Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

Št. 358-12/2013 Ob-4327/13 , Stran 3225
Št. 358-12/2013 Ob-4327/13
Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občina Beltinci za leto 2013 objavlja,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Beltinci
1. Predmet javne dražbe so nepremičnine v zaselku Hraščice, kot sledi; – zazidano stavbno zemljišče (parc. št. 2828/2, k.o. Gančani, na kateri se nahaja starejša stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem ter funkcionalnim zemljiščem– dvoriščem) in – nezazidani stavbni zemljišči (parc. št. 2828/1, parc. št. 2827/0, k.o. Gančani). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Mimo nepremičnine parc. št. 2828/2, k.o. Gančani je speljana cesta, vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje. V skladu z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 102/09, 43/11, 37/13), je na predmetnem območju dovoljena gradnja objektov za opravljanje mešane dejavnosti (stanovanja, poslovne in servisne dejavnosti, mirna obrt), servisne in oskrbne dejavnosti ter kmetijske dejavnosti. 2. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente: – fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe oziroma izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Občine Beltinci štev. IBAN SI56 0120 2010 0011 541 (Banka Slovenije Ljubljana), z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin – Hraščice«, – pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. 3. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno je 100,00 EUR. 4. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. 5. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 6. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. V primeru da dražitelj, ki bo vplačal varščino ne bo pristopil k javni dražbi ali uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Občine Beltinci. 7. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«. 8. V izklicni ceni zemljišč niso zajeti stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja. 9. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec. 10. Občina Beltinci lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. 11. Javna dražba bo 16. 12. 2013 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci. Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12). 12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Občini Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, soba št. 3 ali po tel. 02/541-35-41 (kontaktna oseba Tatjana Trstenjak).
Občina Beltinci

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti