Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3539. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013, stran 10685.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.) 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 24. seji dne 21. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013 (Uradni list RS, št. 12/13 in 59/13) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------+-----------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |   v EUR|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|Konto |Naziv konta                |  Rebalans|
|    |                      | leto 2013|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|1   |2                     |     3|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)       | 4.658.435|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 4.113.005|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)       | 3.618.905|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      | 3.350.085|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje          |  173.120|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   95.700|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  494.100|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  255.000|
|    |od premoženja               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine          |   5.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni      |   9.100|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   11.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |  214.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |   52.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   2.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |722 Prihodki od prodaja zemljišč      |   50.000|
|    |in neopredmetenih sredstev         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)       |  493.430|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  370.900|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  122.530|
|    |iz sredstev proračuna EU          |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 4.580.324|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    | 1.519.852|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  215.610|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   32.960|
|    |varnost                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve      | 1.213.030|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   5.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |409 Rezerve                |   53.252|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     | 2.124.837|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije               |  327.500|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom         | 1.261.780|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   99.910|
|    |in ustanovam                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi domači transferi         |  435.647|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  901.735|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  901.735|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   33.900|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim    |   30.400|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|    |uporabniki                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim  |   3.500|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |   78.111|
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|    |DELEŽEV (440+441)             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |440 Dana posojila             |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev     |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |     0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |500 Domače zadolževanje          |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   59.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |550 Odplačila domačega dolga        |   59.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   19.111|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –59.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  –78.111|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  –19.111|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2013 sta sestavni del tega odloka ter se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.«
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se znesek »438.000 EUR« nadomesti z zneskom »0 EUR«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-70/2012-40
Žužemberk, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti