Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3519. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana, stran 10653.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 29. seji 25. 11. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
(namen)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopek za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) in uporabo javnih športnih objektov MOL ter poročanje in nadzor nad izvajanjem letnega programa športa.
2. člen
(pomen uporabljeni izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– izvajalec letnega programa športa v MOL je vsakdo, ki je izbran na javnem razpisu MOL na podlagi tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: razpis) in mu MOL sofinancira program oziroma dodeli uporabo prostora v mreži javnih športnih objektov;
– konzorcij izvajalcev letnega programa športa v MOL sestavljajo izvajalci letnega programa športa v MOL, ki se za potrebe izvedbe enega ali več programov povežejo z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed sebe določijo nosilca konzorcija;
– športna panoga je panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez;
– področja letnega programa športa opredeljujejo programi:
– interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov;
– športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostnega športa;
– vrhunskega športa;
– športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – mestne panožne športne šole, trenerji v športu invalidov, mestni panožni športni centri;
– športne rekreacije;
– športa invalidov;
– delovanja zvez športnih društev;
– izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov ter štipendiranja na področju programov športa;
– raziskovalne in svetovalne dejavnosti na področju programov športa;
– velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev;
– mednarodne dejavnosti;
– skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi:
– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka;
– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka;
– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno-­rekreativne programe;
– IV. skupina: izvajalci miselnih iger;
– mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana. V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni program vzgoje oziroma izobraževanja. V mrežo javnih športnih objektov se za potrebe izvajanja letnega programa športa lahko vključi tudi športne objekte v upravljanju srednjih šol, ob soglasju pristojnega ministrstva;
– domicil zagotavlja športnemu društvu oziroma športni zvezi vzpostavitev sedeža v mreži javnih športnih objektov ter prednostno uporabo prostora na športnem objektu, kolikor v športnem objektu obstaja ustrezen prostor;
– uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov obsega uporabo pokritih in nepokritih športnih površin in se podrobneje opredeli z letnim programom športa;
– mestna panožna športna šola je program, ki se izvaja v športnih društvih na ravni MOL in je opredeljen:
– z ustreznim kadrom;
– z ustreznim programom in materialnimi možnostmi za izpeljavo tega programa;
– z organiziranim sodelovanjem s šolskim sistemom;
– ura vadbe obsega 45 minut.
3. člen
(letni program športa)
Mestni svet MOL sprejme letni program športa, s katerim se po posameznih skupinah športnih panog in področjih letnega programa športa v MOL opredeli obseg finančnih sredstev in obseg uporabe športnih objektov za izvedbo letnega programa športa v MOL. Izvajalce letnega programa športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) se izbere na podlagi javnega razpisa.
4. člen
(izvajalci programov)
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci iz 8. člena Zakona o športu. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Na razpis ne morejo kandidirati nacionalne panožne športne zveze, druge nacionalne športne zveze ter medobčinske športne in regijske športne zveze, razen za programe usposabljanja in izpopolnjevanja ob pogoju vnaprejšnje potrditve programov s strani Strokovnega sveta za šport Republike Slovenije.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter sofinanciranja programov in uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov imajo izvajalci, ki:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu;
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOL;
– delujejo in imajo sedež v MOL najmanj dve leti;
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri;
– imajo status športnega društva, katerih člani plačujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in udeležencev programov;
– imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov ne morejo;
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z MOL in njenimi povezanimi osebami;
– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu z načeli trajnostnega razvoja;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in:
– se mu sofinancira program iz proračuna MOL ali
– se mu dodeli uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov ali
– v postopku vrednotenja programov po merilih prejme vsaj 50 % točk.
Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij znotraj posamezne športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot en vlagatelj. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letnega programa športa v MOL.
Z izvajalci MOL sklene pogodbo. Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL, v skladu z določili odloka, ki ureja ime in grb MOL.
II. RAZVRŠČANJE IN VREDNOTENJE ŠPORTNIH PANOG
5. člen
(področja letnega programa športa)
Z razvrščanjem in vrednotenjem športnih panog se športnim panogam opredeli obseg in prednostno sofinanciranje programa ter uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov za naslednje programe:
– interesni programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov;
– programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– programi kakovostnega športa;
– programi vrhunskega športa;
– programi športne rekreacije;
– programi športa invalidov;
– programi velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev.
6. člen
(razvrščanje športnih panog)
Športne panoge se razvršča vsako leto na podlagi objektivnih kazalnikov in podatkov, ki jih organ Mestne uprave MOL, pristojen za šport (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), pridobi od Olimpijskega komiteja Slovenije in nacionalnih panožnih športnih zvez ter od vlagateljev na razpis. Uporabijo se podatki za predhodno koledarsko leto glede na leto, za katerega je objavljen razpis.
Podatki za razvrščanje in vrednotenje športnih panog se nanašajo samo na športnike, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih in za športna društva s sedežem v MOL.
7. člen
(prednostne športne panoge)
Prednostne športne panoge po tem pravilniku so: alpsko smučanje, atletika – stadionska, gimnastika – športna, gimnastika – ritmična, golf, hokej na ledu, judo, kajak kanu, kolesarstvo – cestno, kolesarstvo – gorsko in bmx, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, smučarski skoki, smučarski teki, strelstvo, tenis in vaterpolo.
Župan lahko za posamezno prednostno športno panogo imenuje strokovno komisijo z namenom spremljanja razvoja športne panoge in oblikovanja ukrepov za njen hitrejši razvoj. Strokovna komisija predlaga ukrepe pristojnemu organu.
8. člen
(prednost izvajalcev v prednostnih športnih panogah)
Izvajalci v prednostnih športnih panogah iz prvega odstavka prejšnjega člena imajo po tem pravilniku prednost pri sofinanciranju programov in uporabi mreže javnih športnih objektov na področju kakovostnega in vrhunskega športa.
9. člen
(merila za obseg in prednostno sofinanciranje posameznih športnih panog)
Merila za obseg in prednostno sofinanciranje posameznih športnih panog so:
+-------------+----------------------------+-----------------------------+
|       |      Merilo      |     Število točk    |
+-------------+----------------------------+-----------------------------+
|Razširjenost |– število registriranih   |en registriran = 0,1 točke  |
|       |tekmovalcev športne panoge |               |
|       |za športna društva s sedežem|               |
|       |v MOL, ki tekmujejo v    |               |
|       |uradnih tekmovalnih sistemih|               |
|       |– število društev, ki    |     eno društvo = 5 točk|
|       |nastopajo v uradnem     |               |
|       |tekmovalnem sistemu     |               |
|       |nacionalne panožne športne |               |
|       |zveze najmanj tri leta   |               |
+-------------+----------------------------+-----------------------------+
|Kakovost   |Uspešnost športnikov, ki  |               |
|       |nastopajo v tekmovalnih   |               |
|       |sistemih za športna društva |               |
|       |s sedežem v MOL, na     |               |
|       |tekmovanjih v preteklem   |               |
|       |koledarskem letu:      |               |
|       |– število kolajn na     |      kolajna = 15 točk|
|       |olimpijskih igrah, svetovnih|               |
|       |in evropskih prvenstvih   |               |
|       |najvišje kakovostne ravni v |               |
|       |mladinskih in članskih   |               |
|       |kategorijah         |               |
|       |– število kategoriziranih  |  svetovni razred = 50 točk|
|       |športnikov svetovnega,   | mednarodni razred = 40 točk|
|       |mednarodnega        |perspektivni razred = 30 točk|
|       |in perspektivnega razreda po|  mladinski razred = 10 točk|
|       |zadnji veljavni       |   državni razred = 10 točk|
|       |kategorizaciji       |               |
|       |              |               |
|       |– število kategoriziranih  |               |
|       |športnikov mladinskega in  |               |
|       |državnega razreda      |               |
+-------------+----------------------------+-----------------------------+
Na področju ocenjevanja kakovosti s pomočjo meril število kolajn in število kategoriziranih športnikov se pri kolektivnih športih oziroma ekipnih nastopih v individualnih športih upošteva število kategoriziranih športnikov oziroma število kolajn na ekipo.
10. člen
(skupine športnih panog po značilnostih tekmovanj)
Pri razvrščanju in vrednotenju športnih panog po merilih iz prejšnjega člena se športne panoge, glede na značilnosti tekmovanj, razvrstijo v tri skupine, kot to izhaja iz Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji.
Razpisna komisija, ki jo po tem pravilniku imenuje župan, lahko posamezni prednostni športni panogi dodeli do 20 % več točk, kot jih prejme po določilih prejšnjega člena, vendar le ob več kot 70 % soglasju vseh članov razpisne komisije.
Doseženo število točk, ki jih je dosegla posamezna športna panoga z merili iz prejšnjega člena, se pomnoži z naslednjimi faktorji:
+------------------------------------------------------+--------+
|          Športne panoge          | Faktor |
+------------------------------------------------------+--------+
|Tekmovanja 1. skupine za športne panoge: alpsko    | 1,0  |
|smučanje, atletika – stadionska, gimnastika –     |    |
|ritmična, gimnastika – športna, hokej na ledu,    |    |
|jadranje, judo, kajak kanu, kolesarstvo – cestno,   |    |
|košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje,  |    |
|rokomet, smučanje – biatlon, smučarski skoki,     |    |
|smučarski teki, strelstvo, tenis, vaterpolo, veslanje |    |
+------------------------------------------------------+--------+
|Tekmovanja 2. skupine za športne panoge: alpsko    | 0,3  |
|smučanje – ŠI, atletika – ŠI, atletika – cestni tek, |    |
|atletika – gorski tek, atletika – kros, avtomobilizem |    |
|– rally, badminton, balinanje, baseball in softball, |    |
|biljard – pool, bob, boks, bowling, drsanje –     |    |
|umetnostno, dviganje uteži, gimnastika – aerobika,  |    |
|golf, hokej na travi, karate, kegljanje, kolesarstvo |    |
|– ŠI, kolesarstvo – bmx, kolesarstvo – gorsko,    |    |
|kolesarstvo – steza, konjeništvo – dresura,      |    |
|konjeništvo – preskakovanje ovir, letalstvo –     |    |
|klasično padalstvo, lokostrelstvo – tarčno, futsal – |    |
|mali nogomet, namizni tenis – ŠI, odbojka na mivki,  |    |
|planinstvo – športno plezanje, plavanje – ŠI, ples – |    |
|st in la, rokoborba – grško rimski slog, rugby,    |    |
|sabljanje, smučanje – prosti slog, smučanje –     |    |
|deskanje na snegu, squash, strelstvo – ŠI, taekwondo |    |
|– wtf, triatlon                    |    |
+------------------------------------------------------+--------+
|Tekmovanja 3. skupine za športne panoge:       | 0,1  |
|avtomobilizem – cestno hitrostno, avtomobilizem –   |    |
|gorsko hitrostni, avtomobilizem – karting, curling,  |    |
|drsanje – kratke proge, duatlon, floorball, hokej in |    |
|line, ju – jitsu, kegljanje na ledu, kikboks – wako, |    |
|kotalkanje – hitrostno rolanje, kotalkanje –     |    |
|umetnostno, letalstvo – akrobatsko letenje, letalstvo |    |
|– balonarstvo, letalstvo – jadralno letenje,     |    |
|letalstvo – jadralno padalstvo, letalstvo – motorni  |    |
|zmaji, letalstvo – motorno letenje, letalstvo –    |    |
|padalstvo skupinsko likovni skoki, letalstvo – para  |    |
|ski, letalstvo – ultra lahka letala, lokostrelstvo – |    |
|poljsko, motociklizem – enduro, motociklizem –    |    |
|motokros, motociklizem – speedway, orientacija –   |    |
|gorsko kolesarstvo, orientacija – tek, planinstvo –  |    |
|alpinizem, planinstvo – tekmovalno ledno plezanje,  |    |
|planinstvo – tekmovalno turno smučanje, ples –    |    |
|akrobatski r&r, ples – moderni tekmovalni plesi,   |    |
|potapljanje – hitrostno, potapljanje – plavanje s   |    |
|plavutmi, potapljanje – podvodna orientacija,     |    |
|potapljanje – podvodni hokej, potapljanje – podvodni |    |
|lov, ribištvo – kasting, ribištvo – sladkovodni    |    |
|športni ribolov, ribištvo – športni ribolov na morju, |    |
|rokoborba – prosti slog, sambo, sankanje – naravne  |    |
|proge, sankanje – umetne proge, savate, skeleton,   |    |
|smučanje – nordijska kombinacija, smučanje –     |    |
|telemark, taekwondo – itf               |    |
+------------------------------------------------------+--------+
Opomba: ŠI – šport invalidov
11. člen
(opredelitev obsega sofinanciranja programov posameznih športnih panog)
Z letnim programom športa se po posameznih področjih letnega programa športa iz 2. člena tega pravilnika opredeli največji možni obseg sredstev, ki se nameni za izvajanje programov po posameznih skupinah športnih panog iz 2. člena tega pravilnika.
Na podlagi vrednotenja programov športnih panog se izračuna skupno število točk, ki jih programi posamezne športne panoge prejmejo na podlagi meril iz 9. in 10. člena tega pravilnika. Zatem se izračuna vrednost točke za posamezno področje letnega programa športa, ločeno po posameznih skupinah programov športnih panog. Vrednost točke se izračuna tako, da se sredstva področja letnega programa športa posamezne skupine programov športnih panog deli z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi programi te skupine na podlagi vrednotenja po določilih 9. in 10. člena tega pravilnika.
Sredstva, ki jih lahko prejmejo izvajalci programov posamezne športne panoge na posameznem področju letnega programa športa, se izračuna tako, da se vrednost točke, izražene v eurih, pomnoži s številom točk, ki so jih izvajalci programov te športne panoge prejeli na podlagi vrednotenja po določilih 9. in 10. člena tega pravilnika.
Za programe posamezne športne panoge ne more biti namenjenih manj kot 75 % in več kot 150 % sredstev glede na predhodno leto. Kolikor programi določene športne panoge v predhodnem letu niso bili sofinancirani, se upošteva zadnje leto, v katerem so ti programi bili sofinancirani.
III. MERILA ZA IZBOR IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1 Mali sonček, Zlati sonček, Krpan in Ciciban planinec
12. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
Izvajalcem posameznih programov športnih panog se lahko za naloge v okviru športnih programov Mali sonček, Zlati sonček, Krpan in Ciciban planinec sofinancira strokovni kader in uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
Podrobna določila o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok se določijo v letnem programu športa in razpisu, glede na specifiko programa oziroma naloge.
Pristojni organ v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za šport, zagotavlja gradivo (knjižice, nalepke), diplome in plakete, potrebne za izvedbo programa.
13. člen
(pogoji za prijavo na razpis)
Na razpis se lahko prijavi izvajalec posameznih nalog, ki za vodenje programov iz prvega odstavka prejšnjega člena izpolnjuje naslednje pogoje:
– da za vodenje programov zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– da izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
14. člen
(merila za sofinanciranje)
Merila za sofinanciranje posamezne naloge v okviru programov Mali sonček, Zlati sonček, Krpan in Ciciban planinec so:
+----------------------------------------+------------------+
|         Merilo         |  Število točk  |
+----------------------------------------+------------------+
|Cena programa              |    0–40    |
+----------------------------------------+------------------+
|Reference s področja učenja gibalno   |    0–30    |
|športnih programov predšolskih in    |         |
|šoloobveznih otrok           |         |
+----------------------------------------+------------------+
|Dodatni program za izvedbo programov  |    0–20    |
|Mali sonček, Zlati sonček, Krpan in   |         |
|Ciciban planinec (praktične nagrade,  |         |
|medijska podpora ...)          |         |
+----------------------------------------+------------------+
|Povezovanje programov Mali sonček, Zlati|    0–10    |
|sonček, Krpan in Ciciban planinec s   |         |
|programi športnih društev (programi   |         |
|otrok in mladih, usmerjeni v kakovostni |         |
|in vrhunski šport)           |         |
+----------------------------------------+------------------+
Izberejo se vloge izvajalcev, ki zberejo od 60 do 100 točk. Za izvajanje posamezne naloge se izbere vloga izvajalca, ki zbere največje število točk.
15. člen
(opredelitev višine sofinanciranja programov)
Orientacijska višina sofinanciranja izvedbe posameznih nalog v programih Mali sonček, Zlati sonček, Krpan in Ciciban planinec se opredeli z letnim programom športa in razpisom.
1.2 Naučimo se plavati
16. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
Program Naučimo se plavati se izvaja v okviru plavalne šole večstopenjsko skladno z letnim programom športa ter z vsebino in pravili, ki jih pred začetkom šolskega leta objavi pristojni organ.
Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije, izvedbe, strokovnega kadra ter uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
Športni objekt za izvedbo programa Naučimo se plavati zagotavljajo javni zavod s področja športa, katerega ustanovitelj je MOL (v nadaljnjem besedilu: javni zavod). Poleg tega lahko javni zavod skladno z letnim programom športa v koordinaciji s pristojnim organom zagotavlja tudi organizacijo in izvedbo programa ter strokovni kader.
17. člen
(pogoji za prijavo na razpis)
Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki za vodenje in izvedbo programa iz prvega odstavka prejšnjega člena izpolnjuje naslednje pogoje:
– da za vodenje in izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– da za izvedbo programa zagotovi strokovni kader z ustrezno licenco za poučevanje plavanja;
– da za vodenje programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj v programu Naučimo se plavati MOL;
– da izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
18. člen
(merila za sofinanciranje)
Merila za sofinanciranje programa Naučimo se plavati so:
+----------------------------------------------+---------------+
|          Merilo          | Število točk |
+----------------------------------------------+---------------+
|Cena programa                 |   0–40   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Reference s področja učenja plavanja otrok in |   0–20   |
|mladine                    |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Reference s področja organizacije       |   0–20   |
|in izvedbe zahtevnejših športnih programov  |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Zadostno število stalnega in usposobljenega  |   0–20   |
|strokovnega kadra z ustrezno licenco     |        |
|za učenje plavanja              |        |
+----------------------------------------------+---------------+
Izberejo se vloge izvajalcev, ki zberejo od 70 do 100 točk. Izbere in sofinancira se program izvajalca, ki je pri vrednotenju zbral najvišje število točk.
19. člen
(opredelitev višine sofinanciranja programa Naučimo se plavati)
Obseg sofinanciranja se določi v letnem programu športa. Izbranim izvajalcem se sofinancira program, v višini 100 % vrednosti, opredeljene v razpisu. Kolikor je izbrani program izvajalca sofinanciran še iz drugih javnih sredstev, se višina sofinanciranja za ta del zmanjša.
1.3 Šolska športna tekmovanja in študentska športna tekmovanja
20. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
Šolska športna tekmovanja so programi tekmovanj, ki se izvajajo v osnovnih in srednjih šolah v posameznih športnih panogah z vsebino in pravili, ki jih pred začetkom šolskega leta pristojni organ objavi v tekmovalnih pravilih.
Študentska športna tekmovanja so programi tekmovanj, ki se izvajajo med fakultetami v MOL v izbranih športnih panogah z vsebino in pravili, ki jih pred začetkom šolskega leta pristojni organ objavi v tekmovalnih pravilih.
Po tem pravilniku se izvajalcem sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki). Za izvedbo šolskih športnih tekmovanj se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
21. člen
(pogoji za prijavo na razpis)
Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki za izvedbo programa iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena izpolnjuje naslednje pogoje:
– da za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– da zagotovi ustrezen sodniški in drug kader z licenco nacionalne panožne športne zveze;
– da izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
22. člen
(merila za sofinanciranje)
Merila za sofinanciranje programov šolskih športnih tekmovanj in študentskih športnih tekmovanj so:
+--------------------------------------------+--------------+
|          Merilo          | Število točk |
+--------------------------------------------+--------------+
|Cena programa                |   0–40   |
+--------------------------------------------+--------------+
|Reference s področja izvajanja tekmovanj za |   0–30   |
|otroke, mladino in študente (kadrovska   |       |
|struktura izvajalcev, izvajanje tekmovanj v |       |
|preteklosti)                |       |
+--------------------------------------------+--------------+
|Dodatni program za izvedbo tekmovanj    |   0–20   |
|(praktične nagrade, medijska podpora ...)  |       |
+--------------------------------------------+--------------+
|Povezovanje šolskih oziroma študentskih   |   0–10   |
|športnih tekmovanj s programi športnih   |       |
|društev (programi otrok in mladih, usmerjeni|       |
|v kakovostni in vrhunski šport)       |       |
+--------------------------------------------+--------------+
Izberejo se vloge izvajalcev, ki zberejo od 60 do 100 točk. Izbere in sofinancira se program izvajalca, ki je pri vrednotenju zbral najvišje število točk.
23. člen
(opredelitev višine sofinanciranja programov)
Obseg sofinanciranja programa se določi v letnem programu športa. Izbranim izvajalcem se sofinancira program v višini 100 % vrednosti, opredeljene v razpisu. Kolikor je izbrani program izvajalca sofinanciran še iz drugih virov proračuna MOL, se višina sofinanciranja za ta del zmanjša.
24. člen
(nagrade za tekmovanja in dosežke)
Nagrade za tekmovanja in dosežke udeležencev ter zavarovanje udeležencev za program šolskih športnih tekmovanj zagotavlja pristojni organ.
1.4 Interesni programi športne vzgoje otrok in mladine
25. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
Sofinancirajo se interesni / animacijski programi športne vzgoje otrok in mladine, ki so določeni v letnem programu športa. Izvajalcem se sofinancira strokovni kader in uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programa.
26. člen
(pogoji za prijavo na razpis)
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki za izvedbo programov iz prejšnjega člena izpolnjuje naslednje pogoje:
– da za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– da izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
27. člen
(merila za sofinanciranje)
Merila za sofinanciranje interesni / animacijski programov športne vzgoje otrok in mladine so:
+----------------------------------------+--------------+
|         Merilo         | Število točk |
+----------------------------------------+--------------+
|Cena programa na udeleženca       |   0–30   |
+----------------------------------------+--------------+
|Število skupin in udeležencev programa |   0–20   |
+----------------------------------------+--------------+
|Kakovost programov in reference     |   0–30   |
|izvajalca programa           |       |
+----------------------------------------+--------------+
|Izvajanje programov na področju športne |   0–20   |
|vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v  |       |
|kakovostni in vrhunski šport v vseh   |       |
|starostnih kategorijah, ter programov  |       |
|kakovostnega oziroma vrhunskega športa |       |
|članov                 |       |
+----------------------------------------+--------------+
28. člen
(izbor programov in obseg sofinanciranja)
Izberejo se vloge izvajalcev, ki zberejo od 60 do 100 točk. Izbere in sofinancira se interesne / animacijske programe, ki so pri vrednotenju zbrale višje število točk oziroma so na podlagi doseženih točk višje na prednostni lestvici. Število skupin in višina sofinanciranih stroškov sta omejena s obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa.
2. Programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter programi kakovostnega in vrhunskega športa
2.1 Programi vadbe
29. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
Programi vadbe se sofinancirajo na naslednjih področjih letnega programa športa:
– športna vzgoja otrok in mladih, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport, v katerih so vključeni registrirani športniki, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vadbe v posameznih športnih panogah, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v štirih starostnih kategorijah (mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke) oziroma vsaj en program kakovostnega ali vrhunskega športa v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne ali mednarodne športne zveze. Starostne meje starostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih posamezne športne panoge.
Kandidiranje za sofinanciranje na programih kakovostnega oziroma vrhunskega športa je možno le ob izpolnjevanju pogoja, da izvajalec izvaja programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah skladno z določili prejšnjega odstavka, za katere potekajo uradni tekmovalni sistemi v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez.
Izvajalcem na področju programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se lahko sofinancira najemnina objekta, strokovni kader, materialne stroške programa (stroški izvedbe tekmovanj, stroški vadbenega procesa, športna oprema in stroški prevoza), meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje. Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki v vseh naslednjih starostnih kategorijah kot jih opredeljujejo pravila posamezne panoge:
– mlajši dečki in deklice v obsegu do 240 ur;
– starejši dečki in deklice v obsegu od 240 do 400 ur;
– kadeti in kadetinje v obsegu od 300 do 800 ur;
– mladinci in mladinke v obsegu od 400 do 1100 ur.
Programe v starostni kategoriji cicibani in cicibanke se sofinancira v obsegu do 80 ur, vendar le v primeru, ko izvajalec izvaja program v vseh nadaljnjih starostnih kategorijah (mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke). Starostna kategorija cicibanke in cicibani se ne upošteva kot pogoj za kandidaturo na programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Sredstva za sofinanciranje programov v starostni kategoriji cicibani in cicibanke so namenjena le za strokovni kader in objekt za vadbo.
Izvajalcem na področju programov kakovostnega športa prednostnih športnih panog se lahko sofinancira najemnina objekta in strokovni kader ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem na področju programov kakovostnega športa ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov. Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki v starostni kategoriji člani in članice v kakovostnem športu v obsegu do 320 ur. Pogoj je izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah. Določilo ne velja za šport invalidov.
Izvajalcem na področju programov vrhunskega športa prednostnih športnih panog, ki imajo športnike s statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda, se lahko sofinancira najemnina objekta in strokovni kader ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem na področju programov vrhunskega športa ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov. Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki, v starostni kategoriji člani in članice v vrhunskem športu v obsegu do 1200 ur. Pogoj je izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah. Določilo ne velja za šport invalidov. Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na področju programov kakovostnega športa in programov vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le na enega od navedenih programov.
30. člen
(merila za sofinanciranje)
Izvajalce programov iz prvega odstavka prejšnjega člena znotraj posamezne športne panoge se izbere posebej za vsako posamezno področje letnega programa športa na podlagi naslednjih meril:
+---------------+------------+----------------------------------+
|        |      |       Faktor        |
+---------------+------------+----------+------------+----------+
|   Merilo  |Število točk| Programi | Programi  | Programi |
|        |      | športne |kakovostnega|vrhunskega|
|        |      | vzgoje | športa  | športa |
|        |      |  otrok |      |     |
|        |      |  in  |      |     |
|        |      | mladine, |      |     |
|        |      |usmerjenih|      |     |
|        |      |   v  |      |     |
|        |      |kakovostni|      |     |
|        |      |  in  |      |     |
|        |      | vrhunski |      |     |
|        |      |  šport |      |     |
+---------------+------------+----------+------------+----------+
|Obseg programa |  vsaka  |  0,3  |  0,1   |  0,1  |
|– število   |registracija|     |      |     |
|registriranih |  = 0,1  |     |      |     |
|tekmovalcev pri|      |     |      |     |
|NPZ v društvu |      |     |      |     |
+---------------+------------+----------+------------+----------+
|Uspešnost na  |      |  0,1  |   0   |  0,5  |
|mednarodnih  |      |     |      |     |
|tekmovanjih v |      |     |      |     |
|preteklem   |kolajna = 50|     |      |     |
|koledarskem  |      |     |      |     |
|letu      |      |     |      |     |
|– število   |      |     |      |     |
|kolajn na   |      |     |      |     |
|olimpijskih  | svetovni |     |      |     |
|igrah,     | razred = 25|     |      |     |
|svetovnih in  | mednarodni |     |      |     |
|evropskih   | razred = 20|     |      |     |
|prvenstvih   |perspektivni|     |      |     |
|najvišje    | razred = 30|     |      |     |
|kakovostne   |      |     |      |     |
|ravni v    |      |     |      |     |
|mladinskih in |      |     |      |     |
|članskih    |      |     |      |     |
|kategorijah  |      |     |      |     |
|– število   |      |     |      |     |
|kategoriziranih|      |     |      |     |
|športnikov   |      |     |      |     |
|svetovnega,  |      |     |      |     |
|mednarodnega in|      |     |      |     |
|perspektivnega |      |     |      |     |
|razreda po   |      |     |      |     |
|zadnji veljavni|      |     |      |     |
|kategorizaciji |      |     |      |     |
+---------------+------------+----------+------------+----------+
|Uspešnost na  |      |  0,2  |  0,5   |  0   |
|mednarodnih  |      |     |      |     |
|oziroma    |      |     |      |     |
|državnih    | mladinski |     |      |     |
|prvenstvih v  | razred = 10|     |      |     |
|preteklem   |  državni |     |      |     |
|koledarskem  | razred = 10|     |      |     |
|letu      |      |     |      |     |
|– število   |      |     |      |     |
|kategoriziranih|uvrstitev 6.|     |      |     |
|športnikov   |  mesto  |     |      |     |
|mladinskega in |in bolje = 5|     |      |     |
|državnega   |      |     |      |     |
|razreda po   |      |     |      |     |
|zadnji veljavni|      |     |      |     |
|kategorizaciji |      |     |      |     |
|– samo za   |      |     |      |     |
|kolektivne   |      |     |      |     |
|športne panoge |      |     |      |     |
|končna     |      |     |      |     |
|uvrstitev na  |      |     |      |     |
|državnih    |      |     |      |     |
|tekmovanji   |      |     |      |     |
|najvišje    |      |     |      |     |
|stopnje (1.  |      |     |      |     |
|liga, pokalno |      |     |      |     |
|tekmovanje)  |      |     |      |     |
+---------------+------------+----------+------------+----------+
|Izvajanje   |   20   |  0,1  |  0,3   |  0,3  |
|programa v   |      |     |      |     |
|okviru mestnih |      |     |      |     |
|športnih zvez |      |     |      |     |
|(s       |      |     |      |     |
|tradicionalnimi|      |     |      |     |
|športnimi   |      |     |      |     |
|blagovnimi   |      |     |      |     |
|znamkami)   |      |     |      |     |
+---------------+------------+----------+------------+----------+
|Izvajanje   |  0–10  |  0,1  |   0   |  0   |
|programa v   |      |     |      |     |
|vsaki starostni|      |     |      |     |
|kategoriji iz |      |     |      |     |
|četrtega    |      |     |      |     |
|odstavka    |      |     |      |     |
|prejšnjega   |      |     |      |     |
|člena po    |      |     |      |     |
|najmanj en   |      |     |      |     |
|program    |      |     |      |     |
+---------------+------------+----------+------------+----------+
|Izvajanje   |   20   |  0,2  |  0,1   |  0,1  |
|programov   |      |     |      |     |
|izvajalca na  |      |     |      |     |
|področjih   |      |     |      |     |
|interesne   |      |     |      |     |
|športne vzgoje |      |     |      |     |
|otrok in    |      |     |      |     |
|mladine v vseh |      |     |      |     |
|starostnih   |      |     |      |     |
|kategorijah ter|      |     |      |     |
|programov   |      |     |      |     |
|kakovostnega  |      |     |      |     |
|ali vrhunskega |      |     |      |     |
|športa     |      |     |      |     |
+---------------+------------+----------+------------+----------+
Na področju ocenjevanja s pomočjo meril število kolajn in število kategoriziranih športnikov se pri kolektivnih športih oziroma ekipnih nastopih v individualnih športih upošteva število kategoriziranih športnikov oziroma število kolajn na ekipo.
Na podlagi vrednotenja iz prvega in drugega odstavka tega člena se v vsaki posamezni športni panogi za vsako od treh področij iz prvega odstavka prejšnjega člena izračuna število točk, ki jih je posamezni program dosegel. Na podlagi tega se izdela prednostna lestvica programov.
31. člen
(opredelitev višine sofinanciranja programov)
Obseg višine sofinanciranja programov izvajalca za športno panogo na posameznem področju iz prvega odstavka 29. člena tega pravilnika (športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport) se določi tako, da se:
– 30 % sredstev, ki jih je prejela posamezna športna panoga po določilih 11. člena tega pravilnika, razdeli za registrirane tekmovalce posameznega izvajalca. Sredstva se posameznim izvajalcem dodeli tako, da se vrednost točke na registriranega tekmovalca športne panoge pomnoži s številom registriranih tekmovalcev izvajalca. Vrednost točke se izračuna tako, da se sredstva za registrirane tekmovalce deli s skupnim številom vseh registriranih tekmovalcev vseh izbranih izvajalcev posamezne športne panoge;
– preostalih 70 % sredstev razdeli izbranim programom izvajalcev za uspešnost po merilih iz prejšnjega člena. Na podlagi vrednotenja programov izvajalcev se izračuna skupno število točk, ki jih prejme posamezni izvajalec. Zatem se izračuna vrednost točke po športnih panogah za posamezno področje letnega programa športa. Vrednost točke se izračuna tako, da se sredstva, ki jih je prejela športna panoga po posameznem področju letnega programa športa, deli z vsoto točk, ki so jih prejeli programi izvajalcev posamezne športne panoge na podlagi vrednotenja po določilih prejšnjega člena. Sredstva, ki jih prejme izvajalec programa na posameznem področju letnega programa športa, se izračuna tako, da se vrednost točke, izražene v eurih, pomnoži s številom točk, ki jih je izvajalec programa prejel na podlagi vrednotenja po določilih prejšnjega člena.
Kolikor MOL izvajalcu prednostne športne panoge za izvedbo programa ne more zagotavljati uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov, lahko razpisna komisija do 15 % poveča število točk, ki jih je program prejel na podlagi vrednotenja po določilih prejšnjega člena, vendar le ob več kot 70 % soglasju vseh članov razpisne komisije.
Izvajalec, ki je upravičen do sofinanciranja programa iz proračuna MOL, ne more prejeti manj kot 75 % in več kot 150 % sredstev glede na predhodno leto. Kolikor program izvajalca v predhodnem letu ni bil sofinanciran, se upošteva zadnje leto, v katerem je bil sofinanciran.
32. člen
(prestopi registriranih športnikov)
Za prvi prestop registriranih športnikov vseh starostnih kategorij v športnem društvu, ki ima sedež izven MOL, je izvajalec dolžan povrniti 50 % odškodnine v proračun MOL na proračunsko postavko PU Oddelek za šport.
Izvajalec letnega programa športa mora o prestopih igralcev v športno društvo, ki nima sedeža v MOL, takoj obvestiti pristojni organ.
2.2 Programi mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
33. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
S programi mestnih panožnih športnih šol se sofinancirajo stroški dela zaposlenih trenerjev v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport prednostnih športnih panog, ki jih izvajajo športna društva, vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez.
Izvajalcem se sofinancirajo stroški dela trenerjev v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport prednostnih športnih panog, ki so zaposleni za polni delovni čas. Za sofinanciranje stroškov dela je potrebno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– da ima trener izobrazbo, predpisano za vzgojno-izobraževalno delo v športni vzgoji z Zakonom o športu, oziroma da lahko delo opravlja v skladu s 65. členom Zakona o športu;
– da ima trener visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
– da izvajalec za namen financiranja zaposlenega trenerja ne prejema drugih javnih sredstev;
– da izpolnjuje druge pogoje in obveznosti trenerja, določene v razpisni dokumentaciji;
– da izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
34. člen
(trajanje sofinanciranja)
V izbranih programih mestnih panožnih športnih šol se stroški dela trenerjev sofinancirajo za obdobje največ štirih let znotraj ciklusa, določenega v letnem programu športa.
Zamenjava trenerja znotraj enega proračunskega leta je možna le v primeru bolezni, porodniškega dopusta, prenehanja delovnega razmerja iz krivdnega razloga, upokojitve ali smrti. Predlagani trener mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, enako kot prvotno izbrani trener.
Kolikor izvajalec prekine pogodbo s trenerjem iz razloga, ki ni naveden v prejšnjem odstavku, do konca leta ni upravičen do sofinanciranja programa. V primeru ponovne kandidature na razpis za sofinanciranje programa se le-ta obravnava kot nova vloga.
35. člen
(merila za sofinanciranje)
Posamezne vloge izvajalcev za sofinanciranje stroškov dela trenerjev v programih mestnih panožnih športnih šol, ki izpolnjujejo pogoje iz 33. člena tega pravilnika, se ovrednotijo na podlagi naslednjih meril:
+------------------------+-------------------------------+------+
|     Merilo     |     Opis merila     |   |
+------------------------+-------------------------------+------+
|Uspešnost izvajalca   |Izvajalec v prvi četrtini   | 20 |
|programa po vrednotenju |kakovosti           |   |
|iz 30. člena pravilnika +-------------------------------+------+
|            |Izvajalec v drugi četrtini   | 15 |
|            |kakovosti           |   |
|            +-------------------------------+------+
|            |Izvajalec v tretji četrtini  | 10 |
|            |kakovosti           |   |
|            +-------------------------------+------+
|            |Izvajalec v četrti četrtini  | 5  |
|            |kakovosti           |   |
+------------------------+-------------------------------+------+
|Kakovost programa    |Ocena kakovosti programa:   | 0–35 |
|mestnih panožnih    |Dolgoročni program       |   |
|športnih šol      |organiziranosti in delovanja  |   |
|            |mestnih panožnih športnih šol |   |
|            |za posamezno športno panogo  |   |
|            |ter individualen štiriletni  |   |
|            |program za posamezno mestno  |   |
|            |panožno športno šolo      |   |
+------------------------+-------------------------------+------+
|Prednostni vrstni red  |Prednostni vrstni red     | 0–20 |
|trenerjev        |trenerjev mestnih panožnih   |   |
|            |športnih šol          |   |
+------------------------+-------------------------------+------+
|Čas in vrsta delovnega |Izvajalec trenerja zaposluje  | 0–15 |
|razmerja trenerja    |za polni delovni čas za delo v |   |
|            |športnem društvu        |   |
+------------------------+-------------------------------+------+
|Izvajanje programov na |Izvajalec izvaja programe na  | 0–10 |
|področju športne vzgoje |področjih športne vzgoje otrok |   |
|otrok in mladine,    |in mladine, usmerjenih v    |   |
|usmerjenih v kakovostni |kakovostni in vrhunski šport v |   |
|in vrhunski šport ter  |vseh starostnih kategorijah  |   |
|programov kakovostnega |ter programe kakovostnega ali |   |
|in vrhunskega športa  |vrhunskega športa članov    |   |
|članov         |                |   |
+------------------------+-------------------------------+------+
36. člen
(izbor programov)
Izberejo se vloge izvajalcev, ki zberejo od 60 do 100 točk. Izbere in sofinancira se stroške dela trenerjev v programih mestnih panožnih športnih šol, ki so pri vrednotenju zbrali višje število točk oziroma so na podlagi doseženih točk višje na prednostni lestvici. Število izbranih in sofinanciranih stroškov dela trenerjev je omejeno z obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe mestnih panožnih športnih šol.
37. člen
(višina sofinanciranja)
Obseg sofinanciranja stroškov dela trenerjev za koledarsko leto se določi v letnem programu športa. Sofinancira se strošek dela trenerjev v višini 100 % vrednosti povprečne bruto plače v Sloveniji v prvem polletju koledarskega leta, v katerem se sprejema letni program športa, oziroma prvem polletju preteklega koledarskega leta, če se letni program športa sprejema tekom prvega polletja tekočega koledarskega leta.
2.3 Program trenerjev v športu invalidov
38. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
S programi trenerjev v športu invalidov se sofinancirajo stroški dela zaposlenih trenerjev v programih športa invalidov, ki so vključeni v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih športnih zvez.
Izvajalcem se sofinancirajo stroški dela trenerjev v programih športa invalidov prednostnih športnih panog, ki so zaposleni za polni delovni čas. Za sofinanciranje stroškov dela je potrebno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– da ima trener izobrazbo s področja športa skladno z Zakonom o športu oziroma lahko delo opravlja v skladu s 65. členom Zakona o športu;
– da izvajalec za namen financiranja zaposlenega trenerja ne prejema drugih javnih sredstev;
– da izpolnjuje druge pogoje in obveznosti trenerja, določene v razpisni dokumentaciji;
– da izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
39. člen
(trajanje sofinanciranja)
V izbranih programih trenerjev v športu invalidov se stroški dela trenerjev sofinancirajo za obdobje največ štirih let znotraj ciklusa, določenega v letnem programu športa.
Zamenjava trenerja znotraj enega proračunskega leta je možna le v primeru bolezni, porodniškega dopusta, prenehanja delovnega razmerja iz krivdnega razloga, upokojitve ali smrti. Predlagani trener mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, enako kot prvotno izbrani trener.
Kolikor izvajalec prekine pogodbo s trenerjem iz razloga, ki ni naveden v prejšnjem odstavku, do konca leta ni upravičen do sofinanciranja programa. V primeru ponovne kandidature na razpis za sofinanciranje programa se le-ta obravnava kot nova vloga.
40. člen
(merila za sofinanciranje)
Posamezne vloge izvajalcev za sofinanciranje stroškov dela trenerjev v programih trenerjev v športu invalidov, ki izpolnjujejo pogoje iz 38. člena tega pravilnika, se ovrednotijo na podlagi naslednjih meril:
+----------------------+---------------------------------+------+
|    Merilo    |      Opis merila      |   |
+----------------------+---------------------------------+------+
|Uspešnost izvajalca  |Izvajalec v prvi četrtini    | 20 |
|programa po      |kakovosti            |   |
|vrednotenju iz 30.  +---------------------------------+------+
|člena pravilnika   |Izvajalec v drugi četrtini    | 15 |
|           |kakovosti            |   |
|           +---------------------------------+------+
|           |Izvajalec v tretji četrtini   | 10 |
|           |kakovosti            |   |
|           +---------------------------------+------+
|           |Izvajalec v četrti četrtini   | 5  |
|           |kakovosti            |   |
+----------------------+---------------------------------+------+
|Program mestnih    |Ocena kakovosti programa:    | 0–35 |
|športnih šol za šport |Dolgoročni program        |   |
|invalidov       |organiziranosti in delovanja   |   |
|           |mestnih športnih šol za šport  |   |
|           |invalidov za posamezno športno  |   |
|           |panogo ter individualen     |   |
|           |štiriletni program za posamezno |   |
|           |mestno športno šolo za šport   |   |
|           |invalidov            |   |
+----------------------+---------------------------------+------+
|Prednostni vrstni red |Prednostni vrstni red      | 0–20 |
|           |programov/trenerjev mestnih   |   |
|           |športnih šol za šport invalidov |   |
+----------------------+---------------------------------+------+
|Čas in vrsta     |Izvajalec trenerja zaposluje za | 0–15 |
|delovnega razmerja  |polni delovni čas za delo v   |   |
|trenerja       |športnem društvu         |   |
+----------------------+---------------------------------+------+
|Izvajanje programov  |Izvajalec izvaja programe na   | 0–10 |
|na področju športne  |področjih športne vzgoje otrok in|   |
|vzgoje otrok in    |mladine, usmerjenih v kakovostni |   |
|mladine, usmerjenih v |in vrhunski šport v vseh     |   |
|kakovostni in     |starostnih kategorijah ter    |   |
|vrhunski šport ter  |programe kakovostnega ali    |   |
|programov       |vrhunskega športa članov     |   |
|kakovostnega in    |                 |   |
|vrhunskega športa   |                 |   |
|članov        |                 |   |
+----------------------+---------------------------------+------+
41. člen
(izbor programov)
Izberejo se vloge izvajalcev, ki zberejo od 60 do 100 točk. Izbere in sofinancira se stroške dela trenerjev v programih trenerjev v športu invalidov, ki so pri vrednotenju zbrali višje število točk oziroma so na podlagi doseženih točk višje na prednostni lestvici. Število izbranih in sofinanciranih stroškov dela trenerjev je omejeno z obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe mestnih športnih šol za šport invalidov.
42. člen
(višina sofinanciranja)
Obseg sofinanciranja stroškov dela trenerjev za koledarsko leto se določi v letnem programu športa. Sofinancira se strošek dela trenerjev v višini 100 % vrednosti povprečne bruto plače v Sloveniji v prvem polletju koledarskega leta, v katerem se sprejema letni program športa, oziroma prvem polletju preteklega koledarskega leta, če se letni program športa sprejema tekom prvega polletja tekočega koledarskega leta.
2.4 Programi mestnih panožnih športnih centrov
43. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
S programi mestnih panožnih športnih centrov se sofinancirajo stroški dela zaposlenih strokovnih delavcev v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport prednostnih športnih panog, ki jih izvajajo športna društva, vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez, na področju svetovanja, meritev, preventive ter drugih podpornih programov, potrebnih za izvajanje kakovostnejše vadbe perspektivnih športnikov.
Predmet sofinanciranja so programi, v katerih nastopajo samo perspektivni športniki po kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije.
Izvajalcem se sofinancirajo stroški dela strokovnih delavcev iz prvega odstavka tega člena, ki so zaposleni za polni delovni čas. Za sofinanciranje stroškov dela je potrebno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– da ima strokovni delavec ustrezno izobrazbo s področja dela, določenega v razpisni dokumentaciji;
– da izvajalec za namen financiranja zaposlenega strokovnega delavca ne prejema drugih javnih sredstev;
– da izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
44. člen
(trajanje sofinanciranja)
V izbranih programih mestnih panožnih športnih centrov se stroški dela strokovnih delavcev sofinancirajo za obdobje največ štirih let znotraj ciklusa, določenega v letnem programu športa. Zamenjava strokovnega delavca znotraj enega proračunskega leta je možna le v primeru bolezni, porodniškega dopusta, prenehanja delovnega razmerja iz krivdnega razloga, upokojitve ali smrti. Predlagani strokovni delavec mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, enako kot prvotno izbrani strokovni delavec.
Kolikor izvajalec prekine pogodbo s strokovnim delavcem iz razloga, ki ni naveden v prejšnjem odstavku, do konca leta ni upravičen do sofinanciranja programa. V primeru ponovne kandidature na razpis za sofinanciranje programa se le ta obravnava kot nova vloga.
45. člen
(merila za sofinanciranje)
Merila za sofinanciranje stroškov dela strokovnih delavcev v programih mestnih panožnih športnih centrov so:
+--------------------------+----------------------------+-------+
|     Merilo     |     Opis merila    |    |
+--------------------------+----------------------------+-------+
|Obseg programa, ki se   |Število perspektivnih    | 0–50 |
|izvaja za perspektivne  |športnikov         |    |
|športnike         |              |    |
+--------------------------+----------------------------+-------+
|Program dela       |Ocena kakovosti programa  | 0–20 |
+--------------------------+----------------------------+-------+
|Čas in vrsta delovnega  |Izvajalec strokovnega    | 0–15 |
|razmerja strokovnega   |delavca zaposluje za polni |    |
|delavca          |delovni čas za delo v    |    |
|             |športnem društvu      |    |
+--------------------------+----------------------------+-------+
|Reference izvajalca    |              | 0–15 |
+--------------------------+----------------------------+-------+
46. člen
(izbor programov)
Izberejo se vloge izvajalcev, ki zberejo od 60 do 100 točk. Izbere in sofinancira se stroške dela strokovnih delavcev v mestnih panožnih športnih centrih, ki so pri vrednotenju zbrali višje število točk ozirom so na podlagi doseženih točk višje na prednostni lestvici. Število izbranih in sofinanciranih stroškov dela strokovnih delavcev je omejeno z obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe mestnih panožnih športnih šol.
47. člen
(višina sofinanciranja)
Obseg sofinanciranja stroškov dela strokovnih delavcev za koledarsko leto se določi v letnem programu športa. Sofinancira se strošek dela strokovnih delavcev v višini 100 % vrednosti povprečne bruto plače v Sloveniji v prvem polletju koledarskega leta, v katerem se sprejema letni program športa, oziroma prvem polletju preteklega koledarskega leta, če se letni program športa sprejema tekom prvega polletja tekočega koledarskega leta.
3. Programi športne rekreacije
3.1 Programi vadbe
48. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
Sofinancirajo se animacijski programi vadbe za ciljne skupine, ki so določeni v letnem programu športa. Izvajalcem se lahko sofinancira strokovni kader oziroma uporabo prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programa.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki za izvedbo programov iz prejšnjega odstavka izpolnjuje naslednje pogoje:
– da zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– da izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
49. člen
(merila za sofinanciranje)
Merila za sofinanciranje programov na področju vadbe so:
+-------------------------------------------+-----------------+
|         Merilo          | Število točk  |
+-------------------------------------------+-----------------+
|Cena programa, ki jo plača udeleženec   |   0–30    |
+-------------------------------------------+-----------------+
|Število sofinanciranih skupin v predhodnem |   0–20    |
|letu                    |         |
+-------------------------------------------+-----------------+
|Kakovost programov in reference izvajalca |   0–30    |
|programa                  |         |
+-------------------------------------------+-----------------+
|Izvajanje programov na področju športne  |   0–20    |
|vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v   |         |
|kakovostni in vrhunski šport v vseh    |         |
|starostnih kategorijah, ter programov   |         |
|kakovostnega oziroma vrhunskega športa   |         |
|članov                   |         |
+-------------------------------------------+-----------------+
Izberejo se vloge izvajalcev, ki zberejo od 60 do 100 točk.
50. člen
(opredelitev višine sofinanciranja programov)
Obseg višine sofinanciranja vadbene skupine se določi tako, da se sredstva s področja programov vadbe športne rekreacije razdeli izbranim vadbenim skupinam izvajalcev na podlagi vrednotenja po merilih iz prejšnjega člena. Na podlagi vrednotenja se izračuna vrednost točke na skupino, izražene v eurih. Vrednost točke na skupino se izračuna tako, da se sredstva s področja programov vadbe športne rekreacije deli z vsoto točk, ki so jih prejele vse izbrane skupine. Sredstva se izbrani vadbeni skupini dodeli tako, da se vrednost točke, izražene v eurih, pomnoži s številom točk, ki jih je vadbena skupina prejela z vrednotenjem po merilih iz prejšnjega člena.
3.2 Programi prireditev in projekti animacije
51. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
Izvajalcem se sofinancira izvedba naslednjih programov prednostnih športno-rekreativnih prireditev:
– Ljubljanski maraton;
– Maraton Franja;
– Pohod po Poti ob žici;
– Športni vikend Ljubljanica.
Poleg prednostnih športno-rekreativnih prireditev iz prejšnjega odstavka se izvajalcem sofinancirajo tudi:
– druge velike športno-rekreativne prireditve v MOL;
– drugi projekti animacije za pospeševanje vključevanja prebivalcev MOL v športno-rekreativne programe, ki jih v razpisu opredeli MOL.
Sofinancirajo se lahko uporaba objekta oziroma materialni stroški (stroški materiala, blaga in storitev).
Pogoji, ki jih mora izvajalec izpolnjevati za izvedbo športno-rekreativnih prireditev, so:
– da zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– da zagotovi ustrezen sodniški in drug kader z licenco nacionalne panožne športne zveze;
– da izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
52. člen
(merila za sofinanciranje)
Merila za sofinanciranje programov na področju prireditev in projektov animacije so:
+------------------------------------------+--------------+
|         Merilo         | Število točk |
+------------------------------------------+--------------+
|Cena programa, ki jo plača udeleženec   |   0–30   |
+------------------------------------------+--------------+
|Reference                 |   0–25   |
+------------------------------------------+--------------+
|Kakovost prireditev in zagotavljanje   |   0–25   |
|trajnosti izvedbe programa        |       |
+------------------------------------------+--------------+
|Zagotavljanje medijske odmevnosti     |   0–20   |
+------------------------------------------+--------------+
Izberejo in sofinancirajo se vloge izvajalcev, ki zberejo od 60 do 100 točk.
53. člen
(opredelitev višine sofinanciranja programov)
Razdelitev sredstev v eurih za posamezno vlogo, ki se je uvrstila v sofinanciranje na področju drugih projektov animacije za pospeševanje vključevanja prebivalcev MOL v športno rekreativne programe, se izvede na podlagi zmnožka števila doseženih točk posamezne vloge po merilih iz prejšnjega člena in vrednosti točke, izražene v eurih.
Vrednost točke, izražene v eurih se izračuna tako, da se razpisana sredstva na področju drugih projektov animacije za pospeševanje vključevanja prebivalcev MOL v športno rekreativne programe deli z vsoto točk vseh vlog, ki so bile izbrane po merilih iz prejšnjega člena.
Razdelitev sredstev v eurih za posamezno vlogo, ki se je uvrstila v sofinanciranje na področju drugih velikih športno rekreativnih prireditev v MOL, se izvede tako, da se okvirna skupna višina sredstev za vse prireditve deli z vsoto vseh udeležencev vseh izbranih prireditev. Dobljena višina sofinanciranja na posameznega udeleženca se nato pomnoži s številom udeležencev posamezne prireditve.
54. člen
(opredelitev višine sofinanciranja prireditev Ljubljanski maraton, Maraton Franja, Pohod po Poti ob žici in Športni vikend Ljubljanica)
Izbere in sofinancira se program izvajalca, ki je pri vrednotenju zbral najvišje število točk. Obseg sofinanciranja programa se določi v letnem programu športa. Sofinancirajo se izbrani programi izvajalcev v višini 100 % vrednosti, opredeljenih v razpisu.
4. Programi športa invalidov
55. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
Izvajalcem se za izvedbo rekreativnih/animacijskih programov lahko sofinancira uporaba objekta oziroma strokovni kader.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki za izvedbo programov iz prejšnjega odstavka izpolnjuje naslednje pogoje:
– da zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– da program ni sofinanciran na področju kakovostnega ali vrhunskega športa;
– da izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
56. člen
(merila za sofinanciranje)
Merila za sofinanciranje programov na področju športa invalidov so:
+-----------------------------------------+--------------+
|         Merilo         | Število točk |
+-----------------------------------------+--------------+
|Cena programa, ki jo plača udeleženec  |   0–30   |
+-----------------------------------------+--------------+
|Število sofinanciranih skupin v     |   0–20   |
|predhodnem letu             |       |
+-----------------------------------------+--------------+
|Kakovost programov in reference     |   0–30   |
|izvajalca programa            |       |
+-----------------------------------------+--------------+
|Izvajanje programov na področju športne |   0–20   |
|vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v  |       |
|kakovostni in vrhunski šport v vseh   |       |
|starostnih kategorijah, ter programov  |       |
|kakovostnega oziroma vrhunskega športa  |       |
|članov                  |       |
+-----------------------------------------+--------------+
Izberejo se vloge izvajalcev, ki zberejo od 60 do 100 točk.
57. člen
(opredelitev višine sofinanciranja programov)
Sofinancirajo se vadbene skupine izbranih rekreativnih/animacijskih programov.
Obseg višine sofinanciranja vadbene skupine s povprečnim številom vadečih vsakega izbranega programa izvajalca se določi tako, da se sredstva s področja programov športa invalidov razdeli izbranim vadbenim skupinam izvajalcev na podlagi vrednotenja po merilih iz prejšnjega člena. Na podlagi vrednotenja se izračuna vrednost točke na skupino, izražene v eurih. Vrednost točke na skupino se izračuna tako, da se sredstva s področja programov športa invalidov deli z vsoto točk, ki so jih prejele vse izbrane skupine. Sredstva se izbrani vadbeni skupini dodeli tako, da se vrednost točke, izražene v eurih, pomnoži s številom točk, ki jih je vadbena skupina prejela z vrednotenjem po merilih iz prejšnjega člena.
5. Delovanje zvez športnih društev
58. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
Sofinancira se delovanje zvez športnih društev s sedežem v MOL, ki so bila ustanovljena najmanj 5 let pred letom, za katerega je objavljen razpis. Konzorciji športnih društev niso predmet sofinanciranja delovanja.
Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo zveze športnih društev s sedežem v MOL. Sofinancirajo se:
– stroški dela za strokovno-organizacijskega delavca v športu, z redno zaposlitvijo za polni delovni čas v zvezi športnih društev;
– stroški izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena v zvezo.
Pogoj za sofinanciranje stroškov strokovno-organizacijskega delavca v športu je ustrezna strokovna izobrazba oziroma ustrezna usposobljenost, določena z razpisno dokumentacijo. Stroški dela strokovno-organizacijskega delavca v športu se sofinancirajo za obdobje največ štirih let znotraj ciklusa, določenega v letnem programu športa. Izvajalec mora izpolnjevati tudi druge pogoje, določene s tem pravilnikom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
59. člen
(merila za sofinanciranje)
Merila za stroške dela za strokovno-organizacijskega delavca v športu so:
+--------------------+-----------------------------+-----------+
|    Merilo    |     Opis merila     | Število |
|          |               |  točk  |
+--------------------+-----------------------------+-----------+
|Velikost zveze   |Število v zvezo včlanjenih  |  0–30  |
|športnih društev  |športnih društev s sedežem v |      |
|          |MOL,             |      |
|          |za katere bo zveza opravljala|      |
|          |poslovne funkcije      |      |
+--------------------+-----------------------------+-----------+
|Tradicija izvajalca |Število let delovanja    |  0–10  |
|          |izvajalca          |      |
+--------------------+-----------------------------+-----------+
|Čas in vrsta    |Izvajalec zaposluje     |  0–10  |
|delovnega razmerja |strokovno-organizacijskega  |      |
|          |delavca v športu       |      |
|          |za polni delovni čas za delo |      |
|          |v zvezi športnih društev   |      |
+--------------------+-----------------------------+-----------+
|Dolgoročni program |Ocena kakovosti dolgoročnega |  0–30  |
|organiziranosti in |programa zveze športnih   |      |
|delovanja zveze   |društev           |      |
|športnih društev  |z vidika sodobne športne   |      |
|          |organizacije ter ohranjanja |      |
|          |blagovne znamke       |      |
+--------------------+-----------------------------+-----------+
|Individualni program|Ocena kakovosti programa   |  0–20  |
|dela strokovno-   |               |      |
|organizacijskega  |               |      |
|delavca       |               |      |
+--------------------+-----------------------------+-----------+
Merila za stroške izvajanja poslovnih funkcij so:
+--------------------+-----------------------------+------------+
|    Merilo    |     Opis merila     |  Število |
|          |               |  točk  |
+--------------------+-----------------------------+------------+
|Velikost zveze   |Število v zvezo včlanjenih  |  0–30  |
|športnih društev  |športnih društev s sedežem v |      |
|          |MOL,             |      |
|          |za katere bo zveza opravljala|      |
|          |poslovne funkcije      |      |
+--------------------+-----------------------------+------------+
|Tradicija izvajalca |Število let delovanja    |  0–10  |
|          |izvajalca          |      |
+--------------------+-----------------------------+------------+
|Podpora na področju |Obseg in kakovost podpore, ki|  0–60  |
|poslovodenja in   |se izvaja za športna društva |      |
|izvajanja poslovnih |na področju izvajanja    |      |
|funkcij       |nekaterih poslovnih funkcij |      |
|          |– podpora trženju (0–15 točk)|      |
|          |– ravnanje s financami in  |      |
|          |računovodenje (0–15 točk)  |      |
|          |– ravnanje s kadri (0–15   |      |
|          |točk)            |      |
|          |– ravnanje s člani (0–15   |      |
|          |točk)            |      |
+--------------------+-----------------------------+------------+
Izberejo in sofinancirajo se vloge izvajalcev, ki zberejo najmanj 60 od 100 točk. Izbor za sofinanciranje stroškov dela strokovno-organizacijskih delavcev v športu se izvede na podlagi prednostnega vrstnega reda, ki ga predloži zveza športnih društev po naslednjem postopku:
– najprej se izberejo vloge za strokovno-organizacijskega delavca, ki ga zveza športnih društev predlaga prvega na prednostni lestvici,
– nato se vrednotijo vloge za ostale strokovno-organizacijske delavce. Izbere in sofinancira se tiste strokovno-organizacijske delavce, ki so pri vrednotenju zbrali višje število točk oziroma so na podlagi doseženih točk višje na prednostni lestvici.
Število izbranih in sofinanciranih strokovno-organizacijskih delavcev v športu je omejeno z obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe delovanja zvez športnih društev.
60. člen
(opredelitev višine sofinanciranja delovanja)
Obseg sofinanciranja stroškov dela izvajanja poslovnih funkcij za strokovno-organizacijske delavce v športu za koledarsko leto se določi v letnem programu športa. Sofinancira se strošek dela v višini 100 % vrednosti povprečne bruto plače v Sloveniji v prvem polletju koledarskega leta, v katerem se sprejema letni program športa, oziroma v prvem polletju preteklega koledarskega leta, če se letni program športa sprejema tekom prvega polletja tekočega koledarskega leta.
Sredstva s področja stroškov izvajanja poslovnih funkcij, določena z letnim programom športa, se razdelijo izbranim izvajalcem na podlagi vrednotenja po merilih iz prejšnjega člena. Na podlagi vrednotenja se izračuna vrednost točke, izražene v eurih. Vrednost točke se izračuna tako, da se skupna sredstva s področja stroškov izvajanja poslovnih funkcij deli z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi izbrani programi. Sredstva se izbranemu programu dodeli tako, da se vrednost točke, izražene v eurih, pomnoži s številom točk, ki jih je program prejel z vrednotenjem po merilih iz prejšnjega člena.
6. Programi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov ter njihovo štipendiranje
61. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov ter njihovo štipendiranje, ki jih v razpisu opredeli MOL.
Kolikor se program izvajalca sofinancira iz drugih javnih sredstev, mora izvajalec v vlogi to izkazati z ustreznim potrdilom.
Kolikor usposabljanje oziroma izpopolnjevanje kot manjkajoči program ni potrjen s strani Strokovnega sveta za šport RS, veljajo pogoji, ki jih določi MOL z razpisom.
Na razpis za sofinanciranje programov iz prvega odstavka tega člena se lahko prijavi izvajalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je nosilec izobraževanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja oziroma ima kot izvajalec urejeno pogodbeno razmerje z nosilcem, razen v primeru, da MOL z razpisom določi drugače;
– da je program izobraževanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja potrjen s strani ustrezne strokovne institucije, kar izvajalec dokaže s potrdilom,
– da izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
62. člen
(merila za sofinanciranje)
Merila za sofinanciranje programov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov ter njihovo štipendiranje so:
+--------------------------------------------+-----------------+
|          Merilo          | Število točk  |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Cena                    |   0–50    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Reference predavateljev           |   0–30    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Strokovna podporna literatura (tiskana   |   0–20    |
|ali elektronska)              |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
Izberejo se vloge izvajalcev, ki zberejo od 60 do 100 točk. Izbere se vloga, ki zbere največ točk.
63. člen
(opredelitev višine sofinanciranja programov)
Obseg sofinanciranja posameznih izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj se določi v letnem programu športa. Sofinancirajo se izbrani programi izvajalcev v višini 100 % vrednosti, opredeljene v razpisu. Kolikor je izbrani program izvajalca sofinanciran še iz drugih javnih sredstev, se višina sofinanciranja za ta del zmanjša.
7. Raziskovalna in svetovalna dejavnost na področju programov športa
64. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
Sofinancirajo se programi raziskovalne in svetovalne dejavnost na področju programov športa, ki so določeni v letnem programu športa. Pogoji se opredelijo z razpisom.
65. člen
(merila za sofinanciranje na področju raziskovalne in svetovalne dejavnosti na področju programov športa)
Merila za sofinanciranje programov na področju raziskovalne in svetovalne dejavnosti na področju programov športa so:
+--------------------------------+-----------------+
|       Merilo       |  Število točk |
+--------------------------------+-----------------+
|Cena              |    0–60   |
+--------------------------------+-----------------+
|Reference            |    0–30   |
+--------------------------------+-----------------+
|Kakovost programa        |    0–10   |
+--------------------------------+-----------------+
Izberejo se vloge izvajalcev, ki zberejo od 60 do 100 točk. Izbere se vloga, ki zbere največ točk.
66. člen
(opredelitev višine sofinanciranja programov)
Obseg sofinanciranja na področju raziskovalnih in svetovalnih dejavnosti na področju programov športa se določi v letnem programu športa. Sofinancirajo se izbrani programi izvajalcev v višini 100 % vrednosti, opredeljene v razpisu.
8. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve
67. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
Sofinancirajo se lahko uporaba objekta in materialni stroški (stroški materiala, blaga in storitev) za velika mednarodna tekmovanja in prireditve, ki so uvrščene v letni program športa. Za druga velika tekmovanja in prireditve pa se lahko sofinancira uporaba objekta oziroma materialni stroški za izvedbo programa.
V letni program športa se lahko uvrstijo velika mednarodna tekmovanja kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali, evropska ligaška tekmovanja ter druga pokalna in regionalna mednarodna tekmovanja.
Na razpis za sofinanciranje velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev iz prvega odstavka tega člena lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo soglasje pristojnega organa na podlagi predhodne rezervacije objekta, ki ga morajo priložiti v vlogi na javni razpis;
– kolikor gre za velike mednarodne prireditve, da predložijo ustrezno soglasje iz prvega odstavka 53. člena Zakona o športu;
– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
68. člen
(merila za sofinanciranje)
Merila za sofinanciranje programov na področju velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev so:
+-----------------------------------------+--------+
|         Merilo         | Število|
|                     | točk |
+-----------------------------------------+--------+
|Reference izvajalca           | 0–30 |
+-----------------------------------------+--------+
|Množičnost (število držav udeleženk   | 0–20 |
|tekmovanja)               |    |
+-----------------------------------------+--------+
|Zagotavljanje medijske odmevnosti    | 0–30 |
+-----------------------------------------+--------+
|Izvajanje programov na področju     | 0–20 |
|interesne športna vzgoja otrok in    |    |
|mladine, usmerjenih           |    |
|v kakovostni in vrhunski šport, v vseh  |    |
|starostnih kategorijah, ter programov  |    |
|kakovostnega oziroma vrhunskega športa  |    |
|članov                  |    |
+-----------------------------------------+--------+
Izberejo se vloge izvajalcev, ki zberejo od 70 do 100 točk.
69. člen
(opredelitev višine sofinanciranja programov)
Razdelitev sredstev v eurih za posamezno vlogo, ki se je uvrstila v sofinanciranje na področju velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, se izvede na podlagi zmnožka doseženih točk posamezne vloge po merilih iz prejšnjega člena in vrednostjo točke, izražene v eurih.
Vrednost točke, izražene v eurih, se izračuna tako, da se razpisana sredstva na področju velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev deli z vsoto točk vseh vlog, ki so bile izbrane po merilih iz prejšnjega člena.
Razdelitev sredstev v eurih za posamezno vlogo, ki se je uvrstila v sofinanciranje na področju drugih velikih prireditev, se izvede tako, da se okvirna skupna višina sredstev za vse prireditve deli z vsoto vseh udeležencev vseh izbranih prireditev. Dobljena višina sofinanciranja na posameznega udeleženca se nato pomnoži s številom udeležencev posamezne prireditve.
9. Mednarodna dejavnost
70. člen
(predmet sofinanciranja in pogoji)
Sofinancirajo se dejanski stroški (stroški blaga in storitev) za programe mednarodne dejavnosti, ki so določeni v letnem programu športa in v katerih nastopajo športniki, izbrani v reprezentanco MOL.
Na razpis za sofinanciranje programov iz prejšnjega odstavka se lahko prijavi izvajalec, ki:
– združuje športna društva iz več športnih panog in lahko na podlagi tega zagotovi kakovosten izbor športnikov za nastope v reprezentanci MOL;
– izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
71. člen
(merila za dodelitev sredstev)
Merila za sofinanciranje programov na področju mednarodne dejavnosti so:
+----------------------------------------+----------+
|         Merilo         | Število |
|                    |  točk  |
+----------------------------------------+----------+
|Število društev, ki jih združuje    |  0–20  |
|izvajalec                |     |
+----------------------------------------+----------+
|Reference izvajalca (zagotavljanje   |  0–30  |
|kakovostne logistike in izbora     |     |
|športnikov)               |     |
+----------------------------------------+----------+
|Kadrovska struktura (trenerji –     |  0–20  |
|selektorji za izbor reprezentance MOL) |     |
+----------------------------------------+----------+
|Cena programa              |  0–30  |
+----------------------------------------+----------+
72. člen
(opredelitev višine sofinanciranja programov)
Izbere in sofinancira se program izvajalca, ki je pri vrednotenju po merilih iz prejšnjega člena zbral najvišje število točk. Obseg sofinanciranja programa se določi v letnem programu športa. Sofinancira se izbrani program izvajalca v višini 100 % vrednosti, opredeljene v razpisu.
IV. MERILA ZA DODELJEVANJE DOMICILA ŠPORTNIM DRUŠTVOM IN ZVEZAM ŠPORTNIH DRUŠTEV
73. člen
(domicil športnih društev in zvez športnih društev)
Domicil se dodeli športnim društvom in zvezam športnih društev z namenom prednostne uporabe poslovnih prostorov za vzpostavitev sedeža društva oziroma zveze športnih društev in z namenom prednostne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajanje programov društva oziroma zveze.
Domicil na posameznem javnem športnem objektu se ugotavlja in dodeljuje za dobo enega leta.
Zvezam športnih društev uveljavljenih športnih blagovnih znamk, ki so izbrane izvajalke letnega programa športa na področju delovanja zvez športnih društev, se na podlagi vrednotenja po merilih iz 59. člena tega pravilnika domicil dodeli neposredno in prednostno.
74. člen
(merila za dodelitev domicila)
Merila za ugotavljanje in dodeljevanje domicila na posameznem javnem športnem objektu so:
+--------------------------------------+------------+
|        Merilo        |Število točk|
+--------------------------------------+------------+
|Tradicija športnega društva (število |  0–30  |
|let delovanja)            |      |
+--------------------------------------+------------+
|Množičnost (število članov      |  0–20  |
|posameznikov društva s plačano    |      |
|članarino za tekoče leto/sezono)   |      |
+--------------------------------------+------------+
|Kakovost programa izvajalca, ki se  |  0–30  |
|izvaja na objektu           |      |
+--------------------------------------+------------+
|Izvajanje programov na področju    |  0–20  |
|interesna športna vzgoja otrok,    |      |
|mladine in študentov, športne vzgoje |      |
|otrok in mladine, usmerjenih     |      |
|v kakovostni in vrhunski šport, v   |      |
|vseh starostnih kategorijah, ter   |      |
|programov kakovostnega ali vrhunskega |      |
|športa članov             |      |
+--------------------------------------+------------+
Domicil na posameznem javnem športnem objektu se dodeli izvajalcem, katerih vloge zberejo od 60 do 100 točk.
Športna društva in zveze športnih društev, ki jim je dodeljen domicil v javnem športnem objektu, so dolžni za uporabo poslovnega prostora plačevati obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja, ki jih v pogodbi o uporabi poslovnih prostorov določi upravljavec javnega športnega objekta. Upravljavec zagotovi uporabo poslovnega prostora za eno delovno mesto v izmeri največ 10 m2.
Če je na posameznem javnem športnem objektu do domicila upravičenih več izvajalcev in je poslovni prostor omejen, se najprej dodeli uporaba poslovnega prostora izvajalcem, ki imajo na podlagi vrednotenja po določilih prvega odstavka tega člena več točk.
Uporaba poslovnega prostora na javnem športnem objektu se dodeli samo v primeru, če jih objekt ima.
V. MERILA ZA DODELJEVANJE UPORABE PROSTORA V MREŽI JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV
75. člen
(uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov)
Ko je izvajalcem dodeljen domicil na posameznih javnih športnih objektih, se za izvedbo programov dodeli še uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov na vadbenih oziroma tekmovalnih površinah.
Skupni obseg prostih kapacitet po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe športnih objektov se opredeli z letnim programom športa. Z obsegom se opredeli število ur uporabe prostora za obdobje ene športne sezone, z namenom pa se opredeli športna panoga, ki se lahko na športnem objektu prednostno izvaja.
Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov imajo programi interesne športne vzgoje otrok in mladine ter programi športne vzgoje otrok in mladih, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Področja letnega programa športa, za katera se dodeli uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, in okvirni termini, v katerih se za izvajanje programov namenja prostor, so:
+--------------------------+----------------------------------+
|Področja letnega programa |Okvirni termin          |
|športa          |                 |
+--------------------------+----------------------------------+
|Programi interesne športne|v času po pouku najkasneje do 20. |
|vzgoje otrok in mladine  |ure in v pouka prostih dnevih   |
+--------------------------+----------------------------------+
|Programi športne vzgoje  |v času po pouku najkasneje do:  |
|otrok in mladine,     |– cicibani in cicibanke do 19. ure|
|usmerjenih v kakovostni in|– mlajši dečki in deklice do 20. |
|vrhunski šport      |ure                |
|             |– starejši dečki in deklice do 20.|
|             |ure                |
|             |– kadeti in kadetinje do 22. ure |
|             |– mladinci in mladinke do 22. ure |
|             |in v pouka prostih dnevih     |
+--------------------------+----------------------------------+
|Programi kakovostnega in |v času po izvedbi interesnih   |
|vrhunskega športa     |programov športne vzgoje otrok in |
+--------------------------+mladine in programov otrok in   |
|Programi športne     |mladine, usmerjenih v kakovostni |
|rekreacije in športa   |in vrhunski šport, najkasneje do |
|invalidov         |23. ure              |
+--------------------------+----------------------------------+
|Velika mednarodna     |v skladu s programom velikega   |
|tekmovanja in prireditve |mednarodnega tekmovanja      |
+--------------------------+----------------------------------+
76. člen
(način in pogoji dodeljevanja uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov)
Uporaba prostora na posameznih javnih športnih objektih se dodeli vadbenim skupinam izbranih programov izvajalcev na podlagi vrednotenja programov po merilih iz 14., 18., 22., 27., 30., 49., 52., 56., 68. in 71. člena tega pravilnika na naslednjih področjih letnega programa športa:
– interesni programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov;
– programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– programi kakovostnega in vrhunskega športa;
– programi športne rekreacije;
– programi športa invalidov;
– programi velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev.
Na podlagi števila točk, ki so jih programi izvajalcev dosegli v postopku vrednotenja na posameznem področju letnega programa športa, in vlog izvajalcev za uporabo javnih športnih objektov, se na posameznih objektih izdela prednostni vrstni red, na podlagi katerega se posameznim izvajalcem programov določi obseg uporabe objektov, izražen v urah.
Obseg uporabe prostora v javnih športnih objektih se za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v katere so vključeni registrirani športniki, določi glede na starostne kategorije, kot jih opredeljujejo pravila posamezne panoge:
– cicibani in cicibanke v obsegu do 80 ur,
– mlajši dečki in deklice v obsegu do 240 ur,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 320 ur,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 400 ur,
– mladinci in mladinke v obsegu do 480 ur.
Obseg uporabe prostora v javnih športnih objektih se za Programe kakovostnega in vrhunskega športa, v katere so vključeni registrirani športniki, določi v starostni kategoriji:
– člani in članice v kakovostnem športu v obsegu do 320 ur,
– člani in članice v vrhunskem športu v obsegu do 640 ur.
Če se izvajalcu ne sofinancira programa, se mu lahko dodeli uporaba prostora v javnem športnem objektu, če v postopku vrednotenja programa doseže vsaj 50 % možnih točk in če na objektu še ni izkoriščena celotna razpoložljiva kvota ur. S tem pridobi tudi status izvajalca letnega programa športa.
Izvajalec ima na javnem športnem objektu, kjer ima domicil, prednost pred drugimi izvajalci istovrstnih programov brez domicila.
Dodeljene ure za izvedbo programov v javnem športnem objektu lahko izvajalec uporabi tudi za izvedbo tekmovanj, ki so v urniku nacionalne oziroma mednarodne panožne športne zveze. Kolikor na objektu, na katerem ima izvajalec dodeljeno uporabo prostora, ni mogoče izvajati tekmovanj, lahko upravljavec objekta prerazporedi izvajalca na drug javni športni objekt.
Za izvedbo vseh tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov nacionalnih in mednarodnih panožnih športnih zvez izvajalci za uporabo javnih športnih objektov krijejo le dodatne stroške priprave objekta po veljavnem ceniku upravljavca objekta, ki za izvedbo tekmovanja presegajo zahtevane standarde nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez.
Razpisna komisija lahko programe izvajalcev v postopku dodeljevanja uporabe prostora prerazporedi tudi na javni športni objekt, za katerega izvajalec ni vložil vloge za uporabo prostora. Pri tem se upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za posamezne športne panoge.
V okviru razpisa se uporaba javnih športnih objektov dodeli za športno sezono, ki se praviloma začne 1. septembra tekočega koledarskega leta, za katerega je izveden razpis, in konča 31. avgusta prihodnjega koledarskega leta. Izjema so velika mednarodna tekmovanja in prireditve ter projekti animacije za pospeševanje vključevanja prebivalcev MOL v športno rekreativne programe, ki jih v letnem programu športa in razpisu opredeli MOL. Zanje se dodeljuje uporaba prostora od 1. januarja do 31. decembra tekočega koledarskega leta.
VI. IZVEDBA POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
77. člen
(priprava razpisa)
Pristojni organ vsako leto na podlagi sprejetega letnega programa športa izvede razpis, na podlagi katerega se izberejo in sofinancirajo izvajalci letnega programa športa.
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani MOL. Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa objavljena na spletni strani MOL in v pisni obliki dosegljiva na sedežu pristojnega organa.
78. člen
(razpisna komisija)
Pred izvedbo razpisa župan z odločbo imenuje sedem člansko razpisno komisijo, ki vodi postopek razpisa. V komisiji morata biti vsaj dva člana predstavnika uporabnikov in en član predstavnik upravljavca javnih športnih objektov. Vsaj trije člani komisije morajo imeti izobrazbo s področja športa oziroma ustrezno usposobljenost s področja športa in vsaj 10 let izkušenj na področju športa, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
Komisija ima v postopku razpisa naslednje naloge:
– pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceni ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je mogoče pričakovati uspešen javni razpis,
– odpira prejete vloge in pošilja pozive za morebitne dopolnitve vlog,
– strokovno pregleda popolnost vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril,
– sestavi predlog prejemnikov sredstev z obrazložitvijo, ki ga vsi ob odločanju prisotni člani komisije podpišejo,
– opravlja druge naloge v zvezi z razpisom v skladu s predpisi in po navodilih vsakokratne Komisije za koordinacijo izvedbe javnih razpisov za sofinanciranje programov v MOL.
Komisija se sestaja na rednih in po potrebi tudi izrednih sejah. Redno sejo komisije skliče predsednik najmanj 5 delovnih dni pred datumom seje. Izredno sejo predsednik skliče najmanj dva delovna dneva pred datumom seje. Seje lahko potekajo tudi korespondenčno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije je potrebna absolutna večina članov, za odločanje pa večina navzočih članov.
Za nagrajevanje zunanjih članov komisije se smiselno uporabljajo določila Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih (Uradni list RS, št. 77/12), ki urejajo plačila za člane delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta.
VII. POROČANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
79. člen
(poročilo in zahtevek za izplačilo)
Izvajalci letnega programa športa, ki jim programe sofinancira MOL iz proračuna, črpajo sredstva na podlagi zahtevka za izplačilo. Zahtevek mora vsebovati poročilo o izvedbi programov in vsa dokazila o namenski porabi sredstev, pri čemer mora vrednost dokazil presegati zahtevani znesek za 20 %, razen za programe mestnih panožnih športnih šol – sofinanciranja stroškov dela trenerjev in programov delovanja zvez športnih društev – sofinanciranje stroškov dela strokovno-organizacijskih delavcev v športu.
Izvajalci letnega programa športa pristojnemu organu posredujejo zahtevek za izplačilo, poročilo o izvedbi programov in dokazila o namenski porabi sredstev osebno oziroma s priporočeno pošto.
V programih, kjer je predmet sofinanciranja strošek strokovnega kadra, lahko izvajalci kot dokazilo o namenski rabi sredstev navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 20 % vseh stroškov dela strokovnega kadra.
Do 30. marca tekočega leta morajo izvajalci pristojnemu organu posredovati zaključno poročilo, ki vsebuje računovodske izkaze s pojasnili, in poročilo o uresničevanju ciljev izvedenih programov v preteklem koledarskem letu.
80. člen
(neresnični podatki in nenamenska raba sredstev)
Kolikor se z nadzorom ugotovi, da so bili podatki v vlogah na razpis ali v poročilih o izvedbi programa neresnični, oziroma so bila sredstva porabljena nenamensko, mora izvajalec vrniti celotna prejeta sredstva in protivrednost uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov, oboje z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
81. člen
(izvajalec nadzora)
Pristojni organ izvaja nadzor nad realizacijo programa in namensko porabo sredstev ob vsakem plačilnem zahtevku. Lahko pa izvaja nadzor tudi na mestu, kjer se program izvaja.
82. člen
(pregled zagotavljanja uporabe prostora)
Upravljavci javnih športnih objektov, ki so v lasti MOL, morajo zagotoviti transparentnost in javnost podatkov. Upravljavci posredujejo oziroma objavijo urnike za športno sezono oziroma šolsko leto najkasneje do 1. septembra tekočega koledarskega leta. Izvajalci letnega programa športa morajo najkasneje do 1. oktobra tekočega koledarskega leta dostaviti poročilo pristojnemu organu o obsegu uporabe športnih objektov (koriščene in nekoriščene ure na dodeljenem objektu). Do 10. oktobra tekočega koledarskega leta morajo upravljavci oblikovati končne urnike in vnesti podatke v spletno aplikacijo urnikov športnih objektov, ki so v mreži javnih športnih objektov MOL.
VIII. KONČNI DOLOČILI
83. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08 in 82/11).
84. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-172/2013-2
Ljubljana, dne 25. novembra 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti