Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

924. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2020, stran 2871.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 17. redni seji dne 18. 3. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Kobarid za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skup. podsku. Konto, podkon.
NAZIV KONTA
Zaključni račun 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.685.627
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.595.971
70
DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)
3.848.113
700
Davek na dohodek in dobiček
3.291.764
703
Davek na premoženje
228.016
704
Domači davki na blago in storitve
326.920
706
Drugi davki
1.413
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
747.859
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
258.290
711
Takse in pristojbine
4.122
712
Globe in druge denarne kazni
39.954
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
416.186
714
Drugi nedavčni prihodki
29.307
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
75.632
720
Prihodki od prodaje stavb in prostorov
24.297
722
Prihodki od prodaje zemljišč
51.335
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
6.011
730
Prejete donacije iz domačih virov
6.011
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.008.012
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
816.317
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
191.695
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.640.778
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
1.727.789
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
650.101
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
104.533
402
Izdatki za blago in storitve
929.109
403
Plačila domačih obresti
2.088
409
Rezerve
41.958
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.906.375
410
Subvencije
27.808
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
862.837
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
195.886
413
Drugi tekoči domači transferi
819.844
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.888.005
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.888.005
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
118.609
431
Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski porabniki
65.609
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
53.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
44.849
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE KAP. D. (750+751+752)
V.
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)
VI.
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
82.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (551)
100.511
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)
26.338
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–18.511
XI.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA
337.996
3. člen 
Vsi presežki prihodkov nad odhodki v višini 26.338 eurov se prenesejo v proračun za leto 2021 in so njegov sestavni del.
4. člen 
Presežek rezervnega sklada v višini 49.554 eurov se prenese v proračun za leto 2021.
5. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter posebni del proračuna – odhodki po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe – so sestavni del odloka, ki se objavijo na krajevno običajen način.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 450-2/2021
Kobarid, dne 18. marca 2021
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost