Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

Št. 585/2013 Ob-4298/13 , Stran 3222
Št. 585/2013 Ob-4298/13
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Prevalje za leto 2013 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine Občine Prevalje
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, matična št.: 1357719000, ID št. za DDV: SI28520513. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1 Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče: parc. št. 89/6 – k.o. 885 – Poljana (ID znak 885-89/6-0), gospodarsko poslopje 360 m2 in dvorišče 784 m2. Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 89/6, k.o. Poljana. V naravi gre za starejše gospodarsko poslopje, neto tlorisne površine 486,51 m2 in zemljišče, v izmeri 784 m2, ob magistralni cesti v bližini cerkvenega objekta, ki je lepo dostopno po makadamski dovozni cesti priključeni na javno cesto. V objektu je bila izvedena instalacija vodovoda in elektrike, vendar ni več v funkciji. Prav tako je potreben priklop na kanalizacijo. Objekt sicer leži v komunalno opremljenem okolju, na dobri lokaciji. Gospodarsko poslopje naj bi bilo zgrajeno leta 1827. Pritličen nepodkleten objekt je iz kamnitih obodnih zidov, prečnih obokov, obočni loki so opečni zidani. V etaži je izvedena lesena konstrukcija, ki je bila uporabljana kot senik. Po izjavah je bil leta 1961 na južni strani zgrajen prizidek, ki ima iz treh strani pozidane opečne obodne stene. Stropna in strešna konstrukcija sta leseni. Objekt se je uporabljal do leta 1990. Objekt je v slabem stanju, delno porušen. Na prizidku se je delno porušil strop, porušen je tudi del skednja. Betonska kritina na objektu je dotrajana in zamaka. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča, ki ga je izdal Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo Občine Prevalje, št. 3507-0264/2013-16, izhaja, da je po načelu pretežne namenske rabe, zemljišče opredeljeno kot območje za poselitev/ureditveno območje naselja. Zemljišče se nahaja znotraj območij, ki so varovana s predpisi, ki urejajo območja ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine. Nepremičnina je obremenjena s: – stvarno služnostjo za izgradnjo in vzdrževanje medkrajevnega optičnega TK kabla, v korist podjetja Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, (ID pravice 11275955). Izklicna cena: 29.500,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davščin. 3. Najnižji znesek višanja: znesek višanja kupnine je 100,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno; 4.2 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Prevalje pravico zadržati vplačano varščino; 4.3 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 4.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 4.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na redni transakcijski račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije, številka: 01375-0100010242, sklic na številko: 00722100, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 16. 12. 2013, na sedežu Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje, s pričetkom ob 14. uri. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in davčno številko, če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb; – Predloži številko transakcijskega računa in naziv banke, pri kateri je odprt račun, na katerega se neuspelim dražiteljem vrne vplačana varščina brez obresti. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do pričetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, to je 2950,00 EUR, na redni transakcijski račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije, – številka: 01375-0100010242, sklic na številko: 00722100, z navedbo »plačilo varščine – parc. št. 89/6, k.o. Poljana«. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 5 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča dobijo interesenti na Občini Prevalje, Trg 2a, Prevalje, Oddelek za premoženjskopravne zadeve in urejanje prostora, tel. 02/82-46-134, kontaktna oseba je Žiga Berložnik, svetovalec. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj javne dražbe na dražbi sami. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za javno dražbo, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Občina Prevalje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti