Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

Št. 4102-3/2013/4 Ob-4336/13 , Stran 3188
Št. 4102-3/2013/4 Ob-4336/13
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 in 14/13 – popr), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list, RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi (Uradni list, RS-MP, št. 14/09) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2014 in v letu 2015
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev. Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev obsega nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju, ko se žrtvi zagotovi prvi in nujen umik iz ogrožujočih okoliščin in vsebuje: – ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo (za odrasle in otroke žrtve trgovine), – psihološko pomoč (za odrasle in otroke žrtve trgovine), – pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, – zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih, ki sodelujejo pri posameznem primeru, če je to potrebno, – 24 urno dosegljivost za nameščene žrtve v krizni namestitvi, – prevajalske storitve in tolmačenje, če je potrebno, – pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore otrokom žrtvam, – svetovanje in nudenje informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, – pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj v izvorno državo, – ostale ukrepe v smislu socializacije in revitalizacije, – informiranje in osveščanje otrok, mladih in osebja, ki dela z njimi, ter ostalih ciljnih populacij o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi: – izdelava in distribucija informativnega gradiva v slovenskem jeziku, v nakladi 15.000 izvodov, – izvedba 24 delavnic v letu 2014 in 24 delavnic v letu 2015, pri čemer mora izvajalec upoštevati enakomerno regijsko pokritost. III. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa je 45.000,00 EUR v letu 2014 in 45.000,00 EUR v letu 2015. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo z izvajalcem sklenilo pogodbo za obdobje dveh let. Projekt se financira iz sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, proračunska postavka 4072 – Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje programov nevladnega sektorja. V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev, si ministrstvo pridružuje pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. IV. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena Celoten projekt mora trajati od podpisa pogodbe do 31. 12. 2015, sredstva pa morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Sredstva dodeljena za leto 2014 morajo biti porabljena do 31. 12. 2014, sredstva dodeljena za leto 2015 pa do 31. 12. 2015. V. Splošni pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS in izpolnjujejo sledeče splošne pogoje: 1. Prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije; 2. Projekt se pretežno izvaja v Republiki Sloveniji. Krizne namestitve se izvajajo predvsem v Republiki Sloveniji, stroški povezani z izvajanjem projekta, pa lahko nastanejo tudi izven ozemlja Republike Slovenije, če so upravičeni (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija); 3. Projekt se izvaja po načelu nepridobitnosti; 4. So registrirani za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) oziroma imajo status humanitarne organizacije ali status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva ali status društva v javnem interesu na področju družinske politike oziroma imajo opravljanje socialnovarstvene dejavnosti opredeljeno v statutu oziroma temeljnem ustanovitvenem aktu organizacije; 5. Imajo zagotovljene prostorske možnosti za krizne namestitve, ki so primerne tako za odrasle kot tudi za otroke (dokazilo – predložen opis in velikost objekta, kjer se bo izvajala krizna namestitev ali izpolnjena razpisna dokumentacija, če se namešča na drugačen način); 6. Program izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija); 7. Imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja projekta iz vseh virov (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija); 8. Uporabnicam ali uporabnikom projekta (t.i. žrtvam trgovine z ljudmi) zagotavljajo 24 urno dosegljivost po telefonu. 24 urna dosegljivost uporabnicam in uporabnikom, se lahko zagotavlja tudi v okviru drugih programov istega izvajalca, pri čemer mora izvajalec zagotoviti ustrezno strokovnost (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija); 9. Predložijo letne računovodske izkaze za leto 2012 (izkaz uspeha in bilanco stanja, ki je bil predložen AJPES-u). V primeru, da bilanca stanja izkazuje presežek odhodkov, je potrebno predložiti program pokritja presežka odhodkov, ki ga je sprejel pristojni organ izvajalca; 10. Proti prijavitelju projekta ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (dokazilo – originalno potrdilo sodišča); 11. Prvi strokovni delavec mora imeti izobrazbo po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12; v nadaljevanju: ZSV), smeri socialni delavec/socialna delavka, psiholog/psihologinja, pedagog/pedagoginja – smer socialna pedagoginja/socialni pedagog, z najmanj 2 letoma delovnih izkušenj kot strokovni delavec po ZSV na področju socialnega varstva. V primeru povečanega obsega dela, je dolžan izvajalec na zahtevo naročnika zagotoviti tudi drugega delavca (drugi strokovni delavec), ki pa bo plačan glede na dejansko število opravljenih ur na projektu, po bruto urni postavki iz finančne konstrukcije programa. Zanj je zahtevana izobrazba po 69. členu ZSV (dokazilo – fotokopija dokazila o izobrazbi in fotokopija delovne knjižice oziroma drugega ustreznega dokazila o delovni dobi za prvega in drugega strokovnega delavca); 12. Prvi strokovni delavec mora biti zaposlen na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2014 in v letu 2015. S prvim strokovnim delavcem je potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi za delo na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2014 in v letu 2015. Drugi delavec je lahko zaposlen preko podjemne pogodbe. 13. Strokovna delavca iz točke 11. nista bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in nista bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev (dokazilo – izjava zaposlenega oziroma potrdilo o nekaznovanosti); 14. Zoper strokovna delavca iz točke 11. tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo – izjava zaposlenega oziroma potrdilo, da ni bila vložena pravnomočna obtožnica); 15. Zagotavljajo sodelovanje z organi odkrivanja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih in kazenskih postopkih ter sodelovanje z državnimi organi pri urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi – tujih državljanov (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 16. Zagotavljajo sodelovanje z drugimi NVO pri urejanju statusa krizno nameščenim žrtvam trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji, kot tudi prevzemanje in namestitev žrtev trgovine z ljudmi, ki se odločijo za sodelovanje z organi odkrivanja in pregona v predkazenskem in kazenskem postopku (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 17. Zagotavljajo strokovno usposabljanje izvajalca oskrbe z ostalimi sodelujočimi subjekti v procesu pomoči žrtvam in pregona storilcev (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji). 18. Prvi in drugi strokovni delavec ne smeta biti zaposlena na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – varna namestitev v letu 2014 in v letu 2015, ki je financiran s strani Ministrstva za notranje zadeve. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih splošnih pogojev, se vloga izloči. VI. Merila za izbor projekta Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in odločilo o izbiri izvajalca in višini sredstev. 1. Usposobljenost izvajalca: Ocenjuje se izkušnje izvajalca pri izvajanju aktivnosti s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja. V primeru, da ima izvajalec dve leti ali več neprekinjenih izkušenj pri delu na zgoraj navedenih področjih prejme 4 točke, v primeru, da ima eno leto izkušenj prejme 2 točki, v primeru, da nima izkušenj pa 0 točk. 2. Delovna doba: Ocenjuje se število let delovne dobe s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja. Ocenjuje se drugi strokovni delavec, in sicer v primeru, da ima drugi strokovni delavec 3 leta ali več delovne dobe prejme vloga 1 točko, v primeru, da ima manj kot 3 leta delovne dobe pa prejme 0 točk, pri čemer drugi strokovni delavec ne sme imeti statusa pripravnika. 3. Usposobljenost kadra: Ocenjujejo se druga znanja ali specializacije s področja psiho-socialnega svetovanja. Prvi in drugi strokovni delavec se ocenjujeta posebej, pri čemer lahko vloga za prvega strokovnega delavca prejme maksimalno 6 točk, za drugega strokovnega delavca lahko prejme maksimalno 2 točki. a. Za prvega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja v obsegu do 10 ur prejme vloga 0 točk, nad 10 do 20 ur 1 točko, nad 20 ur do 40 ur 2 točki in nad 40 ur maksimalno 3 točke. V primeru, da izvajalec ne bo priložil dokazila, iz katerega bo razvidno število ur izobraževanja, bo tako dokazilo štelo kot 2 urno izobraževanje. b. Za prvega strokovnega delavca v primeru dodatnega kontinuiranega izobraževanja s področja psiho-socialnega svetovanja v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 3 točke. V primeru, da izvajalec ne bo priložil dokazila, iz katerega bo razvidno število ur izobraževanja, bo tako dokazilo štelo kot 2 urno izobraževanje. c. Za drugega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur pa prejme vloga 0,5 dodatne točke, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 1 točko. V primeru, da izvajalec ne bo priložil dokazila, iz katerega bo razvidno število ur izobraževanja, bo tako dokazilo štelo kot 2 urno izobraževanje. d. Za drugega strokovnega delavca v primeru dodatnega kontinuiranega izobraževanja s področja psiho-socialnega svetovanja v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 1 točko. V primeru, da izvajalec ne bo priložil dokazila, iz katerega bo razvidno število ur izobraževanja, bo tako dokazilo štelo kot 2 urno izobraževanje. Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno število ur izobraževanja. 4. Višina odhodkov za stroške plače in druge stroške dela za prvega strokovnega delavca v letu 2014 in v letu 2015: Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 6 točk. Ocenjuje se letna višina odhodkov za stroške plače in druge stroške dela za prvega strokovnega delavca, ki jih vlagatelj navede v vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi odhodki za stroške plače in druge stroške dela 6 točk, ostale vloge pa sorazmerno manj, glede na odstopanje od najnižjih odhodkov za stroške plače in druge stroške dela, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Vlagatelj naj v razpisni dokumentaciji navede izhodiščni plačni razred za prvega strokovnega delavca. 5. Višina materialnih stroškov za izvajanje programa: Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 4 točke. Ocenjuje se višina materialnih stroškov za izvajanje programa, ki jih vlagatelj navede v svoji vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi materialnimi stroški 4 točke, ostale vloge pa sorazmerno manj, glede na odstopanje od najnižjih materialnih stroškov za izvajanje programa, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Višina materialnih stroškov ne sme presegati 20% višine postavljene cene stroškov dela za prvega strokovnega delavca, pri čemer materialni stroški za izvajanje programa ne smejo biti nižji od 2.100,00 EUR. V primeru, da so materialni stroški nižji od 2.100,00 EUR oziroma v primeru, da višina materialnih stroškov presega 20% višine postavljene cene stroškov dela za prvega strokovnega delavca, vloga prejme 0 točk. 6. Cena oskrbnega dne v primeru krizne namestitve: Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 6 točk. Ocenjuje se cena oskrbnega dne v primeru oskrbe krizne namestitve, ki jo vlagatelj navede v svoji vlogi, in sicer vloga z najnižjo ceno krizne namestitve prejme 6 točk, ostale vloge pa sorazmerno manj, točk glede na odstopanje od najnižje cene oskrbnega dne, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Cena oskrbnega dne za krizno namestitev ne sme biti nižja od 40,00 EUR, sicer se vloga točkuje z 0 točk. 7. Sofinanciranje programa iz drugih virov: Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 2 točki. Ocenjuje se višina sofinanciranja programa iz drugih virov. Vloga z najvišjim virom sofinanciranja projekta prejme 2 točki, ostale vloge pa sorazmerno manj točk. Vloga, ki nima sofinanciranja prejme 0 točk. Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla enako število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu št. 3 (višina odhodkov za stroške dela prvega strokovnega delavca) dosegel višje število točk. Poleg navedenih meril mora izvajalec projekta v prijavi obvezno navesti: – način namestitve, oskrbe in podpore otrok žrtev trgovine z ljudmi, – način in možnost pravnega svetovanja žrtvam trgovine z ljudmi, – način telefonskega svetovanja in dosegljivost za žrtve, – svetovanje in nudenje informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, – opis načina varovanja, v primeru krizne namestitve, kadar bi bilo to potrebno, – finančno konstrukcijo projekta. VII. Način sofinanciranja projekta: 1. Stroški dela V projektu se praviloma zagotavljajo sredstva za financiranje stroškov dela za enega zaposlenega delavca (prvi strokovni delavec) v višini 80% celotne plače s pripadajočimi dodatki, do višine letne bruto plače navedene v razpisni dokumentaciji, brez stroškov prehrane na delu in brez prevoznih stroškov na delo in iz dela. Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo v skladu s kolektivno pogodbo. Izvajalec z izjavo izjavlja, da bo zaposlil na projektu prvega strokovnega delavca. Izvajalec lahko v projektu 24 urno telefonsko dosegljivost zagotavlja tudi s stalno pripravljenostjo prvo zaposlenega delavca. Za drugega delavca (drugi strokovni delavec) se bodo zagotovila sredstva samo za dejansko opravljene ure na projektu. V primeru namestitve otroka bo ministrstvo krilo dodatne nastale stroške dela. 2. Materialni stroški povezani z izvajanjem projekta Krizne namestitve bodo financirane le v obsegu realiziranih namestitev po ceni oskrbnega dne navedenega v razpisni dokumentaciji. Cena oskrbnega dne zajema naslednje stroške: namestitev, prehrano, prevajalske storitve in tolmačenje, svetovanje in informiranje, zlasti v zvezi z njihovimi zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Financirane bodo samo tiste prevajalske storitve, ki so dogovorjene z naročnikom, prevajalske storitve nastale v zvezi z urejanjem dokumentov in ostalih zadev pred uradnimi organi RS ali pristojnimi organi matične države od koder izhaja žrtev in sicer na podlagi izstavljenih fotokopij računov, ki so priloga zahtevka za izplačilo. Ostali utemeljeni materialni stroški, bodo financirani na podlagi specifikacije materialnih stroškov v predloženem zahtevku ministrstvu. Ostali utemeljeni materialni stroški so zlasti: stroški, ki so povezani s prostovoljskim delom, ki nastanejo na podlagi pisnih dogovorov, stroški dežurnega telefona, stroški, ki nastanejo pri vrnitvi žrtve (potni stroški). V primeru namestitve otroka bo ministrstvo krilo dodatne nastale utemeljene materialne stroške. Izdelava in distribucija zloženke bo sofinancirana na podlagi specifikacije materialnih stroškov v predloženem zahtevku ministrstvu. V ta namen bo izvajalec programa zadolžen za produkcijo in distribucijo ustreznih gradiv, namenjenih osveščanju teh ciljnih populacij. Kolikor je izbrani izvajalec zavezan ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju in bo za izdelavo informativnega gradiva izbral zunanjega izvajalca, mora izvesti javno naročilo v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja. Cena informativnega gradiva v načrtovani nakladi 15 000 izvodov ne sme presegati zneska 2.000,00 EUR. Stroški izdelave zloženke se ne upoštevajo v materialnih stroških iz drugega odstavka 5. točke, poglavje VI, vendar morajo biti ti stroški všteti v finančni konstrukciji. Za izvedbo delavnic ministrstvo krije potne stroške prvemu oziroma drugemu strokovnemu delavcu. Stroški ne smejo presegati 1.000,00 EUR v letu 2014 in 1.000,00 EUR v letu 2015. Stroški se ne upoštevajo v materialnih stroških iz drugega odstavka 5. točke, poglavje VI, vendar morajo biti ti stroški všteti v finančni konstrukciji. VIII. Oblika in obvezna vsebina vloge 1. Ponudniki morajo vlogo oddati na predpisanem obrazcu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2014 in v letu 2015, sicer bo vloga izločena iz nadaljnjega postopka. Obrazca ni dovoljeno spreminjati. 2. Popolna vloga vsebuje: A) izpolnjena prijava na razpis Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2014 in v letu 2015, z vsemi zahtevanimi podatki na predpisanem obrazcu in z obveznimi prilogami: 1. pisna izjava o tem, da prvi strokovni delavec v projektu ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev; 2. pisna izjava o tem, da drugi strokovni delavec v projektu ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev; 3. pisna izjava o tem, da proti prvemu strokovnemu delavcu v projektu ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. pisna izjava o tem, da proti drugemu strokovnemu delavcu v projektu ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 5. dokazilo o izobrazbi za prvega strokovnega delavca na projektu; 6. dokazilo o izobrazbi za drugega strokovnega delavca na projektu; 7. fotokopija delovne knjižice za prvega strokovnega delavca na projektu oziroma drugo ustrezno dokazilo o delovni dobi s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja; 8. fotokopija delovne knjižice za drugega delavca v projektu oziroma drugo ustrezno dokazilo o delovni dobi s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja; 9. dokazila o dodatni strokovni usposobljenosti (točka VI/3 javnega razpisa) za prvega strokovnega delavca na projektu; 10. dokazila o dodatni strokovni usposobljenosti (točka VI/3 javnega razpisa) za drugega strokovnega delavca na projektu; 11. dokazila o izkušnjah izvajalca projekta (točka VI/1 javnega razpisa). B) v primeru, da izvajalec nima šifre oddelka 87 ali 88 po Uredbi priloži prvo stran temeljnega akta in izvleček temeljnega akta, iz katerega je razvidna njegova dejavnost oziroma naloge. IX. Naročnik bo pridobil po uradni dolžnosti naslednje dokumente oziroma potrdila – potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije; izpisek o registraciji iz sodnega registra, potrdilo Urada Vlade RS za verske skupnosti o prijavi ustanovitve verske skupnosti, odločba upravne enote o registraciji; – obvestilo o identifikaciji izvajalca s strani AJPESA iz 4. točke V. splošnega pogoja; – računovodske izkaze za leto 2012 (izkaz uspeha in bilanca stanja); – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva za strokovne delavce; – dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, in tudi ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; – podatek o tem, da prvi in drugi strokovni delavec nista zaposlena na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – varna namestitev v letu 2014 in v letu 2015, ki je financiran s strani Ministrstva za notranje zadeve. X. Rok, do katerega morajo biti oddane vloge 1. Pisne vloge z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno označene z oznako: »Ne odpiraj – Vloga!« »Javni razpis za projekt oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2014 in v letu 2015«. Pod oznako razpisa morata biti navedena naziv prijavitelja in njegov naslov. 2. Rok za oddajo vlog je 30. 12. 2013. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 3. Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na vsaki pošiljki označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu. XI. Rok, v katerem bodo prijavitelji projektov obveščeni o izidu javnega razpisa 1. Prijavitelji bodo o izboru projekta obveščeni v roku 15 dni od izbire izvajalca. 2. Zoper sklep oziroma obvestilo bo ponudnik lahko vložil pritožbo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila o izbiri. XII. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila/javni_razpisi/, pod rubriko Javna naročila/javni razpisi. Vlagatelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, ki jih mora naročnik prejeti najkasneje do 13. 12. 2013. XII. Odpiranje prijav Odpiranje pravočasnih vlog, prispelih na naslov iz točke X., bo dne 3. 1. 2014 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana Pri odpiranju vlog smejo biti navzoči prijavitelji oziroma predstavniki prijavitelja, če imajo pisno pooblastilo prijavitelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika. V primeru, če bo prispelo več kot 10 vlog, odpiranje ne bo javno. Ponudniki bodo o tem obveščeni na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, rubrika »novice«, dne 2. 1. 2014. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po pošti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti do 13. 12. 2013 na naslov: gp.mddsz@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – Krizna namestitev v letu 2014 in v letu 2015«. Kontaktni osebi v zvezi s predmetom javnega razpisa sta: Maja Pintar, tel. 01/369-77-93) in mag. Borut Grabrijan, tel. 01/369-77-50), ponedeljek in četrtek od 9. do 10. ure.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti