Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

916. Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica, stran 2860.

  
Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je Občinski svet Občine Sodražica na 14. redni seji dne 11. 3. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa način in pogoje ter postopek za dodeljevanje proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine s stanovanjskih, kmetijskih in drugih zasebnih gospodarskih objektov na območju Občine Sodražica.
2. člen 
Občina Sodražica s podeljevanjem proračunskih sredstev vzpodbuja zamenjavo azbestne kritine z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. Višina sredstev, ki so letno namenjena za odstranjevanje azbestne kritine, je določena v Odloku o proračunu Občine Sodražica za posamezno leto.
3. člen 
Upravičenci do prejema proračunskih sredstev po tem Pravilniku so občani – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Sodražica in so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih zasebnih gospodarskih objektov.
4. člen 
Splošni pogoji za pridobitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine:
– Objekti, s katerih se odstranjuje azbestna kritina, morajo biti locirani na območju Občine Sodražica in namenjeni stanovanjski rabi (eno ali več stanovanjski objekti, garaže, drvarnice), kmetijski in drugi zasebni gospodarski rabi,
– Investitorji in izvajalci del morajo pri ravnanju z azbestnimi odpadki izvajati predpisane ukrepe s področja varstva okolja in varstva pri delu,
– Prosilec lahko pridobi proračunska sredstva za kritje dela stroška oddaje odpadne azbestne kritine zbiratelju Komunala Ribnica d.o.o. v višini 80 % stroškov odlaganja.
II. POSTOPEK ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
5. člen 
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine v posameznem proračunskem letu se objavi na spletni strani Občine Sodražica, v občinskem glasilu Suhorobar, na oglasni deski Občine Sodražica in drugih medijih.
6. člen 
Javni razpis mora vsebovati:
– Pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– Predmet javnega razpisa,
– Navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– Navedbo maksimalne višine sredstev, ki jih lahko prejme posamezni prosilec,
– Navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– Pogoje pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– Višino razpisanih sredstev,
– Navedbo pooblaščenega prevzemnika, pri katerem je možno odložiti azbestno kritino,
– Določitev obdobja, v katerem morajo biti izvedena dela,
– Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– Naslov na katerega se vložijo vloge,
– Zahtevano dokumentacija, ki mora biti priložena k vlogi.
7. člen 
Vloga za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine mora obvezno vsebovati:
– Ime, priimek in naslov prosilca ter lokacijo (naslov, parcelno številko, katastersko občino) objekta na katerem se izvaja poseg,
– Soglasje lastnika stanovanjskega, kmetijskega in drugega zasebnega gospodarskega objekta k izvedenemu posegu, če je prosilec najemnik,
– Ocenjeno količino: teža azbestne kritine in površina strehe katere kritina se bo zamenjala,
– Fotografija objekta pred zamenjavo kritine in po zamenjavi kritine,
– Drugo dokumentacijo, če je v razpisu zahtevana,
– Izjavo, da za odstranitev azbestne kritine ni bila dodeljena druga državna pomoč.
8. člen 
Postopek izvedbe javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan Občine Sodražica.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev, skrajni rok za oddajo prijav pa se določi v javnem razpisu.
Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v določenem roku ne dopolni, se kot nepopolna vloga s sklepom zavrže.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga predloži županu v potrditev.
Postopek se konča z Odločbo o dodelitvi sredstev, ki jo izda občinska uprava.
9. člen 
Vlagatelj, ki so mu sredstva odobrena, azbestno kritino odda v zbirnem centru Komunale Ribnica d.o.o., Goriča vas 11, katera odpadke zbira. Nesofinancirani del stroška oddaje azbestne kritine Komunala Ribnica zaračuna vlagatelju. Za sofinancirani del stroška, pa Komunala Ribnica d.o.o. izstavi račun Občini Sodražica v višini določeni v Odločbi o dodelitvi sredstev.
10. člen 
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, preverja občinska uprava Občine Sodražica.
Prosilec je dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje v primeru, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali da dela niso bila izvedena v skladu z veljavnimi predpisi.
III. KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-4/21
Sodražica, dne 12. marca 2021
 
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost