Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

Št. 2130-13-0365 Ob-4296/13 , Stran 3184
Št. 2130-13-0365 Ob-4296/13
Na osnovi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF – UPB4, 14/13 – popr. in 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1, 61/13 in 82/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list L 379, 28. 12. 2006, str. 0005–0010), Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11), Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015 (št. 30301-2/2010/6 z dne 4. 2. 2010) in sprememb le-tega (sklep Vlade RS, št. 30301-2/2010/12 z dne 22. 12. 2011, št. 30301-4/2012/4 z dne 29. 3. 2012, št. 30301-2/2010/20 z dne 17. 2. 2011, št. 30301-2/2013/4 z dne 13. 3. 2013) in Sheme državne pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji« (številka priglasitve: M003-1783262-2010) in njene dopolnitve št. M003-1783262-2010/II z dne 20. 3. 2013, objavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo), Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje večletnih projektov, ki bodo izkazovali trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva/ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Projekti morajo razvijati tržne dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali storitev) in prispevati k ustvarjanju delovnih mest, socialni integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela, ter krepiti inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih gospodarskih, okoljskih in drugih problemov. II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so registrirana kot socialna podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 – v nadaljevanju: ZSocP), in izpolnjujejo še naslednje pogoje: 1. so na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in imajo registriran sedež ali podružnico na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015; 2. niso podjetja v težavah, ne prejema in niso v postopku pridobivanja državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11, 39/13 in 56/13); 3. imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve do Republike Slovenije, do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis (dokazilo: Obrazec št 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev). Prijavitelj v vlogi priloži še potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah v RS, zapadlih do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis); 4. niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije in na dan 31. 12. v preteklem koledarskem letu glede na dan oddaje vloga niso bila v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 – uradno prečiščeno besedilo) (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev); 5. da glede subjekta ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo); 6. lastniki podjetja niso vpleteni v postopke pranja denarja in financiranja terorizma v skladu z definicijo 19. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11); 7. niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih virov niti niso v postopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU proračun). III. Višina sredstev in način financiranja Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša 1.200.000,00 EUR. Nepovratna sredstva se razpisujejo za dvoletno obdobje, in sicer za leti: 2014 in 2015. Nepovratna sredstva za ta namen so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 960610 – Razvoj Pomurja. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo do največ 200.000,00 EUR, upoštevajoč omejitev po pravilu »de minimis«. IV. Upravičeni stroški Upravičene stroške predstavljajo: a) stroški dela zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin: – bruto plača, regres za letni dopust, malica in prevoz na delo in iz dela, b) stroški nakupa strojev in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva, do 50% vseh upravičenih stroškov. Nakup strojev in opreme je upravičen le v primeru, da je le-ta utemeljen in nujno potreben za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva. Kupljeni stroji in oprema morajo biti novi in v podjetju obravnavani kot osnovna sredstva. Prejemnik sredstev stroje in opremo, za katere je dobil sredstva državne pomoči, ne sme odsvojiti in morajo ostati v regiji še nadaljnja tri leta po zaključku projekta. Sredstva in oprema, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik državne pomoči, in se morajo obravnavati kot osnovna sredstva. V. Obdobje uveljavljanja upravičenih stroškov Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva sta proračunski leti 2014 in 2015. Po tem javnem razpisu so ob pogoju, da bo sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta, do sofinanciranja upravičeni tisti upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju nastali od datuma izdaje sklepa o dodelitvi sredstev za sofinanciranje projekta pa do konca izvajanja projektnih aktivnosti vendar najkasneje do 25. 10. 2015 in bo prijavitelj po poplačilu računov zanje ministrstvu izstavil zahtevek za izplačilo najkasneje do 25.10. za tekoče proračunsko leto. MGRT bo sofinanciralo le upravičene stroške nastale od datuma izdaje sklepa o sofinanciranju do najkasneje 25. 10. 2014 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2014, za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2015, najkasneje do 25. 10. 2015. Zadnji rok za izstavitev zahtevka za izplačilo po posameznem proračunskem letu je do 25. 10. v tekočem letu. Dodeljena in neporabljena sredstva iz tekočega proračunskega leta se ne morejo prenašati v naslednje proračunsko leto. VI. Način in rok za predložitev vlog Rok za oddajo prijav je do 10. 1. 2014. Prijavitelj lahko na javni razpis predloži le eno vlogo za sofinanciranje. Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju. Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 10. 1. 2014, in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva, prispele do 10. 1. 2014. Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do 10. 1. 2014, do 12. ure. Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, pravočasno prispeti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozno prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju. Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji«. Za označevanje vloge na ovojnici se mora uporabiti obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji). Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju. Kolikor bi v času izvajanja tega razpisa prišlo do rebalansa proračuna RS, ki bi privedel do zmanjšanja proračunskih sredstev na proračunski postavki 960610 – Razvoj Pomurja na kateri so ob objavi tega razpisa zagotovljena sredstva, si ministrstvo pridržuje pravico preklicati/razveljaviti ta razpis. Prijavitelji v tem primeru nimajo pravice zahtevati povračila stroškov. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje. VII. Postopek izbora prijaviteljev Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v tem javnem razpisu. V postopku ocenjevanja kakovosti se bodo vloge ocenjevale s stališča skladnosti s cilji tega razpisa opredeljenih na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji, Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015, Zakona o socialnem podjetništvu in na podlagi meril za izbor projektov. Kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ni skladen z navedenimi cilji ali izkazuje negativen vpliv na enake možnosti in krepitev socialne vključenosti, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Kolikor bo skupna vrednost predlaganih projektov presegla razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk. Kolikor skupna vrednost predlaganih projektov ne bo presegla razpoložljivih sredstev, lahko ostanek sredstev ostane nerazporejen. V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva, se o uvrstitvi projektov na predlog prejemnikov sredstev odloči glede na število načrtovanih zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupine, pri čemer bodo imeli prednost projekti z višjim številom načrtovanih zaposlitev za polni delovni čas oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Preostanek sredstev se lahko podeli naslednjemu na lestvici tudi, če sredstva ne zadostujejo za celotno zaprošeno višino sredstev kolikor se prijavitelj strinja z znižanim zneskom sofinanciranja projekta. Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov. O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma od njega pooblaščena oseba. Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60-ih dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva: www.mgrt.gov.si. Z izbranim prijaviteljem bo na podlagi dokončnega sklepa o izboru, ministrstvo sklenilo pogodbo o sofinanciranju projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. VIII. Merila za izbor projektov Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge iz katerih bo razvidno, da prijavitelj izpolnjuje vse predpisane pogoje ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po ocenjevalni lestvici. Ocenjevalna lestvica Pri točkovanju vlog se bo upoštevala naslednja ocenjevalna lestvica: Merilo: število predvidenih novih zaposlitev oseb iz ranljive skupine, se točkuje na naslednji način: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ostala merila: – ustreznost projekta, – izvedljivost projekta, – stroškovna učinkovitost, – usposobljenost za izvedbo projekta, – zagotavljanje trajnosti, se točkujejo po naslednji lestvici: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Točke so porazdeljene za posamezno merilo na način: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje skupno možno število doseženih točk je 145. IX. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ali www.rra-mura.si ali jo naročijo pri Sabini Potočnik Magdič, na tel. 02/534-80-21. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje podatke o: – pravni podlagi, – namenu in ciljih, – pogojih za kandidiranje, – financiranju, – upravičenih stroških, – postopku izbora prijavljenih projektov, – merilih za izbor projektov, – pridobitvi razpisne dokumentacije, – varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnostih, – prijavnih obrazcih in prilogah, – prepoved vplivanja na delo razpisne komisije. Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si in spletni strani www.rra-mura.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti