Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3513. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči, stran 10642.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/08, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 28. redni seji dne 21. 11. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči
1.
V javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči se za posamezne programe vrtcev določijo cene, ki so osnova za plačilo staršev, in znašajo mesečno na otroka (v EUR):
+--------------------------+-------------------+----------------+
|             |    DNEVNI   |  POLDNEVNI  |
|             |   PROGRAM   |   PROGRAM  |
|             |   (do 9 ur)   |  (do 6 ur)  |
+--------------------------+-------------------+----------------+
|I. STAROSTNO OBDOBJE   |          |        |
|– oddelki 1–3 let     |    470,26   |   373,00   |
+--------------------------+-------------------+----------------+
|             |          |        |
+--------------------------+-------------------+----------------+
|II. STAROSTNO OBDOBJE   |          |        |
|– oddelki 3–6 let     |    318,16   |   298,00   |
+--------------------------+-------------------+----------------+
2.
Če vrtec oblikuje kombiniran oddelek, se upošteva cena programa glede na starost otroka.
3.
Staršem otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči in obiskujejo vrtec na območju Občine Kanal ob Soči, se za otroka, za katerega se plačilo staršev ne sofinancira iz državnega proračuna, zniža plačilo za en dohodkovni razred.
4.
V primerih odsotnosti otroka, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8.00 ure prvega dne odsotnosti. Stroški za živila v cenah programov znašajo 37,00 EUR mesečno oziroma 1,85 EUR na dan, od česar znašata kosilo in popoldanska malica skupaj 1,52 EUR na dan.
5.
Staršem otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za prvega otroka za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kot jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem na območju Občine Kanal ob Soči, mora za znižanje vrtca vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Kanal ob Soči ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Kanal ob Soči,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Pravica do znižanega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita staršem pripada od prvega dne naslednjega meseca po odobritvi vloge.
6.
Starši otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno, v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en ali največ dva meseca. Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena 15 koledarskih dni pred počitniško rezervacijo. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se plačilo staršev otroka ne sofinancira iz državnega proračuna.
7.
Starši otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila v primeru daljše opravičene odsotnosti otroka, in sicer več kot 15 zaporednih obračunskih dni iz zdravstvenih razlogov. Za dneve odsotnosti iz zdravstvenih razlogov plačajo 50 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti na Občino Kanal ob Soči.
8.
Staršem šoloobveznih otrok – bodočih prvošolcev, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se omogoči izpis iz vrtca s 1. 7. v tekočem letu.
9.
Starši, ki bodo vpisali otroka v vrtec, morajo v roku treh tednov po vpisu predložiti dokazilo o plačilu akontacije v višini 50 EUR, na osnovi katerega bo staršem posredovana pogodba. Akontacijo bo vrtec poračunal po prvem mesecu obiskovanja programa. Kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dan, ki je določen v pogodbi, dano akontacijo izgubijo.
10.
Dodatna znižanja plačila in rezervacije iz 5., 6., 7. in 8. člena tega sklepa veljajo samo za otroke, ki so vključeni v vrtce na območju Občina Kanal ob Soči, in ima vsaj eden izmed staršev stalno prebivališče v občini, pri čemer morajo imeti poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.
11.
Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka več kot 10 minut dnevno, vrtec zaračuna zamudno uro v višini 2,10 EUR.
12.
Občina Kanal ob Soči bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj in rezervacij po tem sklepu.
13.
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Občine Kanal ob Soči, št. 9000-0002/2011-1, z dne 27. 1. 2011 (Uradni list RS, št. 8/11) preneha veljati z dnem pričetka uporabe tega sklepa.
14.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2013 dalje.
Št. 9000-0009/2013-7
Kanal ob Soči, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti