Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3523. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2013, stran 10669.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo –UPB4) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 21. redni seji dne 15. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |  v eurih|
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      |  Proračun|
|                          | leta 2013|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  945.804|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           |  433.164|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      |  404.092|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       |  380.711|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   14.633|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   8.748|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   |   29.072|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   10.480|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    210|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   17.600|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |    782|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |     0|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)         |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)        |  512.640|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  254.772|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  257.868|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |     0|
|   |institucij                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  946.474|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |  251.745|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |   66.241|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   9.726|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  161.278|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   3.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   11.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)   |  285.558|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   2.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  119.758|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |   4.923|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  158.877|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         |  403.171|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  403.171|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)      |   6.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   6.000|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |     0|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) (SKUPAJ  |    –670|
|   |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |     0|
|   |in finančnih naložb             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |     0|
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja     |     0|
|   |v javnih skladih in drugih pravnih osebah  |      |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje     |      |
|   |v svoji lasti                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|   |(IV.–V.)                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |   35.431|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |   35.431|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   35.431|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –36.101|
|   |(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)       |  –35.431|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)   |    670|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |   36.101|
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo         |   36.101|
+------+--------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0010/2013/2
Osilnica, dne 15. novembra 2013
Župan
Občine Osilnica
Volf Antun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti