Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3516. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kozje, stran 10649.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 97/12 – odl. US), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 3. in 26. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/11 – odl. US in 21/13), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Kozje (Uradni list RS, št. 71/96, 31/98, 98/99 in 82/12) ter 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 21. redni seji dne 13. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kozje
1. člen
V drugi točki 41. člena se za besedo »letno«, črta besedilo »ali dveletno«.
2. člen
V tretji (3) točki 42. člena se za besedilom pravna oseba za vejico doda besedilo: »samostojni podjetnik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V četrti (4) točki 42. člena se za besedilom Pravne osebe za vejico doda besedilo: »samostojni podjetniki oziroma posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost«.
Besedilo pete (5) in šeste (6) točke 42. člena se črta.
Besedilo pete (5) točke se spremeni tako, da se glasi:
»OKP Rogaška Slatina d.o.o. ceno zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika.
Izračun se izvede ločeno za določene vrste komunalnih odpadkov in ločeno za biološko razgradljive kuhinjske odpadke ter zeleni rez.
Pogostost odvoza določenih vrst komunalnih odpadkov ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada določi izvajalec javne službe v letnem programu ravnanja z odpadki.
V primeru manjšega števila oseb (1, 2 oziroma 3) se povprečno število odvozov, ki predstavlja osnovo za izračun volumna, zmanjša in sicer je za 1 osebo pogostost odvoza 4-krat manjša od povprečnega števila odvozov, za 2 osebi 2-krat manjša in za 3 osebe 1,3-krat manjša.«
Besedilo šeste (6) točke se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru večstanovanjskih objektov, ko si več uporabnikov deli zabojnik, se za razdelitev uporablja število članov v gospodinjstvu. Obračunski volumen na osebo se pri določenih vrstah komunalnih odpadkov in pri biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih ter zelenem vrtnem odpadu določi v višini, ki je enak volumnu, ki se uporablja za stanovanjsko hišo z 1 uporabnikom.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-21/04
Kozje, dne 13. novembra 2013
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti