Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3507. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica, stran 10634.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 30. redni seji dne 20. 11. 2013 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Ivančna Gorica
1. člen
V Statutu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) se 22. člen spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s sklepom ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata oziroma z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep, razen v primeru odstopa člana občinskega sveta, na prvi seji po nastanku oziroma ugotovitvi razlogov, ki jih določa zakon.
Postopek v primeru odstopa člana občinskega sveta določa zakon.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.«.
2. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
Predčasno prenehanje mandata župana ureja zakon.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s sklepom ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata oziroma z dnem, ko je župan o svojem odstopu pisno obvestil občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep, razen v primeru odstopa župana, na prvi seji po nastanku oziroma ugotovitvi razlogov, ki jih določa zakon.
Postopek za izvolitev novega župana določa zakon.
Za predčasno prenehanje mandata podžupana kot člana občinskega sveta se uporabljajo določbe zakona in statuta o prenehanju mandata člana občinskega sveta.«.
3. člen
V prvem odstavku 44. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Osnutek poročila mora vsebovati sestavine iz pravilnika, ki ureja obvezne sestavine poročila nadzornega odbora občine.«.
V tretjem odstavku se v zadnjem stavku beseda »predlog« nadomesti z besedo »osnutek«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku beseda »predlog« nadomesti z besedo »osnutek«.
V petem odstavku se beseda »Predlog« nadomesti z besedo »Osnutek«.
4. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
Nadzorni odbor pošlje nadzorovanemu organu osnutek poročila o nadzoru v pregled najpozneje v roku osmih dni po sprejemu. Nadzorovani organ ima pravico odgovoriti na posamezne navedbe v osnutku poročila v roku petnajstih dni od prejema (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov.
Po prejemu odzivnega poročila oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka nadzorni odbor praviloma v petnajstih dneh sprejme poročilo s priporočili in predlogi, ki je dokončni akt nadzornega odbora in kot tak v naslovu poročila tudi označen. Poročilo s priporočili in predlogi mora vsebovati sestavine iz pravilnika, ki ureja obvezne sestavine poročila nadzornega odbora občine. V priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati nadzornemu odboru o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva.
Nadzorni odbor pošlje poročilo s priporočili in predlogi nadzorovanemu organu, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.«.
5. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
Postopek nadzora v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in statutom nadzorni odbor natančneje uredi s svojim poslovnikom.«.
6. člen
V drugem odstavku 46. člena se besedilo »nadzorovana oseba« nadomesti z besedilom »nadzorovani organ«.
7. člen
V prvem odstavku 48. člena se besedilo »Nadzorovane osebe so dolžne« nadomesti z besedilom »Nadzorovani organ je dolžan«.
8. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»60. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje iz uredbe, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku.«.
KONČNI DOLOČBI
9. člen
Občinski organi morajo uskladiti občinske predpise s temi spremembami in dopolnitvami statuta najpozneje v treh mesecih od njihove uveljavitve.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 037-0001/2013
Ivančna Gorica, dne 20. novembra 2013
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti