Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

911. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2021, stran 2852.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je Občinski svet Občine Sodražica na 14. redni seji dne 11. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2021 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 77/19, dalje odlok), se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Rebalans proračuna 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.776.717
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.229.745
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.916.176
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.735.656
703 Davki na premoženje 
128.520
704 Domači davki na blago in storitve 
52.000
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
313.569
710 Udeležba na dobičku in prihodki 
od premoženja 
193.569
711 Takse in pristojbine 
3.500
712 Globe in druge denarne kazni
29.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
11.500
714 Drugi nedavčni prihodki 
76.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
65.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolg. sredstev
65.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
481.972
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
271.700
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
210.272
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.802.168
40
TEKOČI ODHODKI 
781.038
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
169.309
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
27.689
402 Izdatki za blago in storitve 
556.840
403 Plačila domačih obresti 
3.200
409 Rezerve 
24.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.018.239
410 Subvencije 
9.500
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
749.332
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
108.000
413 Drugi tekoči domači transferi 
151.407
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
868.891
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
868.891
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
134.000
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
44.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
90.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–25.451
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ
–22.251
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
430.468
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
150.000
50
ZADOLŽEVANJE
150.000
500 Domače zadolževanje
150.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
121.675
55
ODPLAČILA DOLGA
121.675
550 Odplačila domačega dolga
121.675
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
2.874
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
28.325
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
25.451
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
1.792
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 se drugi odstavek 19. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 150.000,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2021.
Št. 410-14/19
Sodražica, dne 12. marca 2021
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost