Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

Št. 478-0076/2009 Ob-4328/13 , Stran 3226
Št. 478-0076/2009 Ob-4328/13
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10), ki se uporabljata na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 75/12) in na podlagi dne 26. 3. 2013 sprejetega Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2013, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine v k.o. Most na Soči
1) Predmet prodaje je stavbno zemljišče na parceli št. 614/83 gozd, v izmeri 960 m2, k.o. 2246 Most na Soči, ID znak: 2246 – 614/83 – 0, ID 5275980. 2) Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premoženja. 3) Izklicna cena za stavbno zemljišče je 14.900,00 EUR, najnižji znesek zvišanja je 500,00 EUR. 4) Varščina za stavbno zemljišče je 1490,00 EUR. 5) V elektronski zemljiški knjigi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na parceli št. 614/83, k.o. Most na Soči niso vpisane stvarne služnosti ali druga bremena. 6) Opis stavbnega zemljišča: Parcela št. 614/83, k.o. Most na Soči je na osamljeni lokaciji pri naselju Stopec v bližini novozgrajene stanovanjske hiše Bača pri Modreju 5/e. Parcela je zahodno od navedene stanovanjske hiše. Med obstoječo povezovalno potjo in parcelo, ki se prodaja, je še ena parcela. Parcela, ki se prodaja, nima neposrednega dostopa z javne poti. Parcela je poraščena z listnatim drevjem. V spodnjem, južnem delu je položna, nato prehaja v strmo pobočje. Na tem zemljišču je gradnja možna, če bi kupec, za ta namen, v skladu z veljavno zakonodajo, pridobil pravico graditi tudi na delih sosednjih parcel. 7) Način, kraj in čas dražbe: Javna dražba bo ustna, na sedežu Občine Tolmin v Tolminu, Ulica padlih borcev 2. Postopek se bo začel v torek, dne 17. 12. 2013, in sicer ob 9. uri. 8) Udeležba na javni dražbi in pogoji: Na javni dražbi lahko sodelujejo tisti dražitelji, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti), in, ki najpozneje do začetka postopka javne dražbe osebno ali po pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo in predložijo: a) dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine za zemljišče in priloženo številko osebnega transakcijskega računa za primer vračila varščine, b) fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni na dan dražbe), c) davčno številko oziroma ID številko za DDV, d) matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe) in e) notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec. Na javni dražbi kot dražitelj ne more sodelovati oseba, navedena v 40. členu Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, to je cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko zbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno dražbo). Organizator bo ob pričetku javne dražbe potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 9) V izhodiščni vrednosti nepremičnin niso vključeni stroški cenitev in davek na dodano vrednost po stopnji 22% ter stroški v zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih mora kupec plačati po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma pred vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo. 10) Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno. 11) Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje dan pred začetkom postopka javne dražbe plačati varščino, navedeno v tem razpisu na enotni zakladni račun št. 01328 – 0100014970 Proračun Občine Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 3 dni po končani dražbi. 12) Plačilni pogoji: Kupec mora plačati kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok plačila je 30 dan po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če najugodnejši ponudnik/kupec ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varščina zadržana. 13) Dodatni pogoji: a) Nakup zemljišča se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake nepremičnine. b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po zaključku dražbe. c) Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zapade v korist Občine Tolmin. d) Prodajalec bo izročil nepremičnino v last in posest, izdal zemljiškoknjižno dovolilo in predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev in stroškov. Vsa zemljiškoknjižna opravila si pridrži prodajalec. 14) Pravila dražbe: a) Dražbo vodi od župana pooblaščeni uslužbenec ali za ta postopek imenovana komisija, dražba je ustna. Draži lahko tisti, ki je do začetka postopka dražbe plačal varščino, navedeno v tej objavi in to dokazal s pisnim potrdilom. b) Pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo. c) Izklicna vrednost zemljišča oziroma vsaka nadaljnja cena, se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bilo zemljišče prodano in pozove kupca k podpisu pogodbe. d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno. f) Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je zemljišče prodano za izklicno ceno. g) Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, zemljišče ni prodano, če eden ne zviša cene. h) Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno po pogojih razpisa. i) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe. j) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10). 15) Župan Občine Tolmin oziroma pooblaščeni uslužbenec oziroma komisija, ki vodi dražbo, lahko s soglasjem župana ustavi postopek prodaje zemljišča do sklenitve pravnega posla. V tem primeru Občina Tolmin povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije ter morebitno vplačano varščino, brez obresti. 16) Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Tolmin v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Miran Mavri) ali 05/381-95-18 (Simčič Davor), lahko tudi po elektronski pošti: miran.mavri@obcina.tolmin.si ali davor.simcic@tolmin.si. Ogled nepremičnine je možen po dogovoru.
Občina Tolmin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti