Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

Št. 014-0004/2021-3 Ob-1709/21, Stran 758
Občina Moravče na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96, 7/98) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 6/15) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Moravče 
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče, tel. 01/72-47-140, e-pošta: obcina@moravce.si, matična številka: 5880505000, ID za DDV: SI41432851, transakcijski račun: SI56 0127 7010 0001 755.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 6/15).
3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se izvaja na območju Občine Moravče.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje petih let od dneva podpisa koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi upravljavec zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program varstva zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja:
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
– predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali,
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali,
– dosedanje izkušnje prijavitelja.
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Moravče.
9. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis
Šteje se, da je prijava na razpis prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko, ali če je bila oddana v sprejemni pisarni Občine Moravče, Vegova ulica 9, Moravče, do zaključka poslovnega časa občine na zadnji dan roka za oddajo prijav.
Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali),
– izjava o pridobitvi osebnih podatkov – obrazec 7 razpisne dokumentacije (Izjava 4),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 8 razpisne dokumentacije (Izjava po prvem odstavku 35. člena ZIntPK),
– fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča,
– reference,
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija),
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali,
– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali,
– fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča,
– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke,
– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedenih podatkov, bodo kot nepopolne zavržene.
10. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 26. 4. 2021. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 5. 2021 ob 9. uri, v avli Kulturnega doma Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba.
11. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja 60 dni.
12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija, v roku 3 dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni od prejema obvestila dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo prejme.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: Občina Moravče bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.
14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe: z izvajanjem javne službe je potrebno pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
15. Informacije in razpisna dokumentacija
Informacije o razpisu dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 8. do 10.30 in od 11. do 14. ure, pri Barbari Baša (01/72-47-148) ali na elektronskem naslovu: barbara.basa@moravce.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave do zaključka javnega razpisa na spletni strani Občine Moravče, www.moravce.si.
Občina Moravče 

AAA Zlata odličnost