Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

Št. 29/2013 Ob-4286/13 , Stran 3199
Št. 29/2013 Ob-4286/13
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Sklepa župana o začetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenega programa za brezdomce »Zavetišče za brezdomce«, v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2017, št. 465-08-0024/2013, z dne 24. 10. 2013 in Sklepa župana o spremembah in dopolnitvah sklepa o začetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenega programa za brezdomce »Zavetišče za brezdomce«, v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2017, št. 465-08-0024/2013, z dne 14. 11. 2013, Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnovarstvenega programa za brezdomce, »Zavetišče za brezdomce«, v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2017
Namen javnega razpisa je sofinanciranje socialnovarstvenega programa za brezdomce, »Zavetišče za brezdomce«, v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2017, ki ga bo sofinancirala Mestna občina Velenje. Z izvajalcem izbranega programa bo Mestna občina Velenje sklenila večletno pogodbo o izvajanju programa, sofinanciranje pa se bo dogovarjalo letno, z aneksi k pogodbi, ki se bodo sklenili le v primeru, da bodo zagotovljena sredstva v proračunu, da bodo potrebe po namestitvi uporabnikov in da bodo zagotovljeni prostorski pogoji za delovanje. I. Naročnik: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje socialnovarstvenega programa za brezdomce, »Zavetišče za brezdomce«, v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2017. III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 1. Vlagatelj oziroma vlagateljica (v nadaljevanju: vlagatelj) je pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda, s šifro dejavnosti s področja socialno varstvo (po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), oziroma ima v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na razpisanem področju, na katerega se prijavlja. 2. Vlagatelj bo izvajal prijavljeni program na območju Mestne občine Velenje za občanke in občane Mestne občine Velenje. Po dogovoru s sofinancerjem pa lahko tudi za občane in občanke iz drugih občin. 3. Vlagatelj je usposobljen za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami, med katere sodijo: brezdomne osebe, invalidi, uporabniki psihiatričnih storitev, zasvojenci, postpenala in drugi materialno in socialno ogroženi občani in občanke. 4. Vlagatelj zagotavlja kadrovske pogoje za izvajanje programa za brezdomce in ima zaposlenega vsaj enega strokovnega delavca z univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške ali delovno terapevtske smeri. 5. Vlagatelj ima najmanj dvoletne izkušnje na področju izvajanja socialnovarstvenega programa za brezdomce, »Zavetišče za brezdomce«. 6. Program mora omogočati neprekinjeno namestitev oziroma bivanje in osebno pomoč brezdomnim osebam. Uporabnikom programa mora biti nudeno zagotavljanje kakovostnih socialno varstvenih storitev 24 ur dnevno, vse dni v tednu. 7. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira na javni razpis, je v skladu s predmetom razpisa. IV. Merila za izbor programa Merila za oceno ustreznosti vsebine prijavljenega programa in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Izmed vseh prispelih programov, bo strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje socialnovarstvenega programa za brezdomce »Zavetišče za brezdomce«, izbrala izvajalca programa, ki bo zbral najvišje število točk in z njim sklenila pogodbo. V. Okvirna višina sredstev Višina sredstev, namenjena za realizacijo programa z razpisnega področja tega javnega razpisa, se opredeli z vsakokratnim sprejetim oziroma veljavnim proračunom Mestne občine Velenje. Predvidena višina sredstev namenjenih za program v letu 2014 je 55.600,00 EUR. Z izbranim izvajalcem bo Mestna občina Velenje po letu 2014 za vsako nadaljnje leto sklenila aneks k pogodbi. Mestna občina Velenje si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev. VI. Rok za predložitev in način predložitve vlog Vlagatelji morajo vloge oddati osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, in sicer najkasneje do vključno 9. decembra 2013, do 12. ure. Vsaka vloga mora biti oddana ali poslana v zaprti ovojnici in obvezno opremljena z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenega programa za brezdomce, Zavetišče za brezdomce«, v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2017«. VII. Formalno popolne vloge V postopek presoje o izpolnjevanju pogojev ter v ocenjevanje na osnovi meril tega javnega razpisa bodo izbrane formalno popolne vloge. Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje: – je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Če vlagatelj žiga ne uporablja na mestih v prijavnem obrazcu, kjer sta predvidena žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne osebe vlagatelja, – ima priložene vse priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, in so objavljene na spletni strani, www.velenje.si. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija za odpiranje vlog, bo javno in se bo začelo v ponedeljek, 9. decembra 2013, ob 13. uri, v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, soba št. 405, v 4. nadstropju, na naslovu Titov trg 1, Velenje. Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki skladno s VII. točko besedila tega javnega razpisa niso formalno popolne, v roku treh dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil župan Mestne občine Velenje, zoper naveden sklep pa je možna pritožba. Zavržene bodo: – vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega javnega razpisa, – nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in katerih vloge ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev. Zavrnjene bodo: – vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa, – vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk ali bodo pri katerem od meril prejeli 0 točk. Mestna občina Velenje bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 8 dni po zaključku javnega razpisa. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, pod rubriko: priložnosti, javne objave. Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani vlagatelji tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do četrtka, od 8. do 15. ure in v petek od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Velenje, Glavna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani: – preko e-pošte na naslovu: ines.gricar.locnikar@velenje.si, – po telefonu: 03/896-17-41 – izključno v času uradnih ur, in sicer: – ponedeljek in torek od 8. do 14.30, – sreda od 8. do 17. ure in – petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti