Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3489. Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2), stran 10583.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-2)
Razglašam Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2013.
Št. 003-02-10/2013-6
Ljubljana, dne 27. novembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O EVIDENCI VOLILNE PRAVICE (ZEVP-2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja vsebino in vodenje evidence volilne pravice, določitev naslova za uresničevanje volilne pravice, vpogled v evidenco volilne pravice, sestavljanje volilnih imenikov, vpisovanje posebnih načinov uresničevanja volilne pravice in izdajo volilnih kart.
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije delno prenašata naslednji direktivi Evropske unije:
– Direktiva Sveta 93/109/ES z dne 6. decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (UL L št. 329 z dne 30. 12. 1993, str. 34), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/1/EU z dne 20. decembra 2012 o spremembi Direktive 93/109/ES v zvezi z nekaterimi podrobnimi ureditvami za uresničevanje pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (UL L št. 26 z dne 26. 1. 2013, str. 27).
– Direktiva Sveta 80/1994/ES z dne 19. decembra 1994 o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva (UL L št. 368 z dne 31. 12. 1994, str. 38), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/19/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi Direktive 94/80/ES o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva, zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 231).
2. člen
(uporaba zakona)
(1) Določbe tega zakona se uporabljajo pri volitvah v državni zbor, predsednika republike, poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in glasovanju na referendumu na državni ravni.
(2) Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo pri lokalnih volitvah in glasovanju na lokalnih referendumih.
3. člen
(stroški)
(1) Stroške za sestavljanje in tiskanje volilnih imenikov in stroške za pripravo podatkov za obvestila volivcev za volitve v državni zbor, predsednika republike, poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in glasovanje na referendumu na državni ravni krije ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Stroške za sestavljanje in tiskanje volilnih imenikov in stroške za pripravo podatkov za obvestila volivcev za lokalne volitve in glasovanje na lokalnih referendumih krijejo občine.
II. EVIDENCA VOLILNE PRAVICE
4. člen
(vsebina in sestava evidence volilne pravice)
(1) V evidenco volilne pravice se po uradni dolžnosti vpiše volivka ali volivec (v nadaljnjem besedilu: volivec):
1. državljanka in državljan Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan Republike Slovenije);
2. državljanka in državljan druge države članice Evropske unije z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem ali potrdilom o prijavi prebivanja in prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: državljan Evropske unije);
3. tujka ali tujec (v nadaljnjem besedilu: tujec) z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
(2) V evidenci volilne pravice se obdelujejo podatki o:
1. osebnem imenu;
2. EMŠU, datumu rojstva in spolu;
3. državljanstvu;
4. stalnem prebivališču oziroma za državljane Evropske unije tudi začasnem prebivališču;
5. naslovu za uresničevanje volilne pravice;
6. potrdilu o prijavi prebivanja oziroma dovoljenju za stalno prebivanje;
7. odvzemu volilne pravice oziroma omejitvah pri uresničevanju volilne pravice;
8. volilni pravici državljana Evropske unije in njenem prenehanju;
9. prenehanju volilne pravice državljana Republike Slovenije za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji;
10. volilni pravici državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti;
11. volilni pravici državljanov Republike Slovenije, pripadnikov romske skupnosti;
12. načinu uresničevanja volilne pravice;
13. datumu izdaje in vrsti izdane volilne karte;
14. naslovu za pošiljanje volilne karte;
15. neuspešno vročeni volilni karti, poslani po pošti v tujino.
(3) Za objavo števila volilnih upravičencev, sestavo volilnih imenikov in izdajo volilnih kart se uporabljajo samo podatki o volivcih, za katere se vodijo vsi popolni podatki od 1. do 11. točke drugega odstavka tega člena in za katere ni bila na istem naslovu v tujini dvakrat zaporedoma vpisana neuspešna vročitev iz 15. točke drugega odstavka tega člena.
5. člen
(dolžnost sporočanja sprememb podatkov)
Državljan Republike Slovenije, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora zaradi zagotovitve točnosti podatkov v evidenci volilne pravice upravni enoti ali diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini sporočiti vsako spremembo podatkov od 1. do 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena in zanjo predložiti ustrezno dokazilo. Smrt morajo sporočiti svojci oziroma osebe, s katerimi je umrli živel v tujini.
6. člen
(vpisovanje volilne pravice državljanov Republike Slovenije za volitve v Evropski parlament)
(1) Če državljan Republike Slovenije ministrstvo obvesti, da bo volilno pravico za volitve v Evropski parlament uresničeval v drugi državi članici Evropske unije oziroma če je ministrstvo s strani druge države članice Evropske unije obveščeno, da je državljan Republike Slovenije vpisan v evidenco volilne pravice oziroma v volilni imenik za volitve v Evropski parlament v drugi državi članici Evropske unije, državljanu Republike Slovenije v evidenci volilne pravice vpiše prenehanje volilne pravice za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji.
(2) Ministrstvo mora državljana Republike Slovenije obvestiti o prenehanju volilne pravice v Republiki Sloveniji.
(3) Prenehanje volilne pravice državljana Republike Slovenije za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji velja do izbrisa iz volilnega imenika druge države članice Evropske unije.
7. člen
(vpisovanje volilne pravice državljanov Evropske unije za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji)
(1) Ministrstvo mora najpozneje deset dni po razpisu volitev v Evropski parlament v Republiki Sloveniji o pogojih in podrobni ureditvi za uresničevanje aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Republiki Sloveniji obvestiti vse državljane Evropske unije.
(2) Državljan Evropske unije se vpiše v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji na podlagi zahteve.
(3) Državljan Evropske unije lahko vloži zahtevo za vpis v evidenco volilne pravice kadar koli, na ministrstvo.
(4) Zahteva vsebuje te podatke državljana Evropske unije:
1. osebno ime;
2. EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če EMŠO ni določen;
3. državljanstvo;
4. stalno prebivališče, če tega nima, pa začasno prebivališče v Republiki Sloveniji;
5. prebivališče v tujini;
6. podatke o državi in kraju oziroma volilni enoti, v kateri je bil nazadnje vpisan v volilni imenik v drugi državi članici Evropske unije, če jih pozna;
7. podpisano izjavo, da ima volilno pravico;
8. podpisano izjavo, da bo volilno pravico za volitve v Evropski parlament uresničeval v Republiki Sloveniji.
(5) Ob zahtevi mora volivec izkazati identiteto, predložiti dokazilo o državljanstvu in izjavo, da mu volilna pravica ni bila odvzeta. Kot dokazilo o državljanstvu države članice Evropske unije se štejejo potna listina, potrdilo o državljanstvu, izpisek o rojstvu ali drug identifikacijski dokument, če dokazuje državljanstvo volivca.
(6) O zahtevi državljana Evropske unije mora ministrstvo odločiti najpozneje v 30 dneh po prejemu zahteve. Utemeljenost zahteve se preveri skladno z 8. členom tega zakona. Če je zahteva za vpis v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji utemeljena in državljanu Evropske unije volilna pravica ni bila odvzeta, ministrstvo državljanu Evropske unije v evidenco volilne pravice vpiše podatek o obstoju volilne pravice. Če pogoji za vpis v evidenco volilne pravice niso izpolnjeni, ministrstvo zahtevo zavrne z odločbo.
(7) Ob vpisu ali njegovi zavrnitvi vpisa mora ministrstvo obvestiti državljana Evropske unije, državo, katere državljan je, in državo, v kateri je bil nazadnje vpisan v volilni imenik.
(8) Zoper odločbo iz šestega odstavka tega člena ni dovoljena pritožba, dovoljen pa je upravni spor. Tožba se lahko vloži na pristojno sodišče najpozneje v 24 urah po vročitvi odločbe. Sodišče mora o tožbi odločiti v 48 urah po prejemu. Če je zoper sodbo pristojnega sodišča dovoljena pritožba na vrhovno sodišče, se mora vložiti najpozneje v 24 urah po vročitvi sodbe. Vrhovno sodišče mora o pritožbi odločiti najpozneje v 48 urah po prejemu.
(9) Volilna pravica državljana Evropske unije za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji preneha z izbrisom na njegovo zahtevo ali s prenehanjem izpolnjevanja pogojev za vpis v evidenco volilne pravice. O izbrisu mora ministrstvo obvestiti državljana Evropske unije in državo, katere državljan je.
8. člen
(izmenjava informacij in preverjanje podatkov za volitve v Evropski parlament)
(1) Ministrstvo je točka za stike za izmenjavo informacij in preverjanje podatkov o volivcu in njegovi volilni pravici z drugimi državami članicami Evropske unije.
(2) Ministrstvo mora poslati ali preveriti podatke iz prejšnjega odstavka v čim krajšem mogočem času, najpozneje pa v petih delovnih dneh po prejemu zahteve.
(3) Če druga država članica Evropske unije ob preverjanju podatka o volilni pravici državljana Evropske unije ministrstvu odgovora ne pošlje najpozneje 20. dan pred dnem glasovanja, zadostuje za vpis v evidenco volilne pravice podpisana izjava iz 7. točke četrtega odstavka prejšnjega člena.
9. člen
(vpisovanje volilne pravice državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti)
(1) V evidenci volilne pravice podatke iz 10. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona vzpostavi po uradni dolžnosti upravna enota na podlagi volilnih imenikov državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki so bili uporabljeni na območju te upravne enote na zadnjih volitvah.
(2) Upravna enota iz prejšnjega odstavka državljanu Republike Slovenije podatek o volilni pravici pripadnika avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na novo vpiše v evidenco volilne pravice na podlagi zahteve komisije samoupravne narodne skupnosti.
10. člen
(vpisovanje volilne pravice državljanov Republike Slovenije, pripadnikov romske skupnosti)
(1) V evidenci volilne pravice podatke iz 11. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona vzpostavi po uradni dolžnosti upravna enota, na območju katere so občine, kjer imajo v skladu z zakonom pravico do predstavnika v občinskem svetu pripadniki romske skupnosti, na podlagi volilnih imenikov državljanov Republike Slovenije, pripadnikov romske skupnosti, ki so bili uporabljeni na zadnjih lokalnih volitvah v teh občinah.
(2) Upravna enota iz prejšnjega odstavka državljanu Republike Slovenije podatek o volilni pravici pripadnika romske skupnosti na novo vpiše v evidenco volilne pravice na podlagi zahteve komisije romske skupnosti.
11. člen
(ustanovitev in imenovanje komisij avtohtonih narodnih skupnosti in komisij romskih skupnosti)
(1) Komisiji samoupravnih narodnih skupnosti ustanovita in imenujeta samoupravni narodni skupnosti.
(2) Komisije romskih skupnosti ustanovijo in imenujejo občinski sveti v občinah, v katerih imajo v skladu z zakonom pravico do predstavnika v občinskem svetu tudi pripadniki romske skupnosti, oziroma državna volilna komisija, če tega ne stori občinski svet.
(3) Komisije iz prvega in drugega odstavka tega člena imajo predsednika in dva člana. Komisije imajo petletni mandat.
(4) Nove komisije iz prvega in drugega odstavka tega člena se imenujejo najprej 60 dni in najkasneje 30 dni pred potekom mandata starih komisij.
12. člen
(ugotavljanje volilne pravice državljana Republike Slovenije, pripadnika avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ali romske skupnosti)
(1) Državljan Republike Slovenije, ki želi uveljavljati volilno pravico kot pripadnik avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ali kot pripadnik romske skupnosti, poda izjavo o pripadnosti komisiji ustrezne narodne skupnosti iz prvega odstavka prejšnjega člena oziroma komisiji romske skupnosti iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Volilna pravica državljana Republike Slovenije, pripadnika avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ali romske skupnosti, se ugotavlja na podlagi izjave iz prejšnjega odstavka ter podrobnejših meril za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti, ki jih določita samoupravni narodni skupnosti oziroma Svet romske skupnosti Republike Slovenije.
(3) Samoupravni narodni skupnosti oziroma Svet romske skupnosti Republike Slovenije merila iz prejšnjega odstavka določijo zlasti na podlagi:
– ohranjanja dolgotrajne, trdne in trajajoče vezi s svojo skupnostjo, ali
– skrbi za ohranjanje vsega, kar konstituira skupno identiteto posamezne skupnosti, vključno z njihovo kulturo ali jezikom, ali
– sorodstvene vezi do drugega kolena v ravni vrsti z državljanom, ki mu je že priznana volilna pravica pripadnika avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ali pripadnika romske skupnosti.
(4) Podrobnejša merila za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti se objavijo v uradnem glasilu občin, kjer prebivajo pripadniki avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, in v Uradnem listu Republike Slovenije v slovenskem jeziku in jeziku avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.
(5) Podrobnejša merila za ugotavljanje volilne pravice pripadnika romske skupnosti se objavijo v uradnem glasilu občin, v katerih imajo posebno volilno pravico pripadniki romske skupnosti, in v Uradnem listu Republike Slovenije.
(6) Volilno pravico pripadnika avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na podlagi določenih meril in ob uporabi določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ugotavlja komisija avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(7) Volilno pravico pripadnika romske skupnosti na podlagi določenih meril in ob uporabi določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ugotavlja komisija romske skupnosti iz drugega odstavka prejšnjega člena, ustanovljena na območju občine stalnega prebivališča državljana Republike Slovenije, pripadnika romske skupnosti.
(8) Če komisija iz prvega oziroma drugega odstavka prejšnjega člena volilno pravico državljanu Republike Slovenije, pripadniku avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ali romske skupnosti, prizna, zahteva, da jo upravna enota vpiše v evidenco volilne pravice. Če pogoji za priznanje volilne pravice državljanu Republike Slovenije, pripadniku avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti niso izpolnjeni, komisija o tem izda odločbo.
(9) Zoper izdano odločbo je zagotovljeno sodno varstvo tako, kot je določeno v osmem odstavku 7. člena tega zakona.
13. člen
(način vodenja in pridobivanja podatkov)
(1) Za vodenje evidence volilne pravice so pristojni upravne enote in ministrstvo, ki upravlja evidenco volilne pravice centralno.
(2) Evidenca volilne pravice se vodi v registru stalnega prebivalstva in v centralnem registru prebivalstva Republike Slovenije. Podatki iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona se pridobivajo neposredno iz matičnega registra, registra stalnega prebivalstva in registra tujcev.
(3) Za vpis podatkov od 1. do 7. ter 10. in 11. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona so pristojne upravne enote.
(4) Za vpis podatkov iz 8. in 9. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona je pristojno ministrstvo. Ministrstvo je pristojno tudi za vpis podatkov od 12. do 14. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona, kadar se volilna karta izda po uradni dolžnosti na podlagi 35. člena tega zakona.
(5) Za vpis podatkov od 12. do 14. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona je pristojna državna volilna komisija oziroma za to pristojna volilna komisija.
(6) Za vpis in izbris podatkov iz 15. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona je pristojna državna volilna komisija.
III. NASLOV ZA URESNIČEVANJE VOLILNE PRAVICE
14. člen
(naslov za uresničevanje volilne pravice)
(1) Naslov za uresničevanje volilne pravice je naslov, ki določa volilno enoto, volilni okraj in volišče volivca.
(2) Volišča in območja volišč za izvedbo volitev ali glasovanja določi pristojna volilna komisija s sklepom.
15. člen
(določitev naslova za uresničevanje volilne pravice)
(1) Naslov za uresničevanje volilne pravice volivca se določi na podlagi njegovega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če državljan Evropske unije nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa na podlagi njegovega začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
(2) Naslov za uresničevanje volilne pravice državljana Republike Slovenije, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, in državljana Republike Slovenije, ki je bil v postopku ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča na podlagi zakona, ki ureja vodenje tega postopka, izbrisan iz registra stalnega prebivalstva, določi po uradni dolžnosti upravna enota, na podlagi njegovega zadnjega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Če to ni mogoče, ker sam ni imel stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije, mu upravna enota po uradni dolžnosti določi naslov za uresničevanje volilne pravice po zadnjem stalnem prebivališču matere v Republiki Sloveniji, če to ni mogoče, ker mati nima ali ni imela stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa po zadnjem stalnem prebivališču očeta v Republiki Sloveniji.
(3) Če upravna enota naslova za uresničevanje volilne pravice ne more določiti po uradni dolžnosti, lahko državljan Republike Slovenije naslov za uresničevanje volilne pravice izbere sam na podlagi zahteve, ki jo vloži na kateri koli upravni enoti ali diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.
(4) Diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini prejeto zahtevo odstopi upravni enoti, na območju katere je izbran naslov za uresničevanje volilne pravice.
16. člen
(vsebina zahteve za določitev naslova za uresničevanje volilne pravice)
(1) Zahteva iz tretjega odstavka prejšnjega člena vsebuje osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če ni bila določena, in izjavo, v kateri volilni enoti in volilnem okraju bo državljan Republike Slovenije uresničeval volilno pravico. Zahtevi je treba predložiti dokazilo o državljanstvu, če državljanstva ne more preveriti upravna enota sama z vpogledom v evidence.
(2) Če upravna enota ugotovi, da vlagatelj izpolnjuje pogoje za določitev naslova za uresničevanje volilne pravice, v evidenco volilne pravice vpiše podatek iz 5. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona.
(3) Če upravna enota ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za določitev naslova za uresničevanje volilne pravice, zahtevo z odločbo zavrne. Zoper izdano odločbo je zagotovljeno sodno varstvo tako, kot je določeno v osmem odstavku 7. člena tega zakona.
(4) Upravna enota mora o zahtevi odločiti najpozneje v 15 dneh od prejema zahteve, če je to potrebno zaradi uresničevanja volilne pravice, pa takoj, ko je mogoče.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka upravna enota, če državljanstvo vlagatelja ni ugotovljeno, postopek vpisa v evidenco volilne pravice prekine in počaka na dokončno odločitev o predhodnem vprašanju ugotavljanja državljanstva.
IV. VPOGLED V EVIDENCO VOLILNE PRAVICE
17. člen
(vpogled v evidenco volilne pravice)
(1) Vsak volivec lahko na kateri koli upravni enoti ali diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini kadar koli vpogleda v podatke iz drugega odstavka 4. člena, ki se o njem vodijo v evidenci volilne pravice. Vpogled je mogoč tudi prek državnega portala e-uprava z elektronskim podpisom, ki ustreza lastnoročnemu podpisu skladno z zakonom, ki ureja elektronski podpis in elektronsko poslovanje.
(2) Volivec lahko zahteva vpis, če ni vpisan v evidenco volilne pravice, ali popravek, če je vpisan z napačnimi podatki.
(3) Zahteva za vpis ali popravek v evidenci volilne pravice se lahko vloži na kateri koli upravni enoti ali diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini. Zahteva se lahko poda pisno ali ustno na zapisnik skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(4) Če upravna enota ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini, ki prejme zahtevo za vpis ali popravek podatka iz drugega odstavka tega člena, ni pristojna za vpis ali popravek na podlagi posebnega zakona, mora zahtevo odstopiti pristojni upravni enoti.
(5) Volivec lahko kadarkoli pri diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, upravni enoti, ministrstvu ali državni volilni komisiji zahteva izbris podatka iz 15. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona.
18. člen
(odločanje o zahtevi za vpis ali popravek podatka in sodno varstvo)
(1) Pristojna upravna enota iz četrtega ostavka prejšnjega člena mora o zahtevi iz drugega odstavka prejšnjega člena tega zakona odločiti najpozneje v 30 dneh od prejema, če je to potrebno zaradi uresničevanja volilne pravice, pa takoj, ko je mogoče.
(2) Če je zahteva za vpis oziroma popravek v evidenci volilne pravice utemeljena, upravna enota vpiše ali vnese popravek v evidenco volilne pravice oziroma v register iz drugega stavka drugega odstavka 13. člena tega zakona. O izvedenem vpisu ali popravku se na zahtevi naredi uradni zaznamek.
(3) Če zahteva ni utemeljena, jo pristojni organ zavrne z odločbo.
(4) Zoper izdano odločbo je zagotovljeno sodno varstvo tako, kot je določeno v osmem odstavku 7. člena tega zakona.
19. člen
(uporaba in pošiljanje podatkov)
(1) Podatke iz evidence volilne pravice lahko uporabljajo upravne enote, ministrstvo in diplomatska predstavništva ali konzulati Republike Slovenije v tujini za izpolnjevanje nalog, določenih z zakonom.
(2) Neposreden vpogled in uporaba podatkov iz evidence volilne pravice se zaradi volilnih opravil in preverjanja kandidatur omogočita državni volilni komisiji in volilnim komisijam, pristojnim za izvedbo posameznih volitev oziroma glasovanja.
(3) Ministrstvo mora državni volilni komisiji na njeno zahtevo poslati statistične podatke iz evidence volilne pravice in podatke o volivcih, potrebne za volilna opravila, če sama nima dostopa do podatkov.
(4) Neposreden vpogled v podatke iz evidence volilne pravice se lahko omogoči tudi drugim organom in institucijam, če tako določa zakon.
(5) Vpogled in uporaba podatkov o volilni pravici državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, sta za izvedbo volilnih opravil dovoljena upravni enoti iz 9. in 10. člena tega zakona, ministrstvu in komisijam iz 11. člena tega zakona.
(6) Z namenom obveščanja volivcev o možnosti pridobitve volilne pravice iz 10. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona posreduje ministrstvo komisiji iz prvega odstavka 11. člena tega zakona podatke o imenu, priimku, datumu rojstva in naslovu stalnega prebivališča vseh državljanov, ki so dopolnili 18 let starosti in v evidenci volilne pravice nimajo vpisanega podatka iz 10. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona, ta podatek pa ima vpisan vsaj eden od staršev. Ministrstvo je dolžno posredovati podatke v roku petih dni po razpisu volitev v državni zbor ali lokalnih volitev ali kadarkoli na zahtevo komisije iz prvega odstavka 11. člena tega zakona.
(7) Z namenom obveščanja volivcev o možnosti pridobitve volilne pravice iz 11. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona posreduje ministrstvo komisiji iz drugega odstavka 11. člena tega zakona podatke o imenu, priimku, datumu rojstva in naslovu stalnega prebivališča vseh državljanov, ki so dopolnili 18 let starosti in v evidenci volilne pravice nimajo vpisanega podatka iz 11. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona, ta podatek pa ima vpisan vsaj eden od staršev. Ministrstvo je dolžno posredovati podatke v roku petih dni po razpisu lokalnih volitev ali kadarkoli na zahtevo komisije iz drugega odstavka 11. člena tega zakona.
V. VOLILNI IMENIKI
20. člen
(vrste volilnih imenikov in pristojnost za sestavo)
(1) Za vsake volitve oziroma glasovanje se na podlagi evidence volilne pravice sestavijo volilni imeniki.
(2) Volilni imeniki so:
1. splošni volilni imenik;
2. posebni volilni imenik;
3. volilni imenik državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti;
4. volilni imenik državljanov Republike Slovenije, pripadnikov romske skupnosti.
(3) Volivci uresničujejo volilno pravico na volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik, razen če zakon ne določa drugače.
(4) Volilne imenike sestavi ministrstvo.
(5) Volilni imenik je javna listina.
(6) Če je isti dan več vrst volitev ali glasovanj, se lahko po možnosti za vse volitve in glasovanja uporabi isti volilni imenik. Če uporaba istega volilnega imenika zaradi različne vrste volitev ali glasovanj ni mogoča, se lahko za drugo vrsto volitev ali glasovanja pripravi samo dopolnitev k volilnemu imeniku.
21. člen
(uporaba in vsebina splošnega volilnega imenika)
(1) Splošni volilni imenik je namenjen uporabi na voliščih na območju Republike Slovenije.
(2) Če zakon določa, da imajo volilno pravico, so v splošnem volilnem imeniku vpisani:
1. državljani Republike Slovenje s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
2. državljani Evropske unije in tujci za lokalne volitve;
3. državljani Evropske unije za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji.
(3) Splošni volilni imenik se sestavi za posamezno volilno enoto, volilni okraj in volišče v Republiki Sloveniji in vsebuje te podatke:
1. ime volilnega imenika;
2. datum sestave;
3. volilno enoto, volilni okraj in volišče;
4. zaporedno številko volivca;
5. osebno ime volivca;
6. rojstni datum in spol volivca;
7. stalno oziroma začasno prebivališče volivca;
8. državljanstvo volivca;
9. prostor za opombe;
10. prostor za podpis volivca;
11. zaključek z navedbo števila volivcev ob potrditvi volilnega imenika.
22. člen
(pregled in popravek splošnega volilnega imenika)
(1) Pristojna volilna komisija sporoči najpozneje sedem dni po razpisu volitev območja volišč Geodetski upravi Republike Slovenije.
(2) Geodetska uprava Republike Slovenije najpozneje 14 dni po razpisu volitev uskladi območja volišč v registru prostorskih enot.
(3) Ministrstvo najpozneje 20 dni po razpisu volitev sestavi za posamezno volišče splošni volilni imenik in ga pošlje upravni enoti na območju volišča v pregled v elektronski obliki.
(4) Upravna enota pregleda volilne imenike za območje svoje krajevne pristojnosti. Če ugotovi neskladje podatkov, jih po uradni dolžnosti popravi v evidenci volilne pravice oziroma v registru iz drugega stavka drugega odstavka 13. člena tega zakona najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja.
(5) Če upravna enota iz prejšnjega odstavka ni pristojna za popravek podatkov, pošlje zahtevek za popravek pristojni upravni enoti.
(6) Če upravna enota ugotovi neskladje območja volišča, to nemudoma sporoči pristojni volilni komisiji in Geodetski upravi Republike Slovenije.
23. člen
(roki za izdelavo, predajo in potrditev splošnih volilnih imenikov)
(1) Ministrstvo sestavi za posamezno volišče splošni volilni imenik za izvedbo volitev oziroma glasovanja s podatki o volivcih v evidenci volilne pravice 15 dni pred dnem glasovanja.
(2) Če rok razpisa volitev pri ponovnem glasovanju za predsednika republike oziroma župana ter pri ponovnih ali naknadnih volitvah ali glasovanjih ne omogoča sestave volilnih imenikov s podatki o volivcih v evidenci volilne pravice 15 dni pred dnem glasovanja, se volilni imeniki sestavijo s podatki o volivcih v evidenci volilne pravice 12 dni pred dnem glasovanja.
(3) Upravne enote volilne imenike potrdijo s podpisom in žigom ter jih deveti dan pred dnem glasovanja predajo pristojnim volilnim komisijam.
24. člen
(uporaba in vsebina posebnega volilnega imenika)
(1) Posebni volilni imenik se sestavi za volitve oziroma glasovanje na voliščih na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini.
(2) Če zakon določa, da imajo volilno pravico, so v posebnem volilnem imeniku vpisani državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
(3) Namesto v splošnem volilnem imeniku iz 21. člena tega zakona so v posebnem volilnem imeniku vpisani tudi državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če so na podlagi zakona, ki ureja volitve v državni zbor, sporočili, da bodo uresničevali volilno pravico na volišču na diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.
(4) Posebni volilni imenik se sestavi po državah v tujini in vsebuje te podatke:
1. ime volilnega imenika
2. datum sestave;
3. ime države;
4. zaporedno številko vpisa volivca v volilni imenik;
5. osebno ime volivca;
6. rojstni datum in spol volivca;
7. stalno prebivališče volivca;
8. državljanstvo volivca;
9. naslov za uresničevanje volilne pravice v Republiki Sloveniji;
10. prostor za opombe;
11. prostor za podpis volivca;
12. zaključek z navedbo števila volivcev ob potrditvi volilnega imenika.
(5) Posebni volilni imeniki se sestavijo tudi za uporabo na okrajnih volilnih komisijah, in sicer po območjih posameznih volilnih enot, okrajev in volišč, ter vsebujejo:
1. ime volilnega imenika;
2. datum sestave;
3. volilno enoto in volilni okraj;
4. državo;
5. tekočo zaporedno številko vpisa volivca v volilni imenik;
6. zaporedno številko vpisa volivca v volilni imenik iz 4. točke četrtega odstavka tega člena;
7. osebno ime volivca;
8. rojstni datum in spol volivca;
9. stalno prebivališče volivca;
10. državljanstvo volivca;
11. naslov za uresničevanje volilne pravice v Republiki Sloveniji;
12. prostor za opombe;
13. prostor za podpis volivca;
14. zaključek z navedbo števila volivcev ob potrditvi volilnega imenika.
25. člen
(pregled in popravek posebnega volilnega imenika)
(1) Ministrstvo sestavi najpozneje 20 dni po razpisu volitev za posamezno državo v tujini posebni volilni imenik in ga pošlje diplomatskim predstavništvom oziroma konzulatom Republike Slovenije v tujini v pregled v elektronski obliki.
(2) Diplomatsko predstavništvo oziroma konzulat Republike Slovenije v tujini pregleda volilne imenike za območje svoje pristojnosti. Če ugotovi neskladje podatkov o naslovih v tujini, jih popravi po uradni dolžnosti. Za druge popravke oziroma neskladja podatkov pošlje zahtevek upravni enoti, pristojni za vpis ali popravek podatka v evidenci volilne pravice oziroma v registru iz drugega stavka drugega odstavka 13. člena tega zakona. Upravna enota mora popravek vnesti najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja.
(3) Upravna enota mora o izvedenem popravku obvestiti diplomatsko predstavništvo oziroma konzulat Republike Slovenije v tujini, ki je poslalo zahtevek za popravek.
26. člen
(roki za izdelavo, potrditev in predajo posebnih volilnih imenikov)
(1) Ministrstvo sestavi posebne volilne imenike za izvedbo volitev oziroma glasovanja s podatki o volivcih v evidenci volilne pravice 15 dni pred dnem glasovanja oziroma 12 dni pred dnem volitev oziroma glasovanja, če rok razpisa volitev pri ponovnem glasovanju za predsednika republike ter pri ponovnih ali naknadnih volitvah ali glasovanjih ne omogoča sestave volilnih imenikov s podatki o volivcih v evidenci volilne pravice 15 dni pred dnem glasovanja.
(2) Posebni volilni imeniki iz četrtega odstavka 24. člena tega zakona se za izvedbo volitev oziroma glasovanja natisnejo samo za diplomatska predstavništva in konzulate Republike Slovenije v tujini, na katerih potekajo volitve oziroma glasovanje. Posebni volilni imeniki iz petega odstavka 24. člena tega zakona, ki so namenjeni uporabi na okrajnih volilnih komisijah, se natisnejo za vse države v tujini, kjer prebivajo državljani Republike Slovenije.
(3) Ministrstvo posebne volilne imenike potrdi s podpisom in žigom. Deveti dan pred dnem glasovanja preda volilne imenike iz četrtega odstavka 24. člena tega zakona ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, volilne imenike iz petega odstavka 24. člena tega zakona pa okrajnim volilnim komisijam.
(4) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, pošlje volilne imenike na vsa diplomatska predstavništva in konzulate Republike Slovenije v tujini, na katerih bodo potekale volitve oziroma glasovanje.
27. člen
(uporaba in vsebina volilnega imenika državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, in državljanov Republike Slovenije, pripadnikov romske skupnosti)
(1) Volilni imenik državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, in volilni imenik državljanov Republike Slovenije, pripadnikov romske skupnosti, je namenjen uporabi na voliščih na območju Republike Slovenije, na katerem imajo volilno pravico državljani Republike Slovenije, pripadniki avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, oziroma državljani Republike Slovenije, pripadniki romske skupnosti.
(2) V volilnih imenikih iz prejšnjega odstavka so vpisani državljani Republike Slovenije, za katere se v evidenci volilne pravice poleg podatkov od 1. do 5. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona vodi tudi podatek iz 10. oziroma 11. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona.
(3) Volilni imeniki iz prvega odstavka tega člena se sestavijo za posamezno volilno enoto, volilni okraj in volišče v Republiki Sloveniji, na katerem lahko glasujejo pripadniki avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne oziroma romske skupnosti, in vsebujejo:
1. ime volilnega imenika;
2. datum sestave;
3. volilno enoto, volilni okraj in volišče;
4. zaporedno številko volivca;
5. osebno ime volivca;
6. rojstni datum in spol volivca;
7. stalno oziroma začasno prebivališče volivca;
8. državljanstvo volivca;
9. prostor za opombe;
10. prostor za podpis volivca;
11. zaključek z navedbo števila volivcev ob potrditvi volilnega imenika.
(4) Za določitev volišča, na katerem bo uresničeval volilno pravico državljan Republike Slovenije, pripadnik avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki stalno ne prebiva na območju, določenem z zakonom, na katerem živi avtohtona italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, je pristojna volilna komisija avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.
(5) Pristojna volilna komisija vpiše podatek o volišču iz prejšnjega odstavka v evidenco volilne pravice najpozneje 15 dni pred dnem volitev oziroma glasovanja.
(6) Volilni imenik za volišče na območju, na katerem živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se sestavi poleg v slovenskem tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
28. člen
(pregled in popravek volilnega imenika državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, in državljanov Republike Slovenije, pripadnikov romske skupnosti)
(1) Pristojna volilna komisija sporoči najpozneje sedem dni po razpisu volitev območja volišč Geodetski upravi Republike Slovenije.
(2) Geodetska uprava Republike Slovenije najpozneje 14 dni po razpisu volitev uskladi območja volišč v registru prostorskih enot.
(3) Ministrstvo najpozneje 20 dni po razpisu volitev sestavi za posamezno volišče volilni imenik državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, oziroma državljanov Republike Slovenije, pripadnikov romske skupnosti, in ga komisijam iz 11. člena tega zakona in upravnim enotam, na območju katerih so določena volišča, pošlje v pregled v elektronski obliki.
(4) Pristojna komisija iz 11. člena tega zakona in upravna enota pregledata volilne imenike za območje svoje krajevne pristojnosti.
(5) Če komisija iz 11. člena tega zakona ugotovi neskladje podatkov, pošlje zahtevek za popravek upravni enoti, ki je pristojna za vodenje evidence volilne pravice oziroma registra iz drugega stavka drugega odstavka 13. člena tega zakona. Upravna enota, pristojna za vpis, mora popravek vnesti najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja in o tem obvestiti komisijo. Upravna enota mora po uradni dolžnosti popraviti tudi podatke, če neskladje ugotovi sama.
29. člen
(roki za pripravo, potrditev in predajo volilnega imenika državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, in državljanov Republike Slovenije, pripadnikov romske skupnosti)
(1) Ministrstvo sestavi za posamezno volišče imenik državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, oziroma volilni imenik državljanov Republike Slovenije, pripadnikov romske skupnosti, za izvedbo volitev oziroma glasovanja s podatki o volivcih v evidenci volilne pravice 15 dni pred dnem glasovanja oziroma 12 dni pred dnem volitev oziroma glasovanja, če rok razpisa pri ponovnem glasovanju za župana ter pri ponovnih ali naknadnih volitvah ali glasovanjih ne omogoča sestave volilnih imenikov s podatki o volivcih v evidenci volilne pravice 15 dni pred dnem glasovanja, ter ga preda upravni enoti za volišča, ki so na njenem območju.
(2) Upravna enota volilni imenik pregleda ter ga preda pristojni komisiji iz 11. člena tega zakona.
(3) Pristojna komisija iz 11. člena tega zakona volilni imenik potrdi s podpisom in žigom ter ga deveti dan pred dnem glasovanja preda pristojni volilni komisiji.
30. člen
(hramba volilnih imenikov)
(1) Volilni imeniki, ki se uporabijo za pregled in so sestavljeni v elektronski obliki, se izbrišejo eno leto od dneva volitev oziroma glasovanja.
(2) Volilne imenike, ki se uporabijo za izvedbo volitev oziroma glasovanja, hranijo pristojne volilne komisije pet let od dneva glasovanja, nato z njimi ravnajo v skladu s strokovnimi navodili pristojnega arhiva.
31. člen
(potrdilo iz evidence volilne pravice)
(1) Če volivec ni vpisan v volilni imenik, lahko uresničuje volilno pravico na podlagi potrdila iz evidence volilne pravice.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda upravna enota na območju stalnega prebivalšča volivca v Republiki Sloveniji ali ministrstvo, če volivec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
(3) Potrdilo iz evidence volilne pravice se na območju, določenem z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, izda poleg v slovenskem tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
VI. NAČIN URESNIČEVANJA VOLILNE PRAVICE IN IZDAJA VOLILNE KARTE
32. člen
(način uresničevanja volilne pravice)
(1) Volivec uresničuje volilno pravico na volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik. Če volivec ni vpisan v volilni imenik, glasuje na volišču, za katerega je izdano potrdilo iz prejšnjega člena.
(2) Volivcem, ki so vpisani v evidenco volilne pravice s popolnimi podatki od 1. do 11. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona, se za posebni način uresničevanja volilne pravice po uradni dolžnosti ali na podlagi sporočila o izbranem načinu uresničevanja volilne pravice izda volilna karta, če tako določa zakon.
(3) Posebni način uresničevanja volilne pravice iz prvega odstavka 34. člena tega zakona se vpiše v evidenco volilne pravice in opombo volilnega imenika.
33. člen
(način uresničevanja volilne pravice volivcev s spremenjenimi podatki o prebivališču)
Volivec, ki je spremenil prebivališče v obdobju od sestave volilnega imenika za izvedbo glasovanja do dneva volitev oziroma glasovanja, uresničuje volilno pravico v volilni enoti, okraju in na volišču, ki ga je imel na dan sestave volilnega imenika, razen če ni sporočil, da bo uveljavljal posebni način uresničevanja volilne pravice.
34. člen
(posebni načini uresničevanja volilne pravice)
(1) Posebni načini uresničevanja volilne pravice, ki jih določa zakon, ki ureja volitve v državni zbor, in se vodijo v evidenci volilne pravice, so:
1. glasovanje po pošti iz tujine za državljane Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji;
2. glasovanje po pošti iz tujine za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
3. glasovanje na volišču na diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
4. glasovanje po pošti v Republiki Sloveniji;
5. glasovanje na domu;
6. glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča.
(2) Posebne načine uresničevanja volilne pravice vpiše v evidenco volilne pravice državna volilna komisija oziroma pristojna volilna komisija, ki je prejela sporočilo volivca.
(3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za vpis posebnih načinov uresničevanja volilne pravice za izvedbo lokalnih volitev in glasovanj na lokalnih referendumih.
35. člen
(izdaja volilne karte po uradni dolžnosti)
(1) Volilno karto za glasovanje iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena izda po uradni dolžnosti, če tako določa posebni zakon, ministrstvo.
(2) Izdana volilna karta je potrjena s faksimilom žiga in podpisom uradne osebe.
(3) Volivcu pošlje volilno karto iz prejšnjega odstavka državna volilna komisija.
36. člen
(izdaja volilne karte na podlagi sporočila o posebnem načinu uresničevanja volilne pravice)
(1) Volilne karte za glasovanje iz 1., 2. in 4. točke prvega odstavka 34. člena tega zakona izda, če je za to volivec poslal sporočilo in če poseben zakon dopušča tovrstno glasovanje, državna volilna komisija oziroma za to pristojna volilna komisija. Za glasovanje na lokalnih volitvah lahko na zaprosilo pristojne volilne komisije izda volilne karte iz 4. točke prvega odstavka 34. člena tega zakona tudi upravna enota stalnega prebivališča volivca.
(2) Izdana volilna karta je potrjena z žigom in podpisom uradne osebe.
(3) Volivcu pošlje volilno karto iz prejšnjega odstavka državna volilna komisija oziroma za to pristojna volilna komisija.
37. člen
(vsebina volilne karte in obvestila volivca)
(1) Volilna karta se izda na obrazcu, ki se tiska v slovenskem jeziku in vsebuje: osebno ime volivca, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov za uresničevanje volilne pravice, faksimile žiga in podpis uradne osebe iz drugega odstavka 35. člena tega zakona oziroma žig in podpis uradne osebe iz drugega odstavka prejšnjega člena ter prostor za podpis volivca.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu s prijavljenim stalnim prebivališčem na območju, določenem z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, izda volilna karta na obrazcu, ki se tiska poleg v slovenskem tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
(3) Obrazec volilne karte predpiše državna volilna komisija.
(4) Vsebino obvestila, s katerim volivec sporoči poseben način uresničevanja volilne pravice in morebitne načine pošiljanja sporočila, določi služba državne volilne komisije.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(vzpostavitev evidence volilne pravice)
(1) Evidenca volilne pravice se vzpostavi v skladu s tem zakonom, do začetka uporabe tega zakona.
(2) Podatek iz 10. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona upravna enota iz 9. člena tega zakona vzpostavi na podlagi volilnih imenikov za volitve v državni zbor v letu 2011 najpozneje v treh mesecih po začetku uporabe tega zakona.
(3) Podatek iz 11. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona upravna enota iz 10. člena tega zakona vzpostavi na podlagi volilnih imenikov z zadnjih lokalnih volitev v občinah, v katerih imajo v skladu z zakonom pravico do predstavnika v občinskem svetu tudi pripadniki romske skupnosti, najpozneje v treh mesecih po začetku uporabe tega zakona.
(4) Za vzpostavitev podatkov iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo pristojne volilne komisije poslati volilne imenike krajevno pristojnim upravnim enotam najpozneje mesec dni po začetku uporabe zakona.
39. člen
(ustanovitev in imenovanje prvih komisij avtohtonih narodnih skupnosti in komisij romskih skupnosti)
(1) Prvi komisiji samoupravnih narodnih skupnosti iz prvega odstavka 11. člena tega zakona ustanovita in imenujeta samoupravni narodni skupnosti najpozneje 30 dni po začetku uporabe tega zakona.
(2) Prve komisije romskih skupnosti iz drugega odstavka 11. člena tega zakona ustanovijo in imenujejo občinski sveti v občinah, v katerih imajo v skladu z zakonom pravico do predstavnika v občinskem svetu tudi pripadniki romske skupnosti, najpozneje 30 dni po začetku uporabe tega zakona. Če tega v danem roku ne stori občinski svet, komisijo imenuje državna volilna komisija v roku 30 dni.
(3) Določbe 12. člena tega zakona se ne uporabljajo za volivce, ki jim je bila pred uporabo tega zakona že priznana volilna pravica pripadnika avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti oziroma volilna pravica pripadnika romske skupnosti.
40. člen
(hramba starih volilnih imenikov)
Volilni imeniki, ki so bili uporabljeni pred začetkom uporabe tega zakona, se hranijo skladno s 30. členom tega zakona.
41. člen
(izvajanje 82. člena Zakona o volitvah v državni zbor)
Za namen izvajanja 82. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) se šteje, da so volivci, ki so vpisani v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, volivci, državljani Republike Slovenije, za katere se na podlagi 4. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona vodi podatek o stalnem prebivališču v tujini.
42. člen
(uporaba do sedaj veljavnega zakona)
Če v skladu z zakonom začnejo teči roki za volilna opravila ali opravila, potrebna za izvedbo referenduma, med uporabo Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo), se opravijo v skladu z Zakonom o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo).
43. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo), ki pa se uporablja do začetka uporabe tega zakona.
44. člen
(začetek veljavnosti in uporaba zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne devet mesecev po njegovi uveljavitvi, razen določb 6., 7. in 8. člena, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.
Št. 213-12/13-1/26
Ljubljana, dne 19. novembra 2013
EPA 1338-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti