Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

Št. 585/2013 Ob-4300/13 , Stran 3224
Št. 585/2013 Ob-4300/13
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Prevalje za leto 2013 objavlja
II. javno dražbo
za prodajo nepremičnine Občine Prevalje
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, matična št.: 1357719000, ID št. za DDV: SI28520513. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet javne dražbe je zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 205/13, k.o. 884 – Farna vas (ID znak 884-205/13-0), pot, v izmeri 81 m². Zemljišče parc. št. 205/13, k.o. Farna vas, je v naravi pot ob poslovnem objektu v delno komunalno urejenem področju industrijske cone. Lega zemljišča je v ravnini. Po načelu pretežne namenske rabe je zemljišče opredeljeno kot območje za poselitev/ureditveno območje naselja. Zemljišče se nahaja znotraj območij, ki so varovana s predpisi, ki urejajo območje varstva kulturne dediščine A04/Rimska cesta. Nepremičnina je obremenjena s: – stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije, d.d. (ID pravice 11024906), – stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije, d.d. (ID pravice 11080014). Izklicna cena: 2.827,65 EUR Navedena izklicna cena ne vključuje davščin. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 50 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno; 4.2 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Prevalje pravico zadržati vplačano varščino; 4.3 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 4.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 4.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na redni transakcijski račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije, številka: 01375-0100010242, sklic na številko: 00722100 v 8. dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 6. 12. 2013, na sedežu Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje, s pričetkom ob 12. uri. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in davčno številko, če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb); – predloži številko transakcijskega računa in naziv banke, pri kateri je odprt račun, na katerega se neuspelim dražiteljem vrne vplačana varščina brez obresti. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča vplačati varščino, ki znaša 282,76 €, na redni transakcijski račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije, – številka: 01375-0100010242, sklic na številko: 00722100, z navedbo »Plačilo varščine – parc. št. 205/13, k.o. Farna vas«. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 5 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča dobijo interesenti na Občini Prevalje, Trg 2a, Prevalje, Oddelek za premoženjskopravne zadeve in urejanje prostora, tel. 02/82-46-134, kontaktna oseba je Žiga Berložnik, svetovalec. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za javne dražbe, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Občina Prevalje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti