Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

Ob-4350/13 , Stran 3235
Ob-4350/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10), objavljata
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanj
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Upravljavec in organizator: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica. II. Opis predmeta prodaje: stanovanje, stanovanjski del št. 6, v izmeri 45,04 m2, ki se nahaja v poslovno stanovanjskem objektu na naslovu Topolšica 68 z identifikacijsko št. 242, parcelna št. 1329/13, v izmeri 262 m2, k.o. Topolšica. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: 1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 2. Izklicna cena nepremičnine: 26.200,00 EUR. 3. Ponudbo lahko oddajo vse zainteresirane pravne oziroma fizične osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% izklicne cene na podračun izvrševanja proračuna Republike Slovenije TRR: 01100-6300109972, sklic: 18 27111-7200013-22292013. Kopijo potrdila o vplačani varščini priložijo ponudbi. 4. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice) morajo prispeti oziroma biti vročene v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Javna ponudba«, najkasneje do dne 18. 12. 2013 do 10. ure na naslov: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, Komisija za izvedbo postopka prodaje. 5. Ponudbe ne morejo podati člani komisije in z njimi povezane osebe. 6. Način in rok plačila kupnine: s kupcem, tj. najugodnejšim ponudnikom bo podpisana pogodba najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Plačilo kupnine sledi v 8. dneh po podpisu pogodbe, oziroma prvega obroka kupnine, po v pogodbi dogovorjenih obrokih, na podračun izvrševanja proračuna Republike Slovenije TRR: 01100-6300109972, sklic: 18 27111-7200013-22292013, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Kupec se s pogodbo zaveže poravnati tudi prometni davek. 7. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 6. točki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima lastnik – prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev. IV. Pogoji za sodelovanje v postopku prodaje po metodi javnega zbiranja ponudb Pravne osebe morajo ponudbi predložiti: – izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, – naslov: ulica, hišna številka, poštna številka, telefonska številka in e-mail, – pooblastilo za zastopanju pravne osebe, – ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko številko in fotokopijo osebne izkaznice (obe strani), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – potrdilo o plačani varščini, – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine. Fizične osebe morajo v ponudbi predložiti: – ime in priimek, – naslov: ulica, hišna številka, poštna številka, telefonska številka in e-mail, – fotokopijo osebne izkaznice (obe strani), – fotokopijo davčne številke, – številko osebnega računa za potrebe vračila varščine, – ime in priimek, točen naslov (ulica, hišna številka, poštna številka), telefon in e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom. V. Postopek: 1. Odpiranje ponudb bo izvedla Komisija za izvedbo postopka prodaje stanovanj (v nadaljevanju: komisija). Odpiranje ponudbo bo javno. Potekalo bo v 4. nadstropju PV Center starejših Zimzelen, Topolšica 78, 3326 Topolšica, dne 19. 12. 2013 ob 10. uri. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo kot kriterij upoštevana najvišja ponujena kupnina. V primeru več najugodnejših ponudb, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja o ceni. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za stanovanje, ki je predmet tega poziva. 3. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila prodajna pogodba. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v roku 5 dni od povabila k podpisu pogodbe, bo postopek javnega povabila razveljavljen, vplačana varščina pa zadržana. 4. Morebitne imetnike predkupne pravice na predmetnih nepremičninah se pozove, da v roku 15. dni od objave ponudbe pisno obrazložijo, ali svojo pravico uveljavljajo ali ne. Kolikor komisija pisnih obrazložitev ne prejme, se domneva, da se predkupne pravice na uveljavljajo. V primeru utemeljeno izkazane predkupne pravice, se postopek ustavi. Že vplačane varščine se ponudnikom v navedenem primeru povrnejo. Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi. VI. Drugo: Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek prodajne pogodbe na sedežu Bolnišnice Topolšica po e-mailu ali po pošti. Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na sedežu Bolnišnice Topolšica. Kontaktna oseba je Janez Sevčnikar, tel. 031/783-770 in je dosegljiv vsak delovni dan od dneva objave do dneva oddaje ponudb, med 8. in 12. uro.
Ministrstvo za zdravje in Bolnišnica Topolšica

AAA Zlata odličnost