Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3524. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2013, stran 10671.

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 22. redni seji dne 14. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/12 in 14/13) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    V EUR|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |Proračun leta|
|                         |     2013|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  5.306.380|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.287.254|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  3.001.765|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.466.360|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   194.375|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   341.030|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   285.489|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   196.458|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    1.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    3.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    84.231|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    1.515|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    1.515|
|   |in nematerialnega premož.         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  2.017.611|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  2.017.611|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  5.016.138|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  1.223.913|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   167.365|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalca za socialno   |    26.227|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   946.056|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    43.265|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    41.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.390.456|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    24.750|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   715.650|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   132.308|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   517.748|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.362.769|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.362.769|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    39.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |430 Investicijski transferi        |    39.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |   290.242|
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      –|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)      |   –335.250|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   335.250|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   335.250|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   –45.008|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA         |    45.008|
+------+------------------------------------------+-------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.
Št. 032-150/2013
Podčetrtek, dne 15. novembra 2013
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti