Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

Št. 533/13 Ob-4335/13 , Stran 3240
Št. 533/13 Ob-4335/13
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/10, 42/12, 24/13), Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2013 in 2014 in sklepa občinskega sveta, sprejetega na 24. redni seji dne 24. 10. 2013,
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet prodaje je solastniški delež 77/100 pri nepremičnini parc. št. 609/2, k.o. 2143 – Tržič (ID 6207042), neplodno, v izmeri 190 m2 in stavba ali zgradba, v izmeri 201 m2. Nepremičnina v naravi predstavlja severni del stavbe Zdravstvenega doma Tržič s pripadajočim zemljiščem. Ta del objekta je pritličen z delno podkletitvijo, pri čemer je predmet prodaje le pritličje z računsko površino 156,86 m2, ki ustreza solastniškemu deležu 77/100, klet z računsko površino 45,88 m2 pa ostane v lasti Občine Tržič. Nepremičnina se po namenski rabi nahaja v območju za centralne dejavnosti – oznaka C, enota 29 C2. Občina Tržič nepremičnino prodaja z namenom izboljšanja pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti v ZD Tržič, zato se bo kupec s pogodbo zavezal, da bo obstoječe pritličje nadzidal, in sicer, da bo v roku enega leta po sklenitvi pogodbe pričel z gradnjo, v roku dveh let od pričetka gradnje pa le-to dokončal. Hkrati se bo kupec zavezal v obstoječem pritličju in novozgrajenem nadzidku ohraniti namembnost tega dela stavbe, in sicer, da bosta namenjena opravljanju osnovne zdravstvene dejavnosti. Izhodiščna cena za solastniški delež pri navedeni nepremičnini znaša 118.360,20 EUR. Cena je navedena brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo prejel najvišje število točk po naslednjih merilih: – ponudba z najvišjo ponujeno kupnino prejme 100 točk, ostale ponudbe pa prejmejo sorazmerno nižje število točk po naslednji enačbi: (ponujena kupnina/najvišja ponujena kupnina) × 100, – za vsako novo zgrajeno ordinacijo po projektni ideji za razširitev severnega dela Zdravstvenega doma Tržič: 15 točk. V primeru, da bo ponudnik samo eden, bo prodajna pogodba sklenjena s tem ponudnikom, če bo ponudil vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če bo med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (Komisija): – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe, – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah določili najugodnejši ponudniki. 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik oziroma kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi. 6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb oziroma, ki jo je predkupni upravičenec plačal ob izjavi, da uveljavlja predkupno pravico. 7. Pisne ponudbe lahko ponudniki oddajo v zaprti kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Ponudba za nakup parc. št. 609/2, k.o. Tržič – Ne odpiraj«, in sicer osebno v sprejemni pisarni Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. Pisne ponudbe morajo prispeti po pošti oziroma morajo biti vročene osebno najkasneje do 17. 12. 2013, do 10. ure. 8. Ponudniki so dolžni do 17. 12. 2013, do 10. ure plačati varščino v višini 10% od ponujene cene. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo: »Varščina za nakup parc. št. 609/2, k.o. Tržič«. 9. Javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v mali sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 17. 12. 2013, ob 12. uri. 10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 11. Plačana varščina, brez obresti, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, v roku 15 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. 12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje oziroma dogovorijo za ogled nepremičnine pri Tomažu Ropretu, tel. 04/597-15-27. 13. Komisija lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino brez obresti. 14. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in nasl.). Ponudbo lahko predloži tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb (skupna ponudba). Taka ponudba mora poleg ostale dokumentacije vsebovati tudi navedbo solastniškega deleža, ki ga kupuje posamezni partner v skupni ponudbi, pri čemer mora biti vsota deležev vseh partnerjev enaka 77/100. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih pogojev se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj. 15. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente: – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike), – številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko, – priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike), – redni izpisek iz sodnega registra (le za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe, – notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru, da ponudnika zastopa pooblaščenec, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene, – potrdilo o plačilu varščine (lahko fotokopija), – dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdravje, koncesija, licenca ipd. – lahko fotokopija), – projektno idejo za razširitev severnega dela stavbe Zdravstvenega doma Tržič, – pisno in podpisano izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja ponudb. Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz postopka. 16. Ponudbo, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Ponudba je popolna, če so izpolnjeni vsi podatki in potrjeni vsi razpisni pogoji ter priložene vse zahtevane listine. Ne glede na navedeno, pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 17. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec. 18. Izročitev nepremičnine v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. 19. Občina Tržič bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino. Občina Tržič ima pravico zadržati varščino tudi v primerih, ki so določeni v prodajni pogodbi. 20. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je dolžan poskrbeti kupec na lastne stroške, zaradi česar mu je Občina Tržič dolžna izročiti vse potrebne listine. 21. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine. 22. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. 23. To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si.
Občina Tržič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti