Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3526. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek, stran 10672.

Na podlagi Uredbe o metodologiji oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 41. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 7/10) ter 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 22. redni seji dne 14. 11. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek
I. PREDMET TARIFNEGA SISTEMA
1. člen
S tem Pravilnikom se določi tarifni sistem za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek, ki določa način oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja storitev za:
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
– ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
– ločeno zbrane odpadne embalaže,
– biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
– mešanih komunalnih odpadkov.
2. člen
Cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov oblikuje koncesionar podjetje Simbio d.o.o. kot izvajalec te službe in jih zaračunava javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o..
Izvajalec javne službe odlaganja komunalnih odpadkov obračunava tudi strošek okoljske dajatve.
Stroški obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter okoljske dajatve, ki jih koncesionar Simbio d.o.o. zaračunava javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. so sestavni del stroškov javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada) in jih javno podjetje upošteva pri kalkulaciji cen storitev te javne službe.
3. člen
Cena storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je sestavljena iz:
1. cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje ceno zbiranja:
– ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
– ločeno zbrane odpadne embalaže in
– mešanih komunalnih odpadkov;
in
2. cene zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.
Na računu se ločeno prikazujeta ceni iz 1. in 2. točke.
Vsaka zgoraj navedena cena je sestavljena iz cene javne infrastrukture ter cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se na računu prikazujeta ločeno.
Višina cene storitev se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen.
II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
4. člen
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje) obsega:
– zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev,
– zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev, z ekoloških otokov in iz zbirnih centrov na zbirni center Tuncovec,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov,
– delovanje zbirnih centrov,
– obdelavo biološko razgradljivih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki,
– obdelavo drugih frakcij komunalnih odpadkov, če obdelava posamezne frakcije ni določena z drugimi predpisi,
– prevoz ostankov komunalnih odpadkov na regijsko odlagališče,
– prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
– sledljivost volumna preostanka odpadkov s sodobnim računalniškim sistemom,
– analitično obdelavo podatkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov.
V obseg ravnanja z odpadki sodi tudi strošek obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z vključeno okoljsko dajatvijo, ki jo javnemu podjetju zaračuna izvajalec te službe.
III. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA
5. člen
Cena se v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in v delu, ki se nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikuje na kg opravljene storitve iz prvega člena in se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza.
Pogostost odvoza določenih vrst komunalnih odpadkov ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada določi OKP Rogaška Slatina d.o.o. kot izvajalec javne službe, v letnem programu ravnanja z odpadki.
V primeru manjšega števila oseb (1, 2 oziroma 3) se povprečno število odvozov za potrebe obračuna zmanjša in sicer je za 1 osebo pogostost odvoza 4-krat manjša od povprečnega števila odvozov, za 2 osebi 2-krat manjša in za 3 osebe 1,3-krat manjša.
V primeru večstanovanjskih objektov, ko si več uporabnikov deli zabojnik, se za razdelitev uporablja število članov v gospodinjstvu. Obračunski volumen po osebi se pri MKO in pri BIO odpadkih določi v višini, ki je enak volumnu, ki se uporablja za stanovanjsko hišo z 1 uporabnikom.
OKP Rogaška Slatina d.o.o. ceno zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o..
Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev posamezne javne službe ravnanja z odpadki med uporabnike se izračuna na naslednji način:
                     masa zbranih
 Sodilo za določene vrste       odpadkov* v kg
   komunalnih odpadkov   =  ------------------------
      v kg/m3            obračunska
                    prostornina v m3
*določene vrste komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
OKP Rogaška Slatina d.o.o. ceno zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad ter pogostost odvoza navedenega zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega reza na uporabnike glede na prostornino navedenega zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne službe.
                 masa zbranih BIO
 Sodilo za biološko        odpadkov v kg
 razgradljive odpadke   =  ----------------------
    v kg/m3           obračunska
                 prostornina v m3
Izračun mesečnega stroška v individualni hiši:
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen posode v m³ x povprečno število odvozov na mesec
Izračun mesečnega stroška v večstanovanjski hiši:
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen/osebo v m³ x število oseb
Izvajalec ima pravico vpogleda v razpoložljive evidence o številu prebivalcev na posameznem naslovu, kot je centralni register prebivalstva. Izvajalec po potrebi obnavlja podatke o številu prebivalcev na posameznem naslovu.
Pooblaščeni delavec izvajalca lahko kontrolira dejanski volumen odloženega ostanka komunalnih odpadkov in v primeru ponavljajočih se povečanih količin odredi plačilo dejanskega volumna.
Dejansko količino povzročenih odpadkov na osebo ugotavlja izvajalec javne službe v skladu z veljavnim Odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Podčetrtek.
Cena ravnanja z odpadki je na računu razčlenjena v skladu s 3. členom tega pravilnika oziroma z veljavnimi republiškimi predpisi.
6. člen
Za gospodinjstva, ki odlagajo odpadke v 120 l tipiziranih vrečkah na skupno odjemno mesto zaradi nemožnosti individualnega odvoza se cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega izračunava tako, da se pri izračunu upošteva korekcijski faktor 0,9.
Izračun mesečnega stroška v individualni hiši, ki uporablja vreče:
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen vreče v m³ x povprečno število odvozov na mesec x korekcijski faktor.
7. člen
Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.
Izračun mesečnega stroška za stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev:
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen najmanjšega zabojnika/3 v m³ x najmanjše število odvozov na mesec.
8. člen
V primeru občasnih povečanih količin mešanih odpadkov, lahko uporabnik pri izvajalcu nabavi dodatne namenske zelene 120 l vreče z logotipom izvajalca, ki jo nastavi ob zabojnik.
Cena zelene vreče za mešane odpadke z logotipom izvajalca vsebuje vse stroške storitve ravnanja z odpadki.
IV. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI, KI NE NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH
9. člen
Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ne nastajajo v gospodinjstvih, se izvaja na podlagi medsebojne pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem.
Osnova za obračun je volumen in število posod, število odvozov in lastna cena storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov:
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen posod v m³ x število odvozov na mesec
pri čemer se volumen posod izračuna z zmnožkom števila posod in volumna posod.
Če se dejavnost opravlja v objektu, kjer se nahaja tudi gospodinjstvo, se v pogodbi določi tudi delitev izračunane količine odpadkov, na del, ki pripada gospodinjstvu in del, ki pripada pravni osebi ali drugemu pravnemu subjektu ali samostojnemu podjetniku oziroma posamezniku, ki samostojno opravljajo dejavnost, v primeru, ko se uporablja skupen zabojnik za odlaganje komunalnih odpadkov. V tem primeru je minimalna velikost posode, ki se obračuna za odpadke, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti 0,12 m³ mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec, za odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu pa minimalna količina na osebo na mesec kot se uporablja za večstanovanjske objekte.
10. člen
Obračun storitev ravnanja z odpadki se opravi glede na dejansko posodo oziroma najmanj za 0,12 m³ mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec javne službe.
Če več povzročiteljev odlaga odpadke v skupno posodo, se sorazmerno oziroma po dogovoru volumen (litri) razdeli med posamezne povzročitelje, vendar je v tem primeru najmanjša velikost posode, ki se povzročitelju obračuna 0,12 m³ mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec.
Za počitniške kapacitete, ki se oddajajo v najem, se obračunava storitev ravnanja z odpadki za 0,48 m³ mesečno na posamezno počitniško enoto (stanovanje, apartman ipd.).
Izračun mesečnega stroška za počitniške kapacitete, ki se oddajajo v najem:
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen 0,48 m³
Za uporabo zabojnikov za potrebe kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev se obračun odvoza odpadkov določa po številu in velikosti izpraznjenih zabojnikov za odpadke po naslednji formuli:
Strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen posod v m³ x število odvozov.
11. člen
Na podlagi oblikovanih postavk tarifnega sistema izvajalec javne službe predlaga višine tarifnih postavk. Sklep o višini tarifnih postavk sprejme Občinski svet Občine Podčetrtek.
V. OBRAČUN STROŠKOV NABAVE, ZAMENJAVE IN VZDRŽEVANJA TIPIZIRANIH POSOD
12. člen
Na podlagi 3. točke 20. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek se v tarifnem pravilniku določijo stroški zamenjave in vzdrževanja tipiziranih posod.
Tipizirane posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (zelene posode) lahko uporabniki nabavijo pri izvajalcu javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o., in sicer:
– z odkupom z enkratnim plačilom,
– z odkupom s plačilom v dveh enakih mesečnih obrokih.
Odkup se izvede po vsakokratnem ceniku posod, ki ga določi OKP Rogaška Slatina d.o.o. na podlagi nabavne cene tipiziranih posod.
Povzročitelji odpadkov pa lahko tipizirane posode, ki so last izvajalca javne službe vzamejo v najem. Najemnina za posode se obračunava mesečno skupaj s ceno storitev ravnanja s komunalnimi odpadki. Najemnina se obračunava ves čas izvajanja storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Najeto tipizirano posodo izvajalec javne službe brezplačno zamenja, ko ta postane neuporabna, vendar ne prej kot v petih letih po pričetku uporabe. Če uporabnik posodo poškoduje ali jo uniči in jo je potrebno zamenjati prej kot v petih letih, mora plačati sorazmerni del cene nove posode.
Rjavi zabojnik za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada ter zabojnik z rumenim pokrovom se gospodinjstvom dodelijo brezplačno. Kolikor jih uporabnik poškoduje oziroma uniči pred potekom petih let, mora nabavo nove posode plačati po maloprodajni ceni po ceniku izvajalca.
Za uporabo skupnih posod iz 2. točke 20. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek, uporabniki plačujejo najemnino, ki je enaka najemnini 120 l posode za mešan komunalni odpad.
Najemnina se plačuje po ceniku izvajalca javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o., ki ga potrjuje Svet ustanoviteljev OKP Rogaška Slatina d.o.o..
VI. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika opravljajo pristojne nadzorne službe v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil, ki lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb odloka.
Sankcije za kršitelje pravilnika so navedene v Odloku o ravnanju z odpadki v Občini Podčetrtek.
Izvajalec storitve bo po predhodnem nadzoru in v skladu s tem Pravilnikom uporabniku storitve zaračunal trikratno ceno dejanskega volumna zabojnika za mešane komunalne odpadke in stroške presortiranja po m³ po veljavnem ceniku izvajalca javne službe v primeru, ko odpadki ne bodo ustrezno ločeni.
VI. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 98/09).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene oblikovane na podlagi tega pravilnika se pričnejo uporabljati po sprejetju sklepa občinskega sveta Občine Podčetrtek, v skladu z republiškim predpisom oblikovanja cen komunalnih storitev.
Št. 032-148/2013
Podčetrtek, dne 15. novembra 2013
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti