Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3508. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, stran 10635.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 30. redni seji dne 20. 11. 2013 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/11) se četrti odstavek 46. člena črta.
2. člen
Prvi odstavek 106. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Župan, ki mu je predčasno prenehal mandat, določi, kateri izmed dveh ali več podžupanov bo začasno opravljal funkcijo župana. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana, oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«
3. člen
110. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko poda odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.
Po obvestitvi sprejme občinski svet sklep o prenehanju mandata občinskemu svetniku, ki ga pošlje občinski volilni komisiji. Po prejemu sklepa sveta začne občinska volilna komisija postopek za nadomestitev člana sveta.
Županu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles in drugih organov. Njihova izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, ki hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva v delovnem telesu predlaga svetu novega kandidata. Svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata članu delovnega telesa ali drugega organa zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.«
4. člen
V drugem odstavku 116. člena se beseda »vseh« nadomesti z besedo »navzočih«.
5. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 037-0001/2013
Ivančna Gorica, dne 20. novembra 2013
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti