Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3510. Odlok o ustanovitvi Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije, stran 10637.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 29. redni seji dne 25. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica) za opravljanje kulturne, turistične, promocijske in informativne dejavnosti ustanavlja javni zavod za kulturo, turizem, promocijo in informiranje (v nadaljnjem besedilu: zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljico in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina financiranja.
2. člen
Namen ustanovitve zavoda in njegovo poslanstvo je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma, promocije in informiranja.
3. člen
Za uresničevanje poslanstva se zavod povezuje z vsemi izvajalci na področju kulture, turizma, promocije in informiranja v občini, ter širši regiji, ki s svojimi raznovrstnimi programi in dejavnostjo sodelujejo pri promociji občine, ter skrbi za usklajeno ponudbo le-teh v občini.
Za izvedbo programov zavod z drugimi izvajalci sklepa pogodbe.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJICE
4. člen
Ustanoviteljica zavoda je Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
5. člen
Dolgo ime zavoda je: Zavod Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije.
Kratko ime zavoda: Zavod Prijetno domače.
Sedež zavoda je: Sokolska 8, 1290 Ivančna Gorica.
Sestavni del imena sta tudi znak in grafična oblika imena, ki se določita s statutom zavoda.
Zavod lahko spremeni ime in sedež samo s soglasjem ustanoviteljice.
Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon in ta odlok.
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja naslednje naloge:
– načrtovanje dejavnosti zavoda v skladu z njegovim namenom,
– trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov na področju kulture, turizma, promocije in informiranja,
– organizacija in izvajanje prireditev, v okviru katerih se posreduje kulturne, turistične in druge dobrine občanom in drugim obiskovalcem ter se oblikuje in promovira celovita ponudba občine in širše regije,
– spodbujanje razvoja ljubiteljske, polprofesionalne in profesionalne dejavnosti na področju kulture v občini ter sodelovanje z njihovimi izvajalci,
– promocija občine skozi kulturne, tradicionalne in druge dogodke in prireditve,
– organiziranje in izvajanje promocijske in informativne dejavnosti z namenom oblikovanja celovite ponudbe in promocije občine in regije,
– informiranje obiskovalcev in občanov o dogodkih v občini in regiji,
– organizacija in izvajanje kongresnih, protokolarnih, izobraževalnih, družabnih, sejemskih in drugih prireditev,
– organizacija in izvajanje raznih oblik izobraževanja (tečaji, seminarji, delavnice ipd.) s področja dejavnosti kulture in turizma ter drugih področij,
– organizacija gledališkega, lutkovnega, filmskega, glasbenega in drugih abonmajev,
– organizacija izven abonmajske ponudbe kulturnih, zabavnih in drugih prireditev,
– organizacija programov za otroke in mladino,
– usklajevanje letnega programa prireditev s prireditelji v občini in izdajanje koledarja prireditev,
– organizacija proslav, festivalov, srečanj,
– vključevanje v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti, regije, države in EU,
– upravljanje z nepremičninami, ki tvorijo javno kulturno infrastrukturo in drugimi nepremičninami v občini, v skladu s pogodbo, ki jo zavod sklene z ustanoviteljico oziroma drugim lastnikom infrastrukture oziroma nepremičnine,
– varovanje in predstavljanje kulturne dediščine, ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov in objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost,
– zagotavljanje javne dostopnosti do kulturne in druge dediščine, s katero upravlja ter omogoča njeno proučevanje in raziskovanje,
– skrb za uveljavljanje in ohranjanje kulturne in druge dediščine, s katero upravlja,
– aktivno sodelovanje na področju znanosti in kulture z drugimi zavodi, muzeji, kulturnimi organizacijami, raziskovalnimi ter drugimi ustanovami v Sloveniji in tujini,
– izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti,
– izdajanje tiskanega gradiva, videov, zvočnih in računalniških zapisov, ki izhajajo iz poslanstva zavoda ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti zavoda,
– spremljanje in arhiviranje dogodkov, povezanih s kulturnimi dogodki v občini in regiji,
– opravlja druge naloge v soglasju z ustanoviteljico in lastnikom ali najemnikom nepremičnin in dediščine, s katero upravlja.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:
– oddaja v najem prostore in tehnično opremo za izvedbo prireditev drugim izvajalcem programov in projektov,
– izvaja založništvo publikacij vseh vrst, povezanih z dejavnostjo zavoda,
– prodaja publikacije vseh vrst, likovna dela, replike eksponatov, izdelkov domače in umetne obrti, informativno-oglaševalsko gradivo, knjige, nosilce zvoka in videokasete, spominke, izdelke domačih in tujih proizvajalcev, namenjenih obiskovalcem ipd.,
– vključuje se v aktivnosti turistične ponudbe,
– vključuje se v nacionalne informacijske mreže in izmenjavo informacij,
– oglašuje,
– razvijanje in oblikovanje turistične ponudbe v občini,
– sodelovanje s turističnimi ponudniki, turističnimi organizacijami in združenji,
– zbiranje in posredovanje turističnih informacij, informacij o turistično-gostinski ponudbi, prenos informacij do partnerjev,
– vodenje statistike obiskovalcev v občini,
– ugotavljanje mnenja obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– informiranje obiskovalcev in obveščanje o prireditvah,
– izvajanje postopkov javnih razpisov s področja spodbujanja razvoja turizma in vrednotenje njihovih učinkov,
– mednarodno sodelovanje na področju turizma,
– spremljanje stanja in vrednotenje pomena turizma v narodnem gospodarstvu,
– vrednotenje učinkov strategije in turistične politike,
– vrednotenje in spodbujanje dviga kakovosti turistične ponudbe,
– spremljanje razvojnih politik EU na področju delovanja,
– spremljanje javnih razpisov za nepovratna sredstva s področja delovanja,
– pripravljanje ustreznih projektov in oddajanje vlog na javne razpise.
Zavod lahko opravlja tudi drugo dejavnost, če je le-ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju dejavnosti, s katerimi uresničuje poslanstvo zavoda.
7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
C13.910   Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
C13.920   Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen
      oblačil
C13.950   Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
      njih, razen oblačil
C14.390   Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
C16.290   Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
      slame in protja
C17.230   Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
C17.290   Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
      kartona
C18.130   Priprava za tisk in objavo
C18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C23.490   Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
C25.930   Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
C32.200   Proizvodnja glasbil
C32.400   Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
G46.160   Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna,
      obutve, usnjenih izdelkov
G46.170   Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
      izdelkov
G46.180   Specializirano posredništvo pri prodaji drugih
      določenih izdelkov
 G46.190  Nespecializirano posredništvo pri prodaji
      raznovrstnih izdelkov
G46.220   Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G46.310   Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
G46.320   Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
G46.330   Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
      jajci, jedilnimi olji in maščobami
G46.340   Trgovina na debelo s pijačami
G46.360   Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
      sladkornimi izdelki
G46.370   Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
      začimbami
G46.380   Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
      ribami, raki, mehkužci
G46.390   Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
      pijačami, tobačnimi izdelki
G46.420   Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G46.430   Trgovina na debelo z električnimi
      gospodinjskimi napravami
G46.440   Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
      čistili
G46.450   Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
G46.460   Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter
      medicinskimi potrebščinami in materiali
G46.470   Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in
      svetili
G46.480   Trgovina na debelo z urami in nakitom
G46.490   Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G46.650   Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
G46.660   Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G46.690   Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G46.730   Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
      materialom in sanitarno opremo
G46.900   Nespecializirana trgovina na debelo
G47.190   Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
      prodajalnah
G47.810   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s
      tekstilijami in obutvijo
G47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom
G47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
I55.100   Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
      obratov
I55.201   Počitniški domovi in letovišča
I55.202   Turistične kmetije s sobami
I55.203   Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.204   Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209   Druge nastanitve za krajši čas
I55.300   Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900   Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge
      nastanitve
I56.101   Restavracije in gostilne
I56.102   Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103   Slaščičarne in kavarne
I56.104   Začasni gostinski obrati
I56.105   Turistične kmetije brez sob
I56.210   Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290   Druga oskrba z jedmi
I56.300   Strežba pijač
J58.110   Izdajanje knjig
J58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
J58.130   Izdajanje časopisov
J58.140   Izdajanje revij in druge periodike
J58.190   Drugo založništvo
J58.290   Drugo izdajanje programja
J59.110   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
J59.120   Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
      video filmov, televizijskih oddaj
J59.130   Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
J59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
      in muzikalij
J62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane
      dejavnosti
J63.120   Obratovanje spletnih portalov
J63.990   Drugo informiranje
L68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
L68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M70.210   Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M71.112   Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
      projektiranje
M72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na
      področju družboslovja in humanistike
M73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200   Fotografska dejavnost
M74.300   Prevajanje in tolmačenje
M74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
N77.110   Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.210   Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
      zakup
N77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
N77.340   Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N77.350   Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
N77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
N77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
      v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N78.300   Druga oskrba s človeškimi viri
N79.110   Dejavnost potovalnih agencij
N79.120   Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900   Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti
N81.100   Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210   Splošno čiščenje stavb
N81.300   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
      in okolice
N82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
N82.200   Dejavnost klicnih centrov
N82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
P85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
      usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje na področju kulture
      in umetnosti
P85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje
P85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R90.010   Umetniško uprizarjanje
R90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško
      uprizarjanje
R90.030   Umetniško ustvarjanje
R90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011   Dejavnost knjižnic
R91.012   Dejavnost arhivov
R91.020   Dejavnost muzejev
R91.030   Varstvo kulturne dediščine
R91.040   Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
      naravnih vrednot
R92.002   Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R93.110   Obratovanje športnih objektov
R93.120   Dejavnost športnih klubov
R93.130   Obratovanje fitnes objektov
R93.190   Druge športne dejavnosti
R93.210   Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.292   Dejavnost smučarskih centrov
R93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.110   Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.120   Dejavnost strokovnih združenj
S96.090   Druge storitvene dejavnosti, drugje
      nerazvrščene.
V. ORGANI IN ORGANIZACIJA ZAVODA
8. člen
Organa zavoda sta:
– svet zavoda,
– direktor,
Organa zavoda zagotavljata poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi.
9. člen
Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanoviteljice, člani občinskega sveta, ki jih imenuje Občinski svet Občine Ivančna Gorica,
– en predstavnik, ki ga na poziv župana predlaga zainteresirana javnost in imenuje župan,
– en predstavnik delavcev zavoda.
Svet zavoda ima predsednika, ki ga člani sveta v skladu s statutom zavoda izvolijo izmed sebe.
Mandat članov in predsednika sveta zavoda traja 4 leta. Po preteku mandata so lahko člani – predstavnik zainteresirane javnosti in predstavnik delavcev zavoda ponovno imenovani, vendar največ za dvakratno dobo mandata zapored.
10. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog,
– ne zastopa interesov ustanoviteljice,
– ustanoviteljica ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– drugi zakonski pogoji.
V primeru predčasne razrešitve člana sveta zavoda, se za čas do izteka mandatne dobe imenuje novi član.
11. člen
Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče vršilec dolžnosti direktorja najpozneje v roku 30 dni po imenovanju njegovih članov.
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Ivančna Gorica.
12. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda,
– sprejme zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo direktorja,
– sprejme strateški načrt, program dela, finančni načrt, sistemizacijo delovnih mest, organizacijo dela, kadrovski načrt, načrt nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam storitev,
– sprejme statut zavoda,
– daje ustanoviteljici in direktorju zavoda pobude, predloge in mnenja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
13. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi zavod, organizira delo ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Naloge in pristojnosti direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– pripravi in predlaga strateški načrt,
– pripravi in predlaga program dela ter finančni načrt in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– spremlja razvojne politike EU na področju delovanja,
– spremlja javne razpise za nepovratna sredstva s področja delovanja,
– pripravlja ustrezne projekte in oddaja vloge na javne razpise,
– pripravi in predlaga akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– pripravi in sprejme splošne akte zavoda,
– pripravi in predlaga akt o sistemizaciji delovnih mest,
– pripravi in predlaga kadrovski načrt,
– pripravi in predlaga načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– pripravi in predlaga splošne akte, za katere je tako določeno s predpisi in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet zavoda,
– poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,
– skrbi za trženje blaga in storitev in predlaga cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda in občine,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o delovni uspešnosti in napredovanju zaposlenih,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali izvedbe določenih nalog,
– zagotavlja javnost dela,
– zagotavlja informiranost delavcev,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
14. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pogodb o investicijah oziroma investicijsko vzdrževalnih delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
15. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba (družboslovne ali humanistične smeri),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj in vodstvene sposobnosti,
– strokovno znanje na področju delovanja zavoda,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega svetovnega jezika.
Kandidat za direktorja mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
16. člen
Direktorja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Ivančna Gorica na podlagi javnega natečaja in po predhodnem mnenju ustanoviteljice.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanje in priznanja objavi javni natečaj, lahko pa povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Če nihče izmed kandidatov za direktorja ni izbran, se javni natečaj ponovi, občinski svet pa za čas do imenovanja direktorja imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto.
Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja pet let. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
17. člen
Direktorja se predčasno lahko razreši:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organa zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja in malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– če direktor ne upošteva usmeritev ustanoviteljice.
Direktorja razreši občinski svet na predlog ustanoviteljice.
18. člen
Direktor imenuje posvetovalno telo (strokovni svet) za posamezno področje dela, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in ki daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje različnih strokovnih vprašanj. V strokovnem svetu morata biti imenovana predstavnik Zveze kulturnih društev in predstavnik Občinske turistične zveze.
19. člen
V zavodu se lahko za opravljanje posamezne dejavnosti oblikujejo organizacijske enote.
Nova enota zavoda se ustanovi s soglasjem ustanoviteljice, ukinitev enote zavoda se izvede prav tako s soglasjem ustanoviteljice.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
20. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi ustanoviteljica.
VII. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO IN OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
Zavod za izvajanje svoje osnovne dejavnosti pridobiva sredstva iz proračuna ustanoviteljice. Osnova za izračun sredstev za izvajanje dejavnosti so:
– splošni stroški obratovanja,
– stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom,
– sofinanciranje programskih materialnih stroškov,
– stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme javne infrastrukture na področju kulture, s katero zavod upravlja.
Poleg tega zavod lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih virov:
– iz sredstev, pridobljenih iz javnih razpisov,
– s plačili za storitve,
– z najemninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in drugih zakonitih virov.
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
22. člen
Zavod ima za opravljanje svoje dejavnosti v upravljanju določene nepremičnine, opremo in predmete, ki so v lasti ustanoviteljice.
Zavod mora upravljati z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki so v lasti ustanoviteljice, v skladu z veljavnimi predpisi.
Nepremičnine, oprema in predmeti, ki so v lasti ustanoviteljice in s katerimi upravlja zavod, se štejejo za javno infrastrukturo na področju kulture, turizma in športa.
Obveznosti upravljanja se dogovorijo s posebno pogodbo med ustanoviteljico in zavodom. Zavod premoženja, s katerim upravlja, ne more s pravnimi posli odtujiti ali ga obremeniti brez soglasja ustanoviteljice, ki je lastnica premoženja.
Zavod lahko za svojo dejavnost upravlja in koristi tudi druge prostore nepremičnin, ki se nahajajo na območju Občine Ivančna Gorica, če z njihovimi lastniki sklene pogodbo o upravljanju in koriščenju.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
23. člen
Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke po posameznih virih financiranja.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Če pride do primanjkljaja pri izvajanju dejavnosti, ki se izvajajo v javnem interesu in po medsebojno dogovorjenem programu, pokrije primanjkljaj ustanoviteljica do višine predvidenih proračunskih sredstev, primanjkljaj pri izvajanju drugih programov pa pokrije zavod sam znotraj tržnih programov.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
24. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica za obveznosti zavoda odgovarja subsidiarno do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo za delovanje zavoda v proračunu ustanoviteljice.
25. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost in odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje z nepremičninami, ki so last ustanoviteljice.
26. člen
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA
27. člen
Ustanoviteljica zavoda ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost strateških načrtov in programov dela zavoda (letnih izvedbenih načrtov) s plani in programi Občine Ivančna Gorica in območnimi in regijskimi plani in razvojnimi programi,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
– odloča o statusnih spremembah, povezovanju ali prenehanju zavoda,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– daje soglasje k spremembam ali razširitvi dejavnosti,
– daje soglasje k zaključnemu računu zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda,
– daje soglasje k investicijam in investicijskim vzdrževanjem,
– daje soglasje o namembnosti nepremičnin, s katerimi zavod upravlja in razpolaga,
– opravljajo druge naloge v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanoviteljici predložiti letni program dela in načrt investicijskega vzdrževanja ter odgovorno upravljati z nepremičninami.
Zavod je dolžan obveščati ustanoviteljico o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom, na zahtevo ustanoviteljice pa posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v 30 dneh po konstituiranju in ki ga predloži ustanoviteljici v soglasje.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, ki jih sprejme direktor in so:
– akt o sistemizaciji delovnih mest,
– splošni akti o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja,
– poslovnik zavoda,
– druge splošne akte v skladu z veljavno zakonodajo.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Ustanoviteljica v roku 60 dni po sprejemu Odloka o ustanovitvi Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto.
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan izvesti vse postopke za začetek delovanja zavoda v roku šestih mesecev od imenovanja.
30. člen
Za zadeve, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se uporabljajo določila zakona, ki ureja zavode.
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2013-1
Ivančna Gorica, dne 25. novembra 2013
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti