Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3521. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Metlika, stran 10668.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Metlika (Uradni list RS, št. 111/09) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 21. redni seji dne 21. 11. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Metlika
I. SPLOŠNO
1. člen
Predmet tega pravilnika je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb na območju Občine Metlika.
2. člen
Občina Metlika (v nadaljevanju: občina) skladno z Operativnim planom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji in Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Metlika kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (individualnih in skupinskih) velikosti do 50 populacijskih enot.
Populacijska enota oziroma populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
II. VIŠINA SREDSTEV
3. člen
Sredstva za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Upravičencem se dodelijo finančna sredstva v višini 1.000,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno malo komunalno čistilno napravo je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba v višini 1.000,00 EUR, vendar ne več kot do nabavne vrednosti male komunalne čistilne naprave z DDV.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Do nepovratnih finančnih sredstev po tem pravilniku so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe, v kateri imajo stalno prebivališče. Stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe se morajo nahajati na območju Občine Metlika in izven območij poselitve znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo.
Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju poselitve znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo.
Do sredstev tudi niso upravičene pravne osebe.
Območja poselitve znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo so razvidna iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Metlika.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV
5. člen
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– mala komunalna čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja;
– mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30 10);
– obratovanje male komunalne čistilne naprave je v skladu z določbami v prejšnji alineji navedene uredbe, kar vlagatelj dokazuje s pozitivno oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave;
– objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe mora biti izven območij poselitve znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije. Informacije o teh območjih si vlagatelj pridobi na Občini Metlika ali Komunali Metlika d.o.o.;
– lokacija objekta male komunalne čistilne naprave mora biti definirana z zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil Zakona o graditvi objektov uporabno dovoljenje;
– vlogi morajo biti priloženi računi, iz katerih mora biti razviden nakup in vgradnja male komunalne čistilne naprave, ter dokazila o plačilu računov.
V. NAČIN PRIJAVE
6. člen
Občina vsako leto po sprejemu proračuna objavi javni razpis, s katerim določi postopek, roke in pogoje za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev po tem pravilniku.
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, v kateri mora biti najmanj en član predstavnik javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o. Komisijo s sklepom imenuje župan. Komisija vloge odpira in obravnava po časovnem zaporedju prispetja, praviloma enkrat mesečno.
Sredstva se dodelujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičenci, kateri so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev, imajo ob ponovni prijavi na razpis v naslednjem letu prednost v vrstnem redu.
Na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper navedeni sklep je možna pritožba županu občine.
Medsebojno razmerje med Občino Metlika in prejemnikom sredstev se določi s pisno pogodbo o sofinanciranju.
VI. NADZOR IN SANKCIJE
7. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen za katerega so bila dodeljena ali da so bila deljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
VII. PREHODNE DOLOČBE
8. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, vgrajenih v letih do razpisa.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-69/2012-3
Metlika, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti