Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

Št. 341-1/2013-4 Ob-4337/13 , Stran 3215
Št. 341-1/2013-4 Ob-4337/13
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2013 (Uradni list RS, št. 18/13,), Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Komen (Uradni list RS, št. 79/11) v povezavi z 29. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08), Občina Komen objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma izvajanje ukrepov in vlaganj v naravne vire za naslednje ukrepe: – Biomeliorativne ukrepe: – ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov, – izdelava in vzdrževanje robov, pasišč in remiz, – nakup sadja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst, – postavitev in vzdrževanje gnezdnic in umetnih dupel; – Biotehnične ukrepe: – obdelovanje krmnih in predelovalnih njiv; – Ostale ukrepe: – nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi, – izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in odnosu do gozdnih živali ter o gozdnem bontonu, – drugi ukrepi varstva okolja in narave. Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi. 2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina, – ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini, – ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, – ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini. 3. Merila za dodelitev sredstev Vsak vlagatelj prejeme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini oziroma so sredstva enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje. 4. Višina sredstev: višina sredstev je 2.051,71 EUR. 5. Rok porabe dovoljenih sredstev: dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena. 6. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje: – povabilo k oddaji vloge, – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, – postopek za izbor sofinancerja, – navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev, – obrazce: – Obrazec – Prijava na razpis, – Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev, – Obrazec – Poročilo o porabi sredstev v letu 2012, – vzorec pogodbe. Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo vseh 10 dni od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS, na oglasni deski in na spletni strani občine: www.komen.si/objave/razpisi. 7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni rapis Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, najkasneje v roku desetih dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti neveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice: – Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo; – Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša. Nepravočasne in nepravilne opremljene vloge bodo zavržene. 8. Odpiranje prispelih vlog Vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. 9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije. Vlagatelji bodo sprejeli sklep o višini odobrenih sredstev. Po preteku pritožbenega roka se sklenejo pogodbe. 10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine: www.komen.si/objave/razpisi ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure ter v sredo od 15. do 17. ure na naslovu: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen 11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan na 05/731-04-50 oziroma po e-pošti: tanja.strnad@komen.si.
Občina Komen

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti