Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3490. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B), stran 10590.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2013.
Št. 003-02-10/2013-5
Ljubljana, dne 27. novembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI (ZVRK-B)
1. člen
V Zakonu o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in 28/11 – odločba US) se prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Volilno kampanjo lahko organizirajo sam kandidat ali kandidatka (v nadaljnjem besedilu: kandidat), predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba, v primeru referenduma pa pravna ali fizična oseba, ki je pobudnik zahteve za razpis referenduma, ali je zainteresirana za izid referenduma (v nadaljnjem besedilu: organizator volilne kampanje). Zainteresirana pravna ali fizična oseba iz tega odstavka je državljan Republike Slovenije z volilno pravico, posameznik, ki samostojno opravljajo dejavnost, samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba s sedežem na območju Republike Slovenije ter, kadar Vlada Republike Slovenije tako odloči, pristojna služba Vlade Republike Slovenije.«.
Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Liste kandidatov in posamezni kandidati na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti, ki jih predlagajo teritorialne organizacijske enote iste politične stranke v različnih lokalnih skupnostih, imajo lahko skupnega organizatorja volilne kampanje.«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je pobudnik zahteve za razpis referenduma ali je zainteresirana za izid referenduma, ima lahko samo po enega organizatorja.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
2. člen
V 4. členu se črta šesti odstavek.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(1) Pri objavah raziskav javnega mnenja in anket o kandidatih, listah kandidatov, političnih strankah in o referendumskem vprašanju v času volilne oziroma referendumske kampanje mora zaradi zagotavljanja preglednosti in objektivnega informiranja javnosti izdajatelj medija navesti firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov naročnika, plačnika in izvajalca, čas, v katerem je bila opravljena raziskava javnega mnenja oziroma anketa, način njune izvedbe, vzorec in odzivnost vprašanih, vprašalnik oziroma vprašanja in merske napake.
(2) Objava raziskav javnega mnenja in anket o kandidatih, listah kandidatov, političnih strankah in o referendumskem vprašanju ni dovoljena 24 ur pred dnem glasovanja in do zaprtja volišč na dan glasovanja.«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se beseda »Mediji« nadomesti z besedama »Izdajatelji medijev«.
V tretjem odstavku se besedilo »Drugi tiskani in elektronski mediji« nadomesti z besedilom »Izdajatelji drugih tiskanih in elektronskih medijev«.
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(1) Izdajatelji medijev morajo v medijih, ki so kot taki določeni s predpisi o medijih, volilne oglaševalske vsebine objaviti z navedbo naročnika.
(2) V biltenih, katalogih ali drugih nosilcih objavljanja informacij, plakatih, prospektih in transparentih ter video straneh brez žive slike ter v telekomunikacijskih sporočilih, ki vsebujejo oglaševalske vsebine za volilno kampanjo, mora biti naveden naročnik take vsebine. Na plakatih mora biti navedena tudi njihova zaporedna številka.«.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(1) Organizator volilne kampanje lahko pridobiva prispevke za volilno kampanjo od fizičnih oseb. Prispevki posamezne fizične osebe skupaj za posamezno volilno kampanjo ne smejo presegati desetih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto. Denarni prispevki posamezne fizične osebe v gotovini so za posamezno volilno kampanjo dovoljeni največ do zneska 50 eurov, višji denarni prispevki pa morajo biti vplačani prek bank, hranilnic ali drugih pravnih oseb, ki v skladu s predpisi, ki urejajo plačilne storitve, opravljajo plačilne storitve (v nadaljnjem besedilu: ponudniki plačilnih storitev). Pri prispevanju denarnega prispevka v gotovini mora fizična oseba poleg višine danega zneska organizatorju volilne kampanje sporočiti tudi podatke o imenu, priimku, EMŠO in naslovu fizične osebe.
(2) Poleg denarnih prejemkov iz prejšnjega odstavka je prispevek za volilno kampanjo tudi vsak nedenarni prispevek, brezplačna storitev za organizatorja volilne kampanje, prevzem obveznosti oziroma opravljanje storitev za organizatorja volilne kampanje ali prodaja blaga organizatorju volilne kampanje pod pogoji, ki organizatorja volilne kampanje postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge koristnike storitev oziroma kot kupce blaga teh oseb. Kot prispevek se ne šteje delo, ki ga za organizatorja volilne kampanje opravi fizična oseba, če za to ni dolžna izdati računa.
(3) Organizator volilne kampanje in fizična oseba, ki opravi storitev za organizatorja volilne kampanje ali mu proda blago, morata skleniti ustrezno pogodbo v pisni obliki.
(4) Organizator volilne kampanje lahko pridobi posojilo samo pri bankah in posojilnicah pod enakimi pogoji kot druge osebe. Dano posojilo se ne šteje za financiranje volilne kampanje.
(5) Državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati volilne kampanje, razen če zakon določa drugače. Pravne osebe zasebnega prava, katerih namen ustanovitve ni pridobivanje dobička, lahko prispevajo prispevke za referendumsko kampanjo.
(6) Organizator volilne kampanje ne sme pridobivati sredstev za volilno kampanjo od tujih fizičnih in pravnih oseb. Organizator volilne kampanje za volitve v Evropski parlament lahko pridobiva sredstva za volilno kampanjo iz prispevkov državljanov držav članic Evropske unije pod pogoji in na način, ki po tem zakonu veljajo za domače fizične osebe.
(7) Organizator volilne kampanje, ki je fizična oseba, lahko prenese sredstva s svojega transakcijskega računa na poseben transakcijski račun največ v višini desetih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto. Organizator volilne kampanje, ki je politična stranka, lahko prenese sredstva s svojega rednega transakcijskega računa na poseben transakcijski račun največ v višini iz 23. člena tega zakona, odvisno od tega, za katere volitve gre. Prispevek politične stranke in ostali prispevki skupaj ne smejo presegati dovoljene višine iz 23. člena tega zakona. Organizator referendumske kampanje, ki je oseba iz drugega stavka petega odstavka tega člena, lahko prenese sredstva s svojega transakcijskega računa na poseben transakcijski račun največ v višini desetih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto.
(8) Prispevki iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne vštevajo v sredstva, ki jih fizične osebe namenijo za financiranje političnih strank v skladu z določbami zakona, ki ureja politične stranke.
(9) Ponudniki plačilnih storitev so dolžni pri vplačilu prispevkov organizatorju volilne kampanje poleg višine danega zneska organizatorju volilne kampanje sporočiti tudi podatke, ki omogočajo identifikacijo plačnika (ime, priimek, davčna številka in naslov fizične osebe ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, oziroma podatke o firmi, matični številki in sedežu ter poslovnem naslovu pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika), ter druge informacije, ki so posredovane skupaj s plačilno transakcijo.
(10) Prispevke, ki so organizatorju volilne kampanje dani v nasprotju s tem zakonom, je dolžan organizator volilne kampanje najkasneje v 30 dneh od dneva prejema nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije.«.
7. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(1) Stroški volilne kampanje so stroški, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za posamezno kandidatno listo ali posameznega kandidata ali za izvedbo referenduma.
(2) Stroški volilne kampanje so:
1. stroški oblikovanja, tiskanja, razobešanja in odstranjevanja plakatov,
2. stroški oblikovanja in objavljanja predvolilnih oglaševalskih vsebin v medijih,
3. stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov,
4. stroški oblikovanja, tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala iz 7. člena tega zakona,
5. stroški odprtja, vodenja in zaprtja posebnega transakcijskega računa,
6. stroški svetovanja za načrtovanje strategije ali posamičnih delov volilne kampanje in njihove rabe ter volilne taktike,
7. drugi sorodni stroški, ki so nastali zaradi dejanj volilne kampanje.
(3) Če ima politična stranka, ki je organizator volilne kampanje, organizirane notranje organizacijske enote, se za stroške volilne kampanje štejejo tudi njihovi stroški, nastali za dejanja volilne kampanje.
(4) Za stroške volilne kampanje se štejejo vsi stroški iz tega člena, ne glede na to, kdaj so nastali, kdaj so bili plačani in kdaj so bili sklenjeni posli v zvezi s posameznimi dejanji volilne kampanje, če se stroški in posli nanašajo na obdobje iz 2. člena tega zakona. Med stroške volilne kampanje se ne štejejo stroški zbiranja podpisov, ki se zbirajo za vložitev kandidature kandidata ali liste kandidatov oziroma referendumske zahteve, in stroški, nastali po obdobju volilne kampanje, razen stroškov odstranjevanja plakatov in stroškov vodenja in zaprtja posebnega transakcijskega računa.
(5) Izvajalec oblikovanja in tiskanja plakatov mora na računu, ki ga izstavi organizatorju volilne kampanje, navesti količino natisnjenih plakatov, izvajalec lepljenja pa število nalepljenih plakatov.«.
8. člen
V prvem odstavka 16. člena se besedilo »iz 3. točke in rok odloga plačila iz 4. točke prvega odstavka 18. člena« nadomesti z besedilom »iz 5. točke drugega odstavka 18. člena«.
9. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(1) Organizator volilne kampanje za volitve v državni zbor, Evropski parlament, predsednika republike ali za referendum na državni ravni mora zaradi zagotavljanja preglednosti, zakonitosti izvedbe in učinkovitosti nadzora volilne kampanje najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa poročilo o financiranju volilne kampanje predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) preko spletnega portala AJPES.
(2) Organizator volilne kampanje mora v poročilu o financiranju volilne kampanje poročati o:
1. skupni višini zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo,
2. višini prispevkov, ki jih je organizator volilne kampanje s svojega transakcijskega računa prenesel na poseben transakcijski račun v skladu s sedmim odstavkom 14. člena tega zakona,
3. vseh posameznih prispevkih fizičnih oseb, ki na dan glasovanja presegajo povprečno bruto mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto, vključno z navedbo imena, priimka in naslova fizične osebe ter višine prispevka,
4. vseh posameznih izdatkih, ki jih je organizator volilne kampanje namenil za financiranje volilne kampanje, vključno z navedbo zneska, ne glede na njegovo višino, skupaj z namenom in izvajalcem storitev oziroma prodajalcem izdelka,
5. vseh posameznih posojilih, ki jih organizatorju volilne kampanje da banka ali posojilnica, vključno z navedbo podatkov o firmi, sedežu, poslovnem naslovu in matični številki banke ali posojilnice, pri kateri je pridobil posojilo, obrestni meri, odplačilni dobi ter višini posojila, ne glede na višino posojila,
6. vseh posameznih prispevkih, ki so bili organizatorju volilne kampanje dani v nasprotju s tem zakonom, ter njihove vrednosti, vključno z navedbo podatkov o firmi oziroma imenu, sedežu in poslovnemu naslovu pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma podatkov o osebnem imenu in naslovu posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizične osebe, ki je dala prispevek organizatorju volilne kampanje,
7. vseh nakazilih presežkov zbranih sredstev organizatorja volilne kampanje iz prvega odstavka 22. člena tega zakona in prispevkov, ki so bili organizatorju volilne kampanje dani v nasprotju s tem zakonom, v humanitarne namene.
(3) Poročilo o financiranju volilne kampanje, kadar je organizator volilne kampanje politična stranka, mora ločeno vsebovati tudi stroške, nastale za dejanja volilne kampanje notranjih organizacijskih enot politične stranke v skladu s tretjim odstavkom 15. člena tega zakona.
(4) Organizator referendumske kampanje mora poročati tudi o vseh posameznih prispevkih pravnih oseh iz petega odstavka 14. člena tega zakona, ki na dan glasovanja presegajo povprečno bruto mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto, vključno z imenom in sedežem pravne osebe ter višino prispevka.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka 19. člena tega zakona mora organizator volilne kampanje za volitve za člane v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti ali referendum v lokalni skupnosti poročilo o financiranju volilne kampanje predložiti AJPES preko spletnega portala AJPES.«.
10. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za notranje zadeve, podrobneje določi vsebino in obrazce poročil iz 18. in 19. člena tega zakona.«.
11. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
AJPES na svoji spletni strani javno objavi poročila iz 18. in 19. člena tega zakona.«.
12. člen
V 22. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če računsko sodišče z revizijo ugotovi večji presežek zbranih sredstev, kot jih je organizator volilne kampanje iz prejšnjega odstavka prikazal v poročilu, mora organizator volilne kampanje razliko presežka nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije, s svojega transakcijskega računa v 30 dneh od objave revizijskega poročila na spletnih straneh računskega sodišča in državnega zbora oziroma lokalne skupnosti ter o tem poročati računskemu sodišču in državnemu zboru oziroma predstavniškemu organu lokalne skupnosti. Sredstva, pridobljena za delno povračilo stroškov volilne kampanje, se ne upoštevajo v izračun presežka zbranih sredstev.«.
13. člen
V 23. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko stroški posamezne volilne oziroma referendumske kampanje dosežejo višino minimalne plače v Republiki Sloveniji, ki velja trideseti dan pred dnem glasovanja, če bi bili po določbah prejšnjih odstavkov dovoljeni stroški volilne oziroma referendumske kampanje nižji.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
14. člen
V drugem odstavku 29. člena se za besedo »sodišče« doda beseda »lahko«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Organizator volilne kampanje, pri katerem se opravlja revizija, državni organi, organi lokalnih skupnosti, AJPES, banke in hranilnice, v katerih so organizatorji volilne kampanje odprli posebne transakcijske račune, izvajalci storitev in prodajalci blaga, ki so opravili storitve oziroma dobavili blago organizatorju volilne kampanje, so dolžni računskemu sodišču na zahtevo brezplačno predložiti listine, potrebne za izvedbo revizije, dati pojasnila ter omogočiti vpogled v svoje poslovne knjige in evidence. Če računsko sodišče ugotovi obstoj tveganj, da organizator volilne kampanje v poročilu iz 18. in 19. člena tega zakona ni prikazal oziroma ni pravilno prikazal vseh podatkov, lahko zahteva pojasnila, podatke ali listine, ki so potrebne za izvedbo revizije, tudi od drugih oseb. Računsko sodišče za potrebe izvedbe revizije osebne podatke zbira neposredno od oseb in iz zbirk osebnih podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.«.
15. člen
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Računsko sodišče lahko na podlagi javno objavljenih poročil iz 18. in 19. člena tega zakona zahteva, da organizator volilne kampanje v primernem roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni, dopolni poročilo, če ni sestavljeno v skladu z 18. in 19. členom tega zakona in ga ponovno predloži AJPES.«.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ko je revizijsko poročilo računskega sodišča dokončno, se objavi na spletnih straneh računskega sodišča in državnega zbora oziroma lokalne skupnosti.
(4) Računsko sodišče dokončno revizijsko poročilo pošlje državnemu zboru oziroma lokalni skupnosti.«.
16. člen
Peti odstavek 31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Sklep o zmanjšanju oziroma izgubi pravice do povračila stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje iz prvega in tretjega odstavka tega člena in sklep o začasnem zmanjšanju oziroma začasni izgubi pravice politične stranke do sredstev iz državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti iz drugega in četrtega odstavka tega člena sprejme računsko sodišče takoj, ko postane poročilo o reviziji dokončno.«.
17. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(1) Z globo od 800 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator volilne kampanje, ki ne konča volilne kampanje 24 ur pred dnem glasovanja (prvi odstavek 2. člena).
(2) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 250 do 550 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 150 do 250 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 150 do 250 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
18. člen
V prvem odstavku 33. člena se besedilo »700 do 1.000« nadomesti z besedilom »700 do 2.500« ter se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena tega zakona;«.
V drugem in tretjem odstavku se besedilo »150 do 200« nadomesti z besedilom »150 do 400«.
V četrtem odstavku se besedilo »1.000 do 2.000« nadomesti z besedilom »1.000 do 3.000«.
19. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(1) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek izdajatelj medija, ki:
– objavi raziskavo javnega mnenja ali anketo o kandidatih, listah kandidatov, političnih strankah in o referendumskem vprašanju v času volilne oziroma referendumske kampanje, ne da bi navedel podatke iz prvega odstavka 5. člena tega zakona;
– objavi raziskavo javnega mnenja ali anketo o kandidatih, listah kandidatov, političnih strankah in o referendumskem vprašanju v času od 24 ur pred dnem glasovanja do zaprtja volišč na dan glasovanja (drugi odstavek 5. člena).
(2) Z globo od 350 do 650 eurov se kaznuje odgovorna oseba izdajatelja medija, državnega organa ali lokalne skupnosti, ki kot izdajatelj medija stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
20. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(1) Z globo od 1.500 do 4.500 eurov se kaznuje za prekršek izdajatelj medija, ki:
– ne sprejme ali ne objavi pravočasno pravil ali ravna v nasprotju z objavljenimi pravili iz 6. člena tega zakona;
– ne zagotavlja enakih pogojev oziroma ne zagotavlja enakopravnosti v skladu s tretjim odstavkom 6. člena tega zakona;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena tega zakona.
(2) Z globo od 350 do 650 eurov se kaznuje odgovorna oseba izdajatelja medija, državnega organa ali lokalne skupnosti, ki kot izdajatelj medija stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
21. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
Z globo od 350 do 800 eurov se kaznuje kandidat za poslanca državnega zbora, poslanca Evropskega parlamenta in predsednika republike, kandidat za člana predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti ali organizator referendumske kampanje, ki pravočasno ne sporoči podatkov o organizatorju volilne oziroma referendumske kampanje (17. člen).«.
22. člen
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 10.000 do 20.000 eurov se kaznuje organizator volilne kampanje – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v danem roku ne predloži poročila o financiranju volilne kampanje v skladu z 18. in 19. členom tega zakona, ali namerno predloži lažno poročilo o financiranju volilne kampanje ali prepozno odpre oziroma ne odpre posebnega transakcijskega računa ali vseh sredstev za volilno kampanjo ne zbere na tem računu ali z njega ne poravna vseh stroškov volilne kampanje (16. člen) ali presežka zbranih sredstev ne nameni v humanitarne namene (22. člen).«.
V drugem odstavku se besedilo »1.500 do 2.000« nadomesti z besedilom »1.500 do 3.000«.
V tretjem odstavku se besedilo »400 do 1.200« nadomesti z besedilom »400 do 1.500«.
23. člen
Za 38. členom se dodajo novi 38.a, 38.b in 38.c člen, ki se glasijo:
»38.a člen
(1) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se kaznuje organizator volilne kampanje – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki;
1. pridobi od iste osebe prispevke, ki presegajo desetkratno povprečno bruto mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto in presežka v 30 dneh ne nakaže v humanitarne namene (prvi odstavek in drugi stavek petega odstavka v povezavi z desetim odstavkom 14. člena),
2. denarni prispevek višji od 50 eurov ne prejme preko ponudnikov plačilnih storitev (prvi odstavka 14. člena),
3. so mu dani prispevki iz nedovoljenih virov in jih v 30 dneh od dneva prejema ne nameni v humanitarne namene (peti in šesti odstavek v povezavi z desetim odstavkom 14. člena),
4. za opravo storitev ali prodajo blaga s fizično osebo ne sklene ustrezne pogodbe v pisni obliki v skladu s tretjim odstavkom 14. člena tega zakona,
5. ne pridobi posojila samo pri bankah in posojilnicah (četrti odstavek 14. člena),
6. prenese sredstva s svojega transakcijskega računa na poseben transakcijski račun v nasprotju s sedmim odstavkom 14. člena tega zakona,
7. v 30 dneh od objave revizijskega poročila na spletnih straneh računskega sodišča in državnega zbora oziroma lokalne skupnosti presežek zbranih sredstev ne nameni v humanitarne namene (drugi odstavek 22. člena),
8. na zahtevo računskega sodišča ne da oziroma ne predloži pojasnil, podatkov ali listin, ki so potrebni za izvedbo revizije, ali ne omogoči vpogleda v svoje poslovne knjige in evidence (četrti odstavek 29. člena),
9. na zahtevo in v roku, ki ga določi računsko sodišče, ne predloži dopolnitve poročila (drugi odstavek 30. člena).
(2) Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba organizatorja, ki stori prekršek iz prejšnjega člena.
(3) Z globo od 600 do 1.500 eurov se kaznuje organizator volilne kampanje – posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
38.b člen
(1) Z globo od 5.000 do 10.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
– ravna v nasprotju s petim odstavkom 14. člena tega zakona,
– da posojilo organizatorju volilne kampanje v nasprotju s četrtim odstavkom 14. člena tega zakona,
– na zahtevo računskega sodišča ne da oziroma ne predloži pojasnil, podatkov in listin ali ne dovoli vpogleda v svoje poslovne knjige in evidence (četrti odstavek 29. člena).
(2) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 600 do 1.000 eurov se kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena tega zakona ali drugo ali tretjo alinejo prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 600 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki za opravo storitev ali prodajo blaga ne sklene ustrezne pogodbe v pisni obliki v skladu s tretjim odstavkom 14. člena tega zakona.
38.c člen
(1) Z globo od 1.500 do 15.000 eurov se kaznuje ponudnik plačilnih storitev, ki pri vplačilu prispevkov organizatorju volilne kampanje ne sporoči višine prispevka ali podatkov, ki omogočajo identifikacijo plačnika, ter druge informacije, ki so posredovane skupaj s plačilno transakcijo (deveti odstavek 14. člena).
(2) Z globo od 350 do 1.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba ponudnika plačilnih storitev, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
24. člen
V 39. členu se v prvem odstavku besedilo »7.000 do 12.500« nadomesti z besedilom »7.000 do 20.000«.
V drugem odstavku se besedilo »3.500 do 10.000« nadomesti z besedilom »3.500 do 15.000«.
V tretjem odstavku se besedilo »3.500 do 10.000« nadomesti z besedilom »3.500 do 15.000«.
V četrtem odstavku se besedilo »700 do 1.000« nadomesti z besedilom »700 do 1.500«.
25. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(1) Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, katerih kršitve so s tem zakonom določene kot prekrški, je pristojen inšpektorat, pristojen za notranje zadeve, razen v primerih iz 5., 6. in prvega odstavka 7. člena tega zakona, ko je pristojen inšpektorat, pristojen za kulturo in medije, 8., 9. in 11. člena tega zakona, ko je pristojna inšpekcija lokalne skupnosti ali redarstvena služba lokalne skupnosti, ter v delu določb 4., 14., 16., 18., 19., 22., 23., 29. in 30. člena tega zakona, ki se nanašajo na financiranje, ko je pristojno računsko sodišče.
(2) Računsko sodišče izvaja nadzor v mejah pristojnosti, ki jih določata ta zakon in zakon, ki ureja pristojnosti računskega sodišča.
(3) Inšpektorat, pristojen za notranje zadeve, inšpektorat, pristojen za kulturo in medije, pristojna inšpekcija lokalne skupnosti ali redarstvena služba lokalne skupnosti lahko izrekajo globe za prekrške po tem zakonu v okviru razpona, predpisanega s tem zakonom, pri čemer lahko za prekrške v hitrem postopku izrečejo globe tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe.
(4) Če se pri nadzoru ugotovi objava raziskave javnega mnenja oziroma ankete v času 24 ur pred dnem glasovanja in do zaprtja volišč na dan glasovanja, lahko uradna oseba organa, pristojnega za nadzor, z odločbo odredi odstranitev raziskave javnega mnenja oziroma ankete. Zoper to odločbo je dovoljena pritožba. Pritožba ne zadrži izvršitve. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo.
(5) Inšpekcijski in drugi državni organi ter nosilci javnih pooblastil, ki pri izvrševanju svojih nalog ugotovijo kršitve določb zakona iz prvega odstavka tega člena, morajo prekrškovnemu organu podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
(1) Posredovanje poročila o financiranju volilne kampanje iz 18. in 19. člena zakona preko spletnega portala AJPES se zagotovi najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi pravilnika iz 20. člena zakona.
(2) Do zagotovitve posredovanja poročil o financiranju volilne kampanje preko spletnega portala AJPES, se poročila iz 18. in 19. člena zakona posredujejo v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in 28/11 – odločba US).
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi datum, od katerega se poročila o financiranju volilne kampanje posredujejo preko spletnega portala AJPES.
27. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, izda predpis iz 20. člena zakona najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
28. člen
Ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške, do uveljavitve dopolnitve zakona, ki ureja prekrške, z določitvijo sodne pristojnosti za odločanje o prekrških s področja volilne in referendumske kampanje, o prekrških iz členov, navedenih v prvem odstavku 40. člena zakona, za katere nadzor je pristojno računsko sodišče, odloča sodišče. Obdolžilni predlog vloži računsko sodišče, za odločanje o prekršku pa je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.
29. člen
Če se volitve ali referendum opravijo pred uveljavitvijo tega zakona ali 90 dni po njegovi uveljavitvi, se za volilno oziroma referendumsko kampanjo uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in 28/11 – odločba US) in Pravilnika o vsebini in o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo (Uradni list RS, št. 105/07).
30. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/13-5/27
Ljubljana, dne 19. novembra 2013
EPA 1346-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti