Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

Št. 478-1/2013 Ob-4297/13 , Stran 3213
Št. 478-1/2013 Ob-4297/13
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, na podlagi 21. člena v zvezi s 14. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Piran (sklep Občinskega sveta 410-2/2012 z dne 18. 12. 2012, dopolnitvi: 16. 4. 2013, 28. 5. 2013) objavlja
razpis javne dražbe nepremičnin
Občine Piran
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320 Piran, tel. 05/67-10-351; faks 05/67-10-339; e-mail: obcina.piran@piran.si. 2. Opis predmetov dražbe in izklicne cene Predmet dražbe št. 1: Predmet prodaje je nepremičnina: parc. št. 6055/2, k.o. 2631-Portorož: njiva, 646 m2, last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po izklicni ceni 110.000,00 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja na območju polotoka Seča, naselje Lucija. Na predmetnem območju je pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo javne kanalizacije, vendar rok dokončne izgradnje ni poznan. Vodovodno omrežje je v cestnem telesu (parc. št. 7749, k.o. Portorož); v primeru želje po umestitvi vodomernega jaška na samo parc. št. 6055/2, k.o. Portorož, je potrebno prehodno zgraditi odcep javnega vodovoda v dostopni cesti 6055/5, k.o. Portorož – na stroške investitorja. Parcelo 6055/2, k.o. Portorož prečka daljnovod, katerega prestavitev je breme investitorja. Predmet dražbe št. 2: Predmet prodaje sta nepremičnini (kot celota oziroma 1 predmet dražbe): – parc. št.: 7651/0, k.o. 2631-Portorož: vinograd, 289 m2, – parc. št. 7650/3, k.o. 2631-Portorož: sadovnjak, 303 m2, sadovnjak, 76 m2, njiva, 178 m2, skupno: 846 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote. Parceli se prodajata po izklicni ceni 135.000,00 EUR. V naravi se nepremičnini nahajata v zaselku Paderna (v bližini Lucije), nasproti Sečoveljskih solin. Skrajno S del parc. št. 7651/0, k.o. Portorož je obremenjen s potekom kanalizacijskega omrežja. Pridobitelj bo zavezan ob sklenitvi posla prodaje dovoliti vknjižbo služnosti za namen poteka omrežja kanalizacije, obratovanja, vzdrževanja, morebitnih potrebnih popravil omrežja in nadzora tega, ki vključuje tudi pravico dostopa, vzdrževanja ali gradnje v korist občine. Zemljišče ima pogled na Sečoveljske soline. Predmet dražbe št. 3: Predmet prodaje je kompleks nepremičnin v centru Portoroža, to je: – parc. št. 1432/2, k.o. 2631-Portorož, gozd, 471 m2, travnik 232 m2, – parc. št. 1432/12, k.o. 2631-Portorož, sadovnjak, 970 m2, – parc. št. 1434/1, k.o. 2631-Portorož, pot, 55 m2, – parc. št. 1434/2, k.o. 2631-Portorož, pot, 21 m2, skupno 1749 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote. Kompleks se prodaja po izklicni ceni 340.000,00 EUR. V naravi se kompleks nahaja v centru Portoroža. Kompleks je obremenjen s telekomunikacijskim omrežjem. Predvidena je izgradnja komunalnih priključkov v telesu ceste, katere gradnja je predvidena na parc. št. 1463/2 in 1437/9, k.o. Portorož (pridobljeno gradbeno dovoljenje). Predmet dražbe št. 4: Predmet prodaje je nepremičnina: parc. št. 345/9, k.o. 2632-Sečovlje, sadovnjak 665 m2, last Občine Piran do celote. Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 90.000,00 €. Nepremičnina se nahaja v Zgornjem Parecagu, na grebenu ob cesti Seča-Korte. Predvidena je izgradnja podpornega zidu na meji med parc. št. 345/9 in 345/10, k.o. Sečovlje, zaradi navedenega bo kupec zavezan k podaji soglasja h gradnji podpornega zidu na meji med parcelama. Nepremičnina je oddana v zakup do 31. 12. 2013 oziroma do prodaje nepremičnine. Predmet dražbe št. 5: Predmet prodaje je nepremičnina: parc. št. 2995/106, k.o. 2632-Sečovlje, njiva, 1014 m2, last Občine Piran do celote. Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 140.000,00 EUR. Nepremičnina se nahaja na območju Sečovlje-Košta. Na parceli je predvidena gradnja stanovanjske hiše z možnostjo spremembe namembnosti dela objekta v poslovne prostore in v turistične nastanitvene površine. Predmet dražbe št. 6: Predmet prodaje je nepremičnina: parc. št. 1125/5, k.o. 2632-Sečovlje, njiva 847 m2, last Občine Piran do celote. Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 95.000,00 EUR. Nepremičnina se nahaja v zaselku (Gorgo). Nepremičnina se nahaja v območju, kjer je priključitev na elektroenergetske naprave vezana na izgradnjo novih EEN na področju Parecaga. Elektro Primorska d.d. do izgradnje novih EEN ne izdaja soglasij za priključitev novim odjemalcem. Elektro Primorska d.d. ima v planu investicij predvideno projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nove transformatorske postaje Parecag 4 s SN priključkom in NN omrežjem. Iz parcele je pogled na Sečoveljske soline. Na parceli se nahaja oljčni nasad. Prodajna pogodba bo vsebovala dogovor, po katerem si Občina Piran pridrži pravico dostopa in izkopa oljk v roku 4-ih mesecev šteto od primopredaje nepremičnine kupcu. Kolikor občina oljk v dogovorjenem času ne izkoplje, oljke postanejo last kupca. Predmet dražbe št. 7: Predmet prodaje je nepremičnina: parc. št. 1514/6, k.o. 2630-Piran, vinograd 351 m2, njiva, 352 m2 – skupno: 703 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote. Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 146.500,00 €. Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, Piran. Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabelskim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na EE naprave ni mogoča. Uveden je postopek izdelave projekta za izvedbo in pridobljeno zagotovilo Elektro Primorske, da bo po izdelavi projekta investicija vključena v plan za izvedbo. Dostop je predviden preko parc. št. 1514/1 in 1590, k.o. Piran, last Občine Piran, javna pot; pri čemer je za leto 2014 predvidena razširitev ceste, ureditev pločnikov in javne razsvetljave ter izgradnja krajšega kanalizacijskega voda v pasu širine cca. 6 m merjeno od skrajno južne meje nepremičnine. Prodajna pogodba bo vključevala dogovor brezplačne služnostne pravice v korist občine za namen izgradnje predvidenega kanalizacijskega voda. Predmet dražbe št. 8: Predmet prodaje je nepremičnina: parc. št. 1514/5, k.o. 2630-Piran, vinograd, 270 m2, njiva, 423 m2 – skupno: 693 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote. Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 128.000,00 €. Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, Piran. Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabelskim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na EE naprave ni mogoča. Uveden je postopek izdelave projekta za izvedbo in pridobljeno zagotovilo Elektro Primorske, da bo po izdelavi projekta investicija vključena v plan za izvedbo. Dostop je predviden preko parc. št. 1514/1 in 1590, k.o. Piran, last Občine Piran, javna pot; pri čemer je za leto 2014 predvidena razširitev ceste, ureditev pločnikov in javne razsvetljave ter izgradnja krajšega kanalizacijskega voda v pasu širine cca. 6 m merjeno od skrajno južne meje nepremičnine. Prodajna pogodba bo vključevala dogovor brezplačne služnostne pravice v korist občine za namen izgradnje predvidenega kanalizacijskega voda. Predmet dražbe št. 9: Predmet prodaje je nepremičnina: parc. št. 1514/2, k.o. 2630-Piran, njiva 799 m2, last Občine Piran do celote. Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 129.000,00 €. Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, Piran. Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabelskim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na EE naprave ni mogoča. Uveden je postopek izdelave projekta za izvedbo in pridobljeno zagotovilo Elektro Primorske, da bo po izdelavi projekta investicija vključena v plan za izvedbo. Dostop je predviden preko parc. št. 1514/1 in 1590, k.o. Piran, last Občine Piran, javna pot; pri čemer je za leto 2014 predvidena razširitev ceste, ureditev pločnikov in javne razsvetljave. Predmet dražbe št. 10: Predmet prodaje sta nepremičnini (kot celota, en predmet): – parc. št. 5070/3, k.o. 2632-Sečovlje: njiva, 481 m2 in – parc. št. 5071/1, k.o. 2632-Sečovlje: dvorišče, 98 m2, zemljišče pod stavbo 64 m2; skupno 643 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote. Nepremičnini se prodajata po izklicni ceni 67.202,00 EUR. Nepremičnini se nahajata na območju Dragonje. Na zemljišču se nahaja vmesna vrstna stavba št. 2324, k.o. Sečovlje v slabem stanju. Območje ni opremljeno z javno kanalizacijo; objekti na tem območju bodo morali biti od 31. 12. 2015 opremljeni s privatnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN). Nepremičnini sta obremenjeni z vodovodnim priključkom objekta z naslovom Dragonja 7 (parc. št. 5073, k.o. Sečovlje) ter z omrežjem elektronskih komunikacij. Na zemljišču se nahajajo el. priključki in nizkonapetostno omrežje, ki ga bo v primeru gradnje potrebno prestaviti oziroma prilagoditi za napajanje novih objektov – kar bo strošek bodočega investitorja. Dostopna pot do nepremičnin ni urejena. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. 4. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se zvočno in/ali video snema. 5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe Prodajna pogodba – besedilo te je del splošnih pogojev organizatorja javne dražbe – osnutek je sestavni del razpisne dokumentacije. Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju predloži v podpis v roku 5 dni po zaključku javne dražbe. Prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če kupec ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če kupec ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino in se šteje, da je kupec od sklenitve pogodbe odstopil. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnino v enkratnem znesku kupec poravna na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru št. 01290-0100005871 v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa s strani prodajalca. Plačilo celotne kupnine v roku, je bistvena sestavina pogodbe. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 17. 12. 2013 na sedežu organizatorja, to je občinska mestna palača, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, dvorana Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 11. uri. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi, predregistracija in registracija Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo); – predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe – pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju; – v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra ali Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES), lahko tudi v ne overjeni fotokopiji, ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto od dneva razpisa javne dražbe. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpiska iz sodnega registra ali Ajpesa) je potrebno predložiti v originalu ali pa overjeno kopijo listine. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri pooblaščenih osebah organizatorja v kraju in poslopju kjer se bo izvedla javna dražba najkasneje 30 min. pred začetkom javne dražbe, tako da predloži pooblaščeni osebi organizatorja dražbe v vpogled veljaven oseben dokument. 9. Varščina: ponudniki morajo do dne 16. 12. 2013, do 12. ure, vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene posameznega predmeta javne dražbe navedene v 2. točki tega razpisa. Varščino je potrebno vplačati na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru št. 01290-0100005871, s sklicem: 20101-1 (fizične osebe) oziroma 20100-1 (pravne osebe) in s pripisom: za javno dražbo. 10. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje do dne 16. 12. 2013, do 12. ure, na naslov organizatorja, Tartinijev trg 2, 6330 Piran oziroma v vložišče, ki se nahaja v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le kdor se pravočasno in pravilno prijavi. 11. Vrnitev, vračunane ali pridržanje varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino. 12. Razpisna dokumentacija, informacije o podrobnejših pogojih Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani občine Piran, www.piran.si. Sestavni del razpisne dokumentacije je: povabilo k udeležbi na javni dražbi, navodilo za udeležbo na javni dražbi, opis nepremičnin in dejansko stanje ter lokacijska informacija, splošni pogoji javne dražbe, obrazec izjave, da se ponudnik prijavlja na javno dražbo in da brezpogojno sprejema splošne pogoje javne dražbe, obrazec specialnega pooblastila, osnutek prodajne pogodbe. Dodatne informacije o pogojih in predmetih javne dražbe se lahko pridobi na sedežu Občine Piran vsak delovni dan med uradnimi urami v Uradu za premoženjskopravne zadeve občine Piran oziroma na naslednjih kontaktnih številkah: za predmete prodaje pod zap. št. od 1 do vključno 9: 05/67-10-337(Martina Kukovec), za predmet prodaje pod zap. št. 10: 05/67-10-302 (Tina Ukmar-Opara) ali tajništvo: 05/67-10-351, e-mail: martina.kukovec@piran.si;tina.ukmar-opara@piran.si, faks 05/67-10-339. 13. Ogled: po predhodnem dogovoru je mogoč posamičen ali skupinski ogled. 14. Drugi pogoji Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnost v korist prodajalca/ organizatorja javne dražbe za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne infrastrukture. Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Kupnina ne vključuje 22% DDV-ja oziroma 2% davka na promet z nepremičninami, sodnih taks za vknjižbo ter drugih obveznih dajatev. Kupec je dolžan povrniti stroške cenitve in plačati stroške notarske overitve, stroške vknjižbe, davke in druge dajatve. Komisija imenovana za vodenje javne dražbe s soglasjem župana si pridružuje pravico ustaviti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
Občina Piran

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti