Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3528. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Jedro Šentruperta, stran 10675.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 33. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Jedro Šentruperta
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Jedro Šentrupert (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Jedro Šentruperta je spoznano za kakovostno kulturno dediščino in ga je občina že pred leti zavarovala z odlokom. V preteklih obdobjih so bile v središče postavljene dejavnosti, ki sicer imajo nekatere prednosti, vendar promet, ki ga generirajo, istočasno hromi možnosti za razvoj osnovnih namenov trga, to je druženje, trgovanje, kultura in v novejšem času turizem.
Z ustanovitvijo samostojne občine je Šentrupert postal občinsko središče in tako ponovno pridobil, že nekdanjo, osrednjo vlogo. Za nadaljnji upravni, gospodarski in družbeni razvoj je smotrna prerazporeditev nekaterih dejavnosti in razširitev javnega odprtega prostora – trga.
Občinski prostorski načrt – OPN Občine Šentrupert določa, da se za jedro Šentruperta pripravi in sprejme Občinski podrobni prostorski načrt – OPPN. Ministrstvo za kulturo je že v smernicah podalo usmeritev, da se za naselbinsko jedro pripravi konzervatorski načrt prenove in potem OPPN prenove.
OPN v 142. členu določa:
JEDRO ŠENTRUPERTA z EUP ŠEN-01 CDc, ŠEN-05 CU, ŠEN-07 CU, ŠEN-08 CU, ŠEN-09 CU, ŠEN-13 CU, ŠEN-14 CU, ŠEN-19 PC, ŠEN-45 SK, ŠEN-78 PC, ŠEN-80 PC, ŠEN-82 PC, ŠEN-85 PC
Za jedro Šentruperta se pripravi OPPN, ki obsega del naselbinskega jedra Šentruperta. Z OPPN se določi celovitost prostorske ureditve jedra Šentruperta, ureditev prometnih povezav in razširitve trga ter novogradnje večnamenskega centra s poudarjeno kulturno vsebino (v nadaljevanju: večnamenski center).
V postopku priprave OPPN se preverijo in določijo prometne povezave, način umirjanja prometa na trgu, dostopi na trg, ureditev trga, ureditev stavb okrog trga, novogradnja večnamenskega centra na vzhodnem robu trga.
Za ureditev jedra se v postopku priprave OPPN pridobijo variantne idejne rešitve, za katere se predhodno pripravijo strokovne podlage, ki služijo za enotno izhodišče. Samostojni del teh strokovnih podlag pripravi tudi pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine. Idejne variantne rešitve pripravijo vsaj trije različni avtorji. V izbor variantnih rešitev se vključi pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
Cilj nadaljnjega urejanja jedra Šentruperta je prerazporeditev dejavnosti, tako da se v jedru omogočijo dejavnosti javnega značaja, možnosti druženja, srečevanja, prireditev. S krepitvijo osrednje vloge Šentruperta v upravnem, kulturnem in turističnem razvoju je ureditev trga upravičena usmeritev. Dejavnosti oskrbe, ki generirajo tovorni motorni promet, se iz jedra prerazporedi na prometno dostopnejše lokacije.
Z ureditvijo javnih površin naj se ustvari enotno urejene površine kjer imajo pešci prednost pred drugimi vrstami prometa, obstoječi različni nivoji se povežejo, tako da se zagotovijo boljši pogoji funkcionalno oviranim osebam.
Pri oblikovanju trga in novogradnji večnamenskega centra naj se ohrani značilnost oboda sklenjenih fasad, ki obdajajo trg oziroma prostor okrog cerkve.
Jedro Šentruperta se z OPN namenja za osrednje dejavnosti. Grafično prikazane razmejitve podrobnejše namenske rabe prostora v območju OPPN za jedro Šentruperta (grafični prikaz list 3.11 v merilu 1:5000) imajo usmeritven značaj, razmejitve se z OPPN lahko določijo tudi drugače. Razmejitve med površinami za osrednje dejavnosti in prometnimi površinami se podrobneje določijo z OPPN.
3. člen
Območje OPPN
Območje OPPN obsega parcele in dele parcel:
14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 14/11, 14/14, 14/16, 19/3 del, 19/6 del, 19/7, 21, 22/4, 22/5, 23/1, 23/2, 29/3 del, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/12, 33/2, 66/6, 66/7, 66/4, 70/2, 70/4, 135/3, 135/11, 3971/1 del, 3971/8, 3983/16, 3988/1, 3988/2, 3988/4, 4001 del, 4002, 4003/2, vse k.o. Šentrupert.
Območje OPPN obsega 1,9 ha. Območje OPPN se tekom priprave zaradi kakovostnejše in celovitejše ureditve prostora lahko tudi razširi.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
V postopku priprave in sprejema OPPN bo občina vključevala naslednje nosilce urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO – urad za upravljanje z vodami
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE NM
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste
– Občina Šentrupert
– DANA Mirna d.d.
– Elektro Celje d.d., PE Krško
– Telekom Slovenije d.d., področje telekomunikacij in zvez, PE Novo mesto
– Komunala Trebnje d.o.o.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za večnamenski center v jedru Šentruperta se pripravijo v variantah s sodelovanjem vsaj treh različnih avtorjev.
6. člen
Roki za pripravo OPPN
Potek in priprava OPPN je opredeljena v naslednjem terminskem planu:
+----------------------------------------------+----------------+
|Vsebina dela                 |      mesec|
+----------------------------------------------+----------------+
|1. določitev izhodišč in ciljev za OPPN    |        1|
+----------------------------------------------+----------------+
|2. sprejem/objava sklepa o pripravi in    |        |
|sprejemu OPPN                 |        1|
+----------------------------------------------+----------------+
|3. izdelava konzervatorskega načrta prenove za|        |
|OPPN                     |    2, 3, 13|
+----------------------------------------------+----------------+
|4. izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic|        |
|NUP, usklajevanje               |   3, 4, 5, 6|
+----------------------------------------------+----------------+
|5. izdelava gradiva za natečaj za kulturni dom|        |
|– natečajne podloge              |     5, 6, 7|
+----------------------------------------------+----------------+
|6. izvedba natečaja z izborom natečajnega   |        |
|projekta                   | 7, 8, 9, 10, 11|
+----------------------------------------------+----------------+
|7. izdelava urb. in arh. pogojev (podrob. PIP |        |
|v OPPN) in njih potrditev           |     12, 13|
+----------------------------------------------+----------------+
|8. izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za   |        |
|razgrnitev                  |     14, 15|
+----------------------------------------------+----------------+
|9. razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN    |     15, 16|
+----------------------------------------------+----------------+
|10. stališča do pripomb in predlogov javnosti |       17|
+----------------------------------------------+----------------+
|11. izdelava predloga OPPN za mnenja     |     18, 19|
+----------------------------------------------+----------------+
|12. izdelava dopolnjenega predloga OPPN    |        |
|za sprejem na OS               |       20|
+----------------------------------------------+----------------+
|13. sprejem OPPN na OS            |       20|
+----------------------------------------------+----------------+
|14. izdelava končnega elaborata sprejetega  |        |
|OPPN                     |       20|
+----------------------------------------------+----------------+
Roki so opredeljeni orientacijsko in zaradi kakovosti priprave posameznih faz ali postopkov lahko tudi odstopajo.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Občina bo sredstva za izvedbo OPPN zagotovila iz sredstev proračuna.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Šentrupert www.sentrupert.si.
Št. 3500-0004/2013-1
Šentrupert, dne 25. novembra 2013
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti