Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3489. Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2)
3490. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3491. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3541. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
3542. Uredba o določitvi zneska trošarine za cigarete
3543. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Sklepi

3544. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013

MINISTRSTVA

3492. Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost
3493. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline
3494. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi
3495. Dopolnitev valorizacijskih količnikov za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2012

USTAVNO SODIŠČE

3496. Odločba o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek 231. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ nista v neskladju z Ustavo
3497. Odločba o ugotovitvi, da tretji do šesti odstavek 53. člena ter drugi in četrti do šesti odstavek 53.c člena Zakona o zavarovalništvu niso v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

3498. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3499. Pravilnik o spremembah Pravilnika o poročanju revizijskih družb
3500. Sklep o izjavi o naložbeni politiki pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad
3501. Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad

OBČINE

Cerknica

3502. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev v Občini Cerknica

Cerkno

3503. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2013

Črnomelj

3540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina

Dobje

3504. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2012

Gorenja vas-Poljane

3505. Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane
3506. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ivančna Gorica

3507. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica
3508. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
3509. Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Občini Ivančna Gorica
3510. Odlok o ustanovitvi Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
3511. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
3512. Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2013/2014

Kanal ob Soči

3513. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči

Kobarid

3514. Odlok o rebalansu – 2 proračuna Občine Kobarid za leto 2013

Koper

3515. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj«

Kozje

3516. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kozje
3517. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kozje

Kranj

3518. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci

Ljubljana

3519. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
3520. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bonifacija ob Tomažičevi ulici

Metlika

3521. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Metlika

Mirna Peč

3522. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Osilnica

3523. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2013

Podčetrtek

3524. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2013
3525. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek
3526. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek

Šempeter-Vrtojba

3527. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba

Šentrupert

3528. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Jedro Šentruperta

Škocjan

3529. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013
3530. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2013

Tišina

3531. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
3532. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči Občine Tišina ob rojstvu otroka

Trebnje

3533. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013
3534. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Trebnje
3535. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3536. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3537. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3538. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Žužemberk

3539. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013

POPRAVKI

3545. Popravek Uredbe o državnem prostorskem načrtu za izvennivojsko križanje glavne ceste in glavne železniške proge v Središču ob Dravi
3546. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost