
(izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti) 
24-urna dežurna služba se kot obvezna občinska gospodarska javna služba na območju Občine Razkrižje zagotavlja s podelitvijo koncesije izvajalcu, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje za izvajanje te gospodarske javne službe.
Pogrebna dejavnost, ki se zagotavlja na trgu kot tržna dejavnost, obsega naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba,
– pripravo pokojnika,
– upepelitev pokojnika,
– pripravo in izvedbo pogreba.
Izvajalec pogrebne dejavnosti mora izpolnjevati pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti, kot jih določata 6. in 7. člen ZPPDej.
Izvajalec pokopališke dejavnosti v občini je režijski obrat Občine Razkrižje.
6. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost in podzakonski predpisi.
II. 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA 
7. člen 
(obseg in oblika zagotavljanja 24-urne dežurne službe) 
24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba, ki jo podeljuje občina na podlagi koncesijskega akta – posebnega odloka in javnega razpisa.
8. člen 
(uporabniki) 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba.
9. člen 
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe) 
Izvajalec javne službe opravlja 24-urno dežurno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in tem odlokom.
10. člen 
(pravica uporabe) 
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
11. člen 
(obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne službe opravljeno storitev iz prvega odstavka 7. člena tega odloka poravnati po ceni, ki jo na predlog izvajalca potrdi Občinski svet Občine Razkrižje.
12. člen 
(viri financiranja storitev) 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz drugih virov določenih z zakonom.
13. člen 
(oblikovanje cen) 
Cene storitev javne službe se določijo z aktom občinskega sveta na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe.
III. POGREBNA SLOVESNOST 
14. člen 
(obseg in način izvajanja) 
Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika in se izvede na način, kot je predpisan s tem odlokom in v skladu s pokojnikovo voljo, če ta ni v nasprotju s predpisi.
Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
Pogrebna slovesnost se opravi na pokopališču, kjer bo pokop.
Točen čas pokopa določijo svojci pokojnika oziroma naročnik pogreba, po dogovoru z izvajalcem pogrebne dejavnosti in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.
O času poteka pogrebne slovesnosti je izvajalec dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali na krajevno običajen način.
Pogrebna slovesnost je praviloma javna in ji lahko vsakdo prisostvuje. Na željo pokojnika ali pokojnikovih svojcev se pogrebna slovesnost opravi v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo le povabljeni. To željo pred pogrebom objavi izvajalec pogrebne slovesnosti.
Pri pogrebni slovesnosti lahko na željo pokojnikovih svojcev sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
Odvoz krste oziroma žare iz mrliške vežice v pogrebnem sprevodu ter položitev krste oziroma žare v jamo, opravi pogrebno moštvo izvajalca pogrebne dejavnosti.
Na željo svojcev se lahko krsta oziroma žara pred položitvijo v jamo, prenese iz mrliške vežice v cerkev na pogrebno mašo. Prenos opravi pogrebno moštvo.
Pogrebna maša se lahko izjemoma opravi na pokopališču.
Govorniki so dolžni upoštevati pieteto do pokojnika in družine ter se distancirati od verske, rasne ali politične nestrpnosti.
Če se umrli upepeli, se pogrebna slovesnost lahko opravi pred ali po upepelitvi pokojnika.
15. člen 
(pogrebni sprevod) 
Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice na pokopališče.
Pogrebna slovesnost se prične, ko se na poslovilni prostor prinesejo zastave, simboli in žara oziroma krsta. Od umrlega se lahko poslovijo govorniki, pevci, recitatorji, glasbeniki ter predstavniki verskih in stanovskih skupnosti.
Po uvodni pogrebni slovesnosti, ki poteka na poslovilnem prostoru, se oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa, ali pa se pogrebna slovesnost zaključi. Razpored v pogrebnem sprevodu je praviloma naslednji:
– v primeru civilnega pogreba je na čelu sprevoda državna zastava, nato pa prapori;
– v primeru cerkvenega pogreba je na čelu državna zastava, križ in nato prapori;
– za prapori so nosilci odlikovanj in priznanj, nosilci vencev, pevci, duhovnik, žara ali krsta, svojci in za njimi ostali udeleženci pogreba.
Udeleženci pogrebnega sprevoda se razvrstijo ob grobu. Ob grobu se lahko opravi del pogrebne slovesnosti.
IV. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA 
16. člen 
(storitve pokopališko pogrebnega moštva) 
Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališču v Občini Razkrižje zagotavlja izvajalec pogrebne dejavnosti. Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare pokojnika iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali žarni grob – zid ali z raztrosom pepela ali od mrliške vežice do cerkve in do mesta pokopa s položitvijo v grob ali žarni grob – zid ali z raztrosom pepela.
Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna izvajalec pogrebnih storitev naročniku po sprejetem ceniku.
V. POGREB 
17. člen 
(osnovni obseg pogreba in prijava) 
Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
Oprema za osnovni pogreb mora biti dostopna v prostorih izvajalca pogrebnih storitev tako, da je naročniku na vpogled.
VI. NAČIN IN ČAS POKOPA 
18. člen 
(vrste pokopov) 
Na območju Občine Razkrižje so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob za klasičen pokop ali obstoječo grobnico;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v klasični grob, obstoječo grobnico ali žarni grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v žarni zid,
– raztros pepela, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika raztrosijo na za to posebej določenem mestu pokopališča.
O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
19. člen 
(čas pokopa) 
Pokojnik se do pokopa čuva v mrliški vežici.
Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti, razen v izjemnih primerih, ko zakon določa, da se pokop lahko opravi prej.
Točen čas pokopa določijo svojci pokojnika oziroma naročnik pogreba, po dogovoru z izvajalcem pogrebne dejavnosti in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.
Pokop lahko opravi le pokopališko pogrebno moštvo izvajalca pogrebne dejavnosti. Storitve pogrebno pokopališkega moštva obsegajo tudi izkop in zasutje grobne jame.
Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolžan pred izkopom grobne jame ustrezno zavarovati sosednje grobove in nagrobne spomenike, ter paziti, da jih pri izkopu in zasutju ne poškoduje.
Čas pogreba in pokopa se praviloma prilagaja letnemu času, upoštevajoč možnost obveznega zasutja in začasne ureditve groba še v času dnevne svetlobe.
20. člen 
(stroški pokopa) 
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop. V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
VII. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA 
21. člen 
(obseg) 
Če je plačnik pokopa občina in stroške krije proračun, se opravi pokop z žaro v grob ali žarno nišo ali z raztrosom pepela. Ob tem je treba upoštevati in spoštovati tudi pokojnikovo poslednjo voljo, v kolikor ta ni v nasprotju s tem odlokom. Pokop se opravi v obsegu osnovnega pogreba.
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop.
VIII. MOŽNOST POKOPA ZUNAJ POKOPALIŠČA 
22. člen 
(soglasja) 
Na območju Občine Razkrižje je pokojnike mogoče pokopati oziroma pepel pokojnikov raztrositi le na pokopališču.
Raztros pepela iz žare na določenem prostoru izven pokopališča se lahko opravi le na podlagi izdanega soglasja občinske uprave.
Zunaj pokopališča se lahko s soglasjem občinske uprave opravi tudi pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
IX. MRLIŠKA VEŽICA 
23. člen 
(čas obratovanja) 
Na pokopališču Razkrižje je mrliška vežica, katere uporaba je obvezna.
Pokojnika se na območju občine do pokopa ne sme zadrževati v prostorih izven mrliške vežice.
Mrliška vežica obratuje:
– od 1. aprila do 30. septembra od 8. do 22. ure,
– od 1. oktobra do 31. marca od 8. do 20. ure.
Uporaba mrliške vežice izjemoma ni obvezna v primeru četrtega in petega odstavka tega člena.
Pokojni stanovski predstavnik verske skupnosti se lahko na dan pogreba do pokopa položi v verski objekt, od koder se prične pogrebna svečanost.
Če pogrebno slovesnost organizira državni organ v skladu s protokolarnimi predpisi, to lahko pomeni odstop od gornjih določb. V tem primeru in za tak primer se upoštevajo in uporabijo predpisi protokola.
X. PRVA UREDITEV GROBA 
24. člen 
(obseg) 
Prvo ureditev groba določa zakon in ob pokopu v zemljo obsega odvoz odvečne zemlje po pokopu in posušenega cvetja ter vencev na odlagališče. Če naročnik pogreba naroči, obsega tudi postavitev obeležja z imenom in priimkom ter letnico rojstva in smrti pokojnika, razen v primeru raztrosa pepela in anonimnega pokopa.
XI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
25. člen 
(vzdrževanje reda) 
Za vzdrževanje reda na pokopališču so dolžni skrbeti:
– upravljavec pokopališča;
– izvajalec pogrebne dejavnosti;
– najemniki grobov;
– obiskovalci pokopališča.
26. člen 
(naloge upravljavca) 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti, sodoloča mesto, datum in uro pokopa;
– sodeluje pri organizaciji in opravljanju pogrebov;
– skrbi za usklajevanje javne pogrebne svečanosti;
– vodi evidenco o grobovih in pokopih;
– po potrebi sodeluje pri opravljanju prekopov grobov in organizira ter nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč in njihovih obeležij žrtev vojn, na pokopališčih:
– skrb za urejenost in zavarovanje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, ki nimajo več evidentiranega lastnika, če so opredeljeni kot lokalna kulturna dediščina;
– zagotavlja električni priključek uporabnikom in izvajalcem del (slednjim proti plačilu);
– zagotavlja uporabnost vozičkov za prevoz krste in vencev;
– zagotavlja ogrevanje mrliške vežice v zimskem času;
– zagotavlja čiščenja snega na pokopališču;
– zagotavlja ozvočenja govornika;
– zagotavlja praznjenje zabojnikov za odpadke.
Upravljavec je dolžan zagotoviti redno tekoče vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav na območju pokopališča ter komunalnih objektov in naprav in tehničnih ureditev, kot so:
– odlagališče smeti in odpadkov;
– ograje in poti v območju pokopališča;
– zadrževalniki vode za zalivanje;
– razsvetljava pokopališča.
27. člen 
(prepovedi) 
Na pokopališču v Občini Razkrižje ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke posode za odpadke;
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
– opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti;
– uporaba prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča;
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.
Motorna in električna vozila na pokopališču lahko uporablja le upravljavec pokopališča in izvajalec pogrebnih storitev za potrebe izvajanja storitev.
Zidarska, kamnoseška in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca pokopališča.
28. člen 
(dolžnosti najemnikov) 
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in spoštovati pokopališki red ter najemno pogodbo.
Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote, se šteje, da je opuščen. Upravljavec pokopališča je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev. Po preteku tega roka to stori upravljavec na stroške najemnika in v skladu z najemno pogodbo ter zakonom pogodbo prekine.
XII. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
29. člen 
(najemnik) 
Grobove v najem najemnikom oddaja upravljavec pokopališča. Najemno razmerje se uredi s sklenitvijo najemne pogodbe, skladno z določbami zakona in tega odloka.
Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, pri čemer poskuša čim bolj upoštevati njegove želje, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela.
V primeru smrti najemnika groba se najem prenese na dediča ali bližnje svojce (zakonec ali otroci), če teh ni, ostane grob v rokah upravljavca.
30. člen 
(doba najema) 
Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas. Pogodba o najemu groba preneha (se prekine) na podlagi razlogov, določenih v zakonu in tem odloku.
31. člen 
(pogodba o najemu groba) 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– obveznost najemojemalca, da v primeru spremembe naslova to sporoči upravljavcu;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe (razveljavitev pogodbe) in druge obveznosti najemojemalca (plačilo stroškov ureditve zapuščenega groba).
32. člen 
(razveljavitev pogodbe o najemu groba) 
Upravljavec razveljavi pogodbo o najemu v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna grobnine za preteklo leto,
– če najemnik ne vzdržuje grobnega prostora klub opozorilu in ni sledu o obisku svojcev,
– če upravljavcu ni znan najemnik oziroma če le-ta ni sporočil spremembe bivališča in imena,
– kadar tako zahteva načrt ureditve in razdelitve pokopališča.
Po razveljavitvi pogodbe o najemu, je grobni prostor opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se lahko odda drugemu najemniku.
33. člen 
(grobnina) 
Za najem groba je najemnik dolžan plačevati letno najemnino – grobnino. Grobnino, stroške, ki jih vključuje, način oblikovanja in plačevanja, določa zakon. Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča, oziroma občinske uprave in župana, s sklepom potrdi Občinski svet Občine Razkrižje.
34. člen 
(razmerje grobnin glede na enojni grob) 
Grobnina za otroški in žarni grob znaša 75 % grobnine za enojni grob, grobnina za dvojni grob 135 % grobnine za enojni grob, grobnina za povečan grobni prostor (trojni grob) 170 % grobnine za enojni grob in grobnina za grobnico 185 % grobnine za enojni grob. Raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrositvi pepela v višini grobnine za enojni grob.
Upravljavec pokopališča izstavi račune za najemnino praviloma do 31. oktobra tekočega leta. Za najem groba, ki je krajši od enega leta, se grobnina obračuna sorazmerno trajanju najema groba v tem letu.
Če najemnik groba v roku, ki je določen na računu upravljavca, ne plača najemnine, mu upravljavec izstavi opomin. Če tudi v toku 15 dni po prejemu opomina najemnik ne plača najemnine in stroškov opomina, izvajalec zoper dolžnika prične postopek izvršbe.
Upravljavec pokopališča lahko v zvezi z izvrševanjem zadolžitev in obveznosti po tem odloku in zakonu, podatke o pokojnih in najemnikih grobov pridobiva iz uradnih evidenc v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
35. člen 
(vodenje evidenc) 
Upravljavec pokopališča mora voditi:
– trajno evidenco o pokojnih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču;
– trajno evidenco grobov – kataster in
– evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih desetih let.
Glede vrste podatkov, ki se vodijo v posamezni evidenci in dostopa do podatkov, se uporabljajo določbe zakona.
XIII. POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
36. člen 
(postavljanje, spremembe in obnova) 
Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču, je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
Objekti, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi o področja varstva kulturne dediščine. V primeru, da nimajo več evidentiranega lastnika in so zapuščeni, za njih skrbi upravljavec in jih ustrezno zavaruje.
Najemnik lahko spomenik in ostalo opremo groba postavi le z upoštevanjem reda na pokopališču in v skladu s soglasjem upravljavca, kar pomeni, da oprema groba dimenzijsko ne sme segati izven gabaritov, ki so določeni za pokopališče, kar velja tudi za obliko in materiale.
Če najemnik postavi, spremeni, popravi ali odstrani spomenik ali obnovi grobnico ali posega v objekte pokopališča v nasprotju z izdanim soglasjem ali brez njega, ga mora upravljavec pozvati, da nepravilnosti odpravi in mu naložiti rok za odpravo. Če najemnik nepravilnosti v postavljenem roku ne odpravi, to stori upravljavec na stroške najemnika.
Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
XIV. GROBOVI 
37. člen 
(zvrsti grobov) 
Za pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve na različne zvrsti grobov. V načrtu razdelitve je določena površina, kraj in oblika zvrsti grobov.
Na pokopališču Razkrižje so naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni, trojni, otroški ter grobnice);
– žarni grobovi: talni in zidni;
– prostor za raztros pepela;
– skupna grobišča.
Gradnja novih grobnic ni dovoljena.
XV. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
38. člen 
(mere grobov) 
Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Širina enojnega groba je 0,9 m, dolžina je 2,2 m.
Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Širina dvojnega groba je 1,8 m, dolžina pa 2,2 m.
Trojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop treh krst ene poleg druge na enaki višini v grobu. V trojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Širina trojnega groba je 2,7 m, dolžina pa 2,2 m.
Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare. Za otroške grobove zadostuje polovična mera grobov za odrasle.
Širina žarnega groba je 0,8 m, dolžina pa 1 m. V žarne grobove se pokopavajo žare.
Medvrstna razdalja grobov mora biti najmanj 0,4 m, med vsako drugo vrsto pa 1,80 m (kjer so predvidene poti).
V vrsti je razdalja od enega do drugega groba 0,4 m.
Spomeniki in druga znamenja ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ 1,5 m.
Nagrobne ograje ni dovoljeno postavljati.
Trajnice posajene na grobove ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 1 m.
39. člen 
(talni žarni grob) 
Nagrobna plošča pri žarnem grobu na pokopališču Razkrižje je pravokotno ali polkrožno zaključena v zgornjem delu, oziroma je oblika lahko izjemoma tudi poljubna. Grob je lahko prekrit s kamnito ploščo ali zasajen z rastlinjem.
Skupna višina nagrobne plošče, za kvadratni spomenik oziroma za polkrožno zaključeno spominsko ploščo je 0,8 m. Širina plošče je 0,7 m. Odmik od sosednjega groba je 30 cm.
40. člen 
(prostor za raztros pepela) 
Na območju pokopališča Razkrižje se lahko določi prostor tudi za raztros pepela. Imena umrlih se napišejo na spominsko tablo. Na območju za raztros pepela se uredi prostor za sveče in cvetje.
XVI. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE 
41. člen 
(minimalna mirovalna doba) 
Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe, razen za pokop z žaro.
XVII. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV, DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE TER POGREBNE PRISTOJBINE 
42. člen 
(uporabnina in pristojbina) 
Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture plačujejo uporabniki uporabnino, izvajalec pogreba pa pogrebno pristojbino po ceniku, ki ga potrjuje Občinski svet Občine Razkrižje.
Pogrebno pristojbino, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba, oblikuje in predlaga upravljavec pokopališča. Pristojbino potrjuje Občinski svet Občine Razkrižje.
XVIII. NADZOR 
43. člen 
(nadzorni organi) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska uprava.
Koncesionar je dolžan občinski upravi na njeno zahtevo kadarkoli posredovati informacije o poslovanju, izvajanju storitve in omočiti vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo ter evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Podatki pridobljeni pri nadzoru so poslovna tajnost.
XIX. KAZENSKE DOLOČBE 
44. člen 
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 
Z globo 650 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 27. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
45. člen 
(prekrški fizičnih oseb) 
Z globo v višini 200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 27. člena tega odloka.
XX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
46. člen 
Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitve tega odloka skleniti najemne pogodbe za grobove, ki so časovno pretekle ali jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe, postopoma pa novelirati vse pogodbe.
Po prejemu poziva s strani upravljavca je uporabnik dolžan skleniti najemno pogodbo v roku enega meseca, v nasprotnem primeru mu pravica do sklenitve najemnega razmerja preneha.
47. člen 
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi najpozneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka. Do začetka veljave koncesijske pogodbe pokopališko in pogrebno dejavnost izvajajo dosedanji upravljavci in izvajalci.
48. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 11/04).
49. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0028/2019-14
Šafarsko, dne 4. marca 2021
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost