Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3489. Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2)
3490. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3491. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3541. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
3542. Uredba o določitvi zneska trošarine za cigarete
3543. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Sklepi

3544. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013

MINISTRSTVA

3492. Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost
3493. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline
3494. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi
3495. Dopolnitev valorizacijskih količnikov za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2012

USTAVNO SODIŠČE

3496. Odločba o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek 231. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ nista v neskladju z Ustavo
3497. Odločba o ugotovitvi, da tretji do šesti odstavek 53. člena ter drugi in četrti do šesti odstavek 53.c člena Zakona o zavarovalništvu niso v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

3498. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3499. Pravilnik o spremembah Pravilnika o poročanju revizijskih družb
3500. Sklep o izjavi o naložbeni politiki pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad
3501. Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad

OBČINE

Cerknica

3502. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev v Občini Cerknica

Cerkno

3503. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2013

Črnomelj

3540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina

Dobje

3504. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2012

Gorenja vas-Poljane

3505. Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane
3506. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ivančna Gorica

3507. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica
3508. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
3509. Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Občini Ivančna Gorica
3510. Odlok o ustanovitvi Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
3511. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
3512. Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2013/2014

Kanal ob Soči

3513. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči

Kobarid

3514. Odlok o rebalansu – 2 proračuna Občine Kobarid za leto 2013

Koper

3515. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj«

Kozje

3516. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kozje
3517. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kozje

Kranj

3518. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci

Ljubljana

3519. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
3520. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bonifacija ob Tomažičevi ulici

Metlika

3521. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Metlika

Mirna Peč

3522. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Osilnica

3523. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2013

Podčetrtek

3524. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2013
3525. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek
3526. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek

Šempeter-Vrtojba

3527. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba

Šentrupert

3528. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Jedro Šentruperta

Škocjan

3529. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013
3530. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2013

Tišina

3531. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
3532. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči Občine Tišina ob rojstvu otroka

Trebnje

3533. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013
3534. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Trebnje
3535. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3536. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3537. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3538. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Žužemberk

3539. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013

POPRAVKI

3545. Popravek Uredbe o državnem prostorskem načrtu za izvennivojsko križanje glavne ceste in glavne železniške proge v Središču ob Dravi
3546. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti