Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3533. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013, stran 10683.

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 in 14/13 – popr.); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 61/13 in 82/13), v skladu z 18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 23. redni seji dne 20. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/13 in 66/13) se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(prerazporeditve pravic porabe v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti za potrebe vzdrževanja javnih poti)
Ne glede na omejitve v prejšnjem členu lahko župan na predlog predsednika krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru finančnih načrtov posameznih krajevnih skupnosti za namen zagotavljanja potrebnih sredstev za vzdrževanje javnih poti, in sicer med:
– podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 30 % obsega podprograma v sprejetem proračunu,
– glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 20 % obsega glavnega programa v sprejetem proračunu,
– področji proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja proračunske porabe ne sme presegati 80 % obsega področja proračunske porabe v sprejetem proračunu.«
2. člen
(objava in uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-210/2012-115
Trebnje, dne 20. novembra 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti