Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

887. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Cerknica za leto 2021, stran 2791.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJFin 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 16. redni seji dne 11. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu 1 proračuna Občine Cerknica za leto 2021 
1. člen 
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20) se spremeni tabelarični – splošni del proračuna na ravni podskupin kontov
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR 
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans1 2021 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
13.761.923
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.050.145
70
DAVČNI PRIHODKI 
9.951.315
700 Davki na dohodek in dobiček 
8.121.707
703 Davki na premoženje 
1.649.800
704 Domači davki na blago in storitve 
179.808
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
2.098.831
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
1.509.440
711 Takse in pristojbine 
9.000
712 Globe in druge denarne kazni 51500
64.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
516.291
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
424.341
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
235.115
721 Prihodki od prodaje zalog 
3.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgo sredstev 
186.226
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.287.437
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.169.880
741 Prejeta sredstva iz držav. pror. 
iz sredstev proračuna EU 
117.556
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
14.739.676
40
TEKOČI ODHODKI 
3.456.668
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
724.119
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
127.530
402 Izdatki za blago in storitve 
2.292.019
403 Plačila domačih obresti 
73.000
409 Rezerve 
240.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.475.963
410 Subvencije 
394.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.840.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
560.256
413 Drugi tekoči domači transferi 
2.681.207
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
5.553.345
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
5.553.345
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
253.700
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam 
130.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
123.700
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–977.753
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN KAP. DELEŽEV
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
300.000
50
ZADOLŽEVANJE
300.000
500 Domače zadolževanje 
300.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
545.372
55
ODPLAČILA DOLGA
545.372
550 Odplačila domačega dolga 
545.372
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–1.223.125
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–245.372
XI.
NETO FINANCIRANJE
977.753
Ocena sredstev na računu konec leta 2020
 
9009 – splošni sklad za drugo stanje 2020 – ocena
1.223.125
V 11. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2021 se tudi spremeni prvi odstavek tega člena in se glasi: Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 300.000 EUR za investicije predvidene v občinskem proračunu.
2. člen 
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2021 ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/202
Cerknica, dne 11. marca 2021
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost