Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

876. Pravilnik o izvajanju uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, stran 2773.

  
Na podlagi drugega odstavka 18.a člena in drugega odstavka 84. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejši postopek registracije geografskih označb žganih pijač, sestavo in naloge strokovne komisije ter podrobnejši postopek za spremembo potrjene specifikacije za izvajanje Uredbe (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil, zaščiti geografskih označb žganih pijač, uporabi etanola in destilatov kmetijskega porekla v alkoholnih pijačah ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 110/2008 (UL L št. 130 z dne 17. 5. 2019, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 316I z dne 6. 12. 2019, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/787/EU).
2. člen 
(izrazi) 
(1) Izraz »registracija geografske označbe«, uporabljen v Uredbi 2019/787/EU in tem pravilniku, pomeni »zaščito geografske označbe« iz zakona, ki ureja kmetijstvo.
(2) Izraz »začasna nacionalna zaščita«, uporabljen v Uredbi 2019/787/EU in tem pravilniku, pomeni »prehodno nacionalno zaščito« iz zakona, ki ureja kmetijstvo.
3. člen 
(vlagatelj) 
Vlagatelj zahtevka za registracijo geografske označbe žgane pijače je skupina v skladu s šestim odstavkom 3. člena Uredbe 2019/787/EU.
4. člen 
(zahtevek za registracijo geografske označbe) 
Zahtevek za registracijo geografske označbe poleg podatkov iz prvega odstavka 23. člena Uredbe 2019/787/EU vsebuje tudi enotno matično številko občana ali matično številko, pravno organizacijsko obliko vlagatelja, kontaktne podatke ter statut oziroma drugo ustanovno listino skupine.
5. člen 
(nacionalni ugovor) 
(1) Za izvajanje šestega odstavka 24. člena Uredbe 2019/787/EU ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi popolne vloge na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavi informacijo o prejeti vlogi in možnosti vpogleda v specifikacijo proizvoda iz 22. člena Uredbe 2019/787/EU (v nadaljnjem besedilu: specifikacija) ter pozove javnost, da v 30 dneh od objave poda utemeljen pisni ugovor zoper zahtevek za registracijo geografske označbe. Ta čas se šteje za rok za nacionalni ugovor iz šestega odstavka 24. člena Uredbe 2019/787/EU.
(2) V času roka za nacionalni ugovor zoper zahtevek za registracijo geografske označbe pošlje ministrstvo specifikacijo v mnenje ministrstvu, pristojnemu za zdravje, Gospodarski zbornici Slovenije, Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Zvezi potrošniških združenj Slovenije, Trgovinski zbornici Slovenije in drugim zainteresiranim organizacijam.
6. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Specifikacijo ter morebitne pripombe, prejete k specifikaciji v času roka za nacionalni ugovor zoper zahtevek za registracijo geografske označbe, ministrstvo pošlje v pregled strokovni komisiji, ki jo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).
(2) V strokovni komisiji je pet članov, od tega:
– strokovnjak za žgane pijače;
– predstavnik organizacije za kontrolo in certificiranje;
– predstavnik ministrstva;
– predstavnik uprave;
– predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravje.
(3) Naloge strokovne komisije so:
– pregled specifikacije;
– pregled in presoja utemeljenosti pripomb k specifikaciji, prejetih v času roka za nacionalni ugovor;
– priprava pripomb za dopolnitev specifikacije;
– podaja strokovnega mnenja o specifikaciji;
– druge strokovne naloge v zvezi s presojo vlog za registracijo geografske označbe za žgane pijače.
(4) Finančna sredstva in prostorske pogoje za delovanje strokovne komisije v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev zagotovi ministrstvo.
7. člen 
(začasna nacionalna zaščita) 
(1) Za izvajanje prvega odstavka 25. člena Uredbe 2019/787/EU minister, pristojen za kmetijstvo, na podlagi strokovnega mnenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena izda odločbo o začasni nacionalni zaščiti geografske označbe, s katero tudi potrdi specifikacijo.
(2) Specifikacijo iz prejšnjega odstavka ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8. člen 
(registracija geografske označbe) 
(1) Za izvajanje 25. člena Uredbe 2019/787/EU ministrstvo na Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) pošlje zahtevek za registracijo geografske označbe iz prejšnjega člena.
(2) Če ministrstvo na zahtevek iz prejšnjega odstavka prejme pripombe Komisije, jih pošlje vlagatelju.
(3) Na podlagi prejetih pripomb Komisije vlagatelj pripravi obrazložitve oziroma popravke enotnega dokumenta in specifikacije, ki jih ministrstvo posreduje Komisiji.
9. člen 
(sprememba potrjene specifikacije) 
(1) Za izvajanje 31. člena Uredbe 2019/787/EU se potrjena specifikacija iz 7. člena tega pravilnika lahko spremeni na podlagi:
– vloge vlagatelja iz prvega odstavka 24. člena Uredbe 2019/787/EU;
– vloge skupine, ki izkaže pravni interes;
– pripomb Komisije v postopku registracije geografske označbe.
(2) Vloga za spremembo specifikacije iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka vsebuje:
– predlog in utemeljitev predlaganih sprememb potrjene specifikacije;
– spremenjeno specifikacijo.
(3) Če je predlagatelj sprememb specifikacije skupina, ki izkaže pravni interes, iz druge alineje prvega odstavka tega člena, ministrstvo o predlaganih spremembah obvesti tudi vlagatelja iz prvega odstavka 24. člena Uredbe 2019/787/EU.
(4) Na podlagi popolne vloge za spremembo potrjene specifikacije ministrstvo na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavi informacijo o prejeti vlogi za spremembo specifikacije ter pozove javnost, da v 30 dneh od objave poda utemeljeni ugovor zoper zahtevek k predlagani spremembi specifikacije.
(5) Predlog sprememb potrjene specifikacije in morebitne prejete pripombe preuči strokovna komisija iz 6. člena tega pravilnika in pripravi strokovno mnenje.
(6) Na podlagi strokovnega mnenja iz prejšnjega odstavka ministrstvo pošlje spremembe specifikacije Komisiji.
(7) Če Komisija odobri predlagano spremembo specifikacije, minister, pristojen za kmetijstvo, z odločbo potrdi novo specifikacijo za žgano pijačo, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(prehodna določba) 
(1) Izdelki, ki se dajejo v promet, morajo izpolnjevati zahteve v skladu z določbami tega pravilnika in Uredbe 2019/787/EU najpozneje od 25. maja 2021 naprej.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so lahko izdelki, ki so do 25. maja 2021 proizvedeni in označeni v skladu s predpisi iz 11. člena tega pravilnika, v prometu do porabe zalog.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati, uporabljajo pa se do 25. maja 2021:
– Pravilnik o žganih pijačah (Uradni list RS, št. 75/08, 7/09, 26/14 – ZKme-1B in 32/15);
– Pravilnik o geografski označbi Brinjevec (Uradni list RS, št. 70/10 in 26/14 – ZKme-1B);
– Pravilnik o geografski označbi Domači rum (Uradni list RS, št. 70/10 in 26/14 – ZKme-1B);
– Pravilnik o geografski označbi Dolenjski sadjevec (Uradni list RS, št. 117/08, 14/14 in 26/14 – ZKme-1B);
– Pravilnik o geografski označbi Pelinkovec (Uradni list RS, št. 70/10 in 26/14 – ZKme-1B).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati, uporabljajo pa se do 25. maja 2021:
– 9. in 10. člen Pravilnika o geografski označbi Kraški brinjevec (Uradni list RS, št. 117/08 in 26/14 – ZKme-1B);
– 9. in 10. člen Pravilnika o geografski označbi Kostelska rakija (Uradni list RS, št. 117/08 in 26/14 – ZKme-1B);
– 9. in 10. člen Pravilnika o geografski označbi Brkinski slivovec (Uradni list RS, št. 117/08 in 26/14 – ZKme-1B) in
– 9. in 10. člen Pravilnika o geografski označbi Gorenjski tepkovec (Uradni list RS, št. 117/08 in 26/14 – ZKme-1B).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-56/2021
Ljubljana, dne 25. marca 2021
EVA 2021-2330-0013
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost