Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

898. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 2833.

  
Na podlagi 131. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 191/20 – UPB1) je mestni svet na 24. redni seji dne 10. 3. 2021 potrdil uradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o., ki obsega:
– Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (Uradni list RS, št. 54/17 z dne 29. september 2017)
– Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno- varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (Uradni list RS, št. 7/19 z dne 1. februar 2019)
– Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno- varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o., (Uradni list RS, št. 131/20 z dne 28. september 2020)
Št. 602-96/20-7-(40/30/08)
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
S K L E P 
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 
1. člen 
Cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o., za PE Pri Dobri Tinci, Partizanska c. 10, Kranj, PE Pri Dobri Evi, Ul. Lojzeta Hrovata 4b, Kranj in PE Pri Dobri Lučki, Ljubljanska c. 24d, Kranj znašajo mesečno na otroka:
Program
Cena
Dnevni programi
oddelek prvega starostnega obdobja 
617,27 €
oddelek drugega starostnega obdobja (PE pri Dobri Lučki)
462,86 €
2. člen 
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 2,97 € (zajtrk 0,75 €, malica 0,48 €, kosilo 1,74 €). Za otroke, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, znaša dnevni strošek živil 1,95 €.
Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 7.30, vrtec z istim dnem zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil.
3. člen 
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega obdobja za 12,416 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu drugega starostnega obdobja za 11,235 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
4. člen 
Starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:
– uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet;
– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka nad 15 strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je vključen. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo in začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za otroka, za katerega se ne sofinancira oziroma financira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
5. člen 
Črtan.
6. člen 
V vrtec se lahko vključi v:
– PE Pri Dobri Tinci: v starostno homogeni polovični oddelek prvega starostnega obdobja največ 7 otrok,
– PE Pri Dobri Evi: v starostno homogeni oddelek prvega starostnega obdobja največ 14 otrok,
– PE Pri Dobri Lučki: v starostno homogeni oddelek prvega starostnega obdobja največ 14 otrok in v starostno heterogen oddelek drugega starostnega obdobja največ 21 otrok.
7. člen 
Mestna občina Kranj bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj po tem sklepu.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi (Uradni list RS, št. 89/12, Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi (Uradni list RS, št. 6/16), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci (Uradni list RS, št. 25/13), Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci (Uradni list RS, št. 6/16), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki (Uradni list RS, št. 57/13), Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki (Uradni list RS, št. 6/16) in Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki (Uradni list RS, št. 51/16).
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017.
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno- varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (Uradni list RS, št. 7/19) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2019.
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno- varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (Uradni list RS, št. 131/20) vsebuje naslednjo končno določbo: 
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2020.

AAA Zlata odličnost