Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

Št. 1940 Ob-4333/13 , Stran 3233
Št. 1940 Ob-4333/13
Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, telefon 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega poziva je: a) Odprodaja nepremičnin. b) Kraj: Maribor, Tržaška cesta 39, parc. št. 2909/0, k.o. Ob železnici. c) Vrsta nepremičnine: skladiščni prostori s pripadajočim zemljiščem v deležu 38/1000. d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno - kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa, plača kupec. e) Predkupna pravica: občina. Izhodiščna cena je 76.000,00 EUR. 3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo naročnik izvedel pogajanja. 4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača. 5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Višina varščine: Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem dni, brez obresti. 7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26. 8. Predložitev ponudb. a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 18. 12. 2013 do 9. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Mariboru – Ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. c) Ponudba mora veljati do 18. 3. 2014. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 18. 12. 2013, ob 9.15, v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti